94
O SENYÈ, Bondye a Det 32:35 vanjans lan,
Bondye a vanjans lan, kite limyè vin parèt!
Vin leve, O Jen 18:25 Jij sou tè a.
Bay rekonpans a moun ògeye yo.
Pou konbyen de tan mechan yo, O SENYÈ,
pou konbyen de tan Job 20:5 mechan yo va leve tèt yo wo?
Yo vide pawòl yo, yo pale avèk ògèy.
Tout moun ki fè mechanste yo Sòm 10:3 vante tèt yo.
Yo kraze pèp Ou a, O SENYÈ.
És 3:15Yo aflije eritaj Ou a.
Yo És 10:2 touye vèv yo avèk etranje a.
Yo asasine òfelen yo.
Job 22:13 Yo fin di: “SENYÈ a pa wè, ni Bondye
Jacob la p ap okipe sa a.”
Veye sa a, nou menm ki Sòm 92:6 ensansib pami pèp la;
Kilè n ap konprann, nou menm ki bèt?
Sila ki Egz 4:11 plante zòrèy la, èske Li pa tande?
Sila ke te fòme zye a, èske Li pa wè.
10 Sila ki fè chatiman nasyon yo,
èske Li p ap fè repwòch?
Sila ki Job 35:11 enstwi lòm; Li konnen!
11 SENYÈ a Job 11:11 konnen panse a lòm,
ke se sèlman yon souf ke yo ye.
12 Beni se nonm ke Ou bay chatiman an,
O SENYÈ,
ke Ou Sòm 119:171 enstwi nan lalwa Ou a,
13 pou Ou kapab bay li sekou nan Sòm 49:5jou advèsite yo,
jiskaske yon fòs fin fouye pou mechan yo.
14 Paske SENYÈ a p ap abandone pèp Li a,
ni Li p ap Sòm 37:28 lage pèp eritaj Li a.
15 Paske Sòm 97:2 jijman an va devni dwat ankò e
tout pèp ladwati yo va swiv li.
16 Se kilès ki va Nonb 10:35 kanpe pou mwen kont malfektè yo?
Se kilès ki va pran pozisyon li pou mwen kont sila ki fè mechanste yo?
17 Si Sòm 124:1-2 SENYÈ a pa t sekou mwen,
nanm mwen ta fin abite nan andwa silans lan.
18 Si mwen ta di: Sòm 38:16 “Pye m glise,”
Lanmou dous Ou a, O SENYÈ, va kenbe m.
19 Lè panse twoub mwen yo vin ogmante anndan m,
És 57:18 konsolasyon Ou yo fè kè m kontan.
20 Èske yon Am 6:3 twòn mechan kapab fè amitye avèk Ou?
Yon moun ki imajine fè mal pa dekrè?
21 Yo vin reyini ansanm kont lavi moun dwat yo,
e Egz 23:7 kondane inosan yo a lanmò.
22 Men SENYÈ a se toujou sitadèl mwen e
Bondye mwen an, Sòm 18:2 wòch ki pwoteje mwen an.
23 Li te fè mechanste pa yo retounen sou yo, e
va Sòm 7:16 koupe retire yo nèt nan mechanste pa yo.
SENYÈ nou an va koupe retire yo.

94:1 Det 32:35

94:2 Jen 18:25

94:3 Job 20:5

94:4 Sòm 10:3

94:5 És 3:15

94:6 És 10:2

94:7 Job 22:13

94:8 Sòm 92:6

94:9 Egz 4:11

94:10 Job 35:11

94:11 Job 11:11

94:12 Sòm 119:171

94:13 Sòm 49:5

94:14 Sòm 37:28

94:15 Sòm 97:2

94:16 Nonb 10:35

94:17 Sòm 124:1-2

94:18 Sòm 38:16

94:19 És 57:18

94:20 Am 6:3

94:21 Egz 23:7

94:22 Sòm 18:2

94:23 Sòm 7:16