Pwovèb Yo
1
(a)Pwovèb Salomon yo, fis a David la, wa Israël la: (a)I Wa 4:32
Pou konnen (a)sajès avèk enstriksyon,
pou dekouvri pawòl Pwo 4:1 bon konprann yo, (a)Pwo 15:33
Pou (a)resevwa enstriksyon nan jan pou aji ak sajès,
ladwati, jistis, menm jan pou tout moun; (a)Pwo 2:1
Pou (a)avèti san konprann yo e bay konesans
ak pridans a jenn yo. (a)Pwo 8:5, 12
Yon nonm saj va tande, va (a)grandi nan konesans li
e yon Pwo 14:6 nonm bon konprann va twouve konsèy ki saj, (a)Pwo 9:9
Pou konprann yon pwovèb ak mo kache,
Pawòl a saj yo avèk (a)devinèt yo. (a)Nonb 12:8
(a)Lakrent SENYÈ a se kòmansman sajès la;
sila ki plen foli a meprize sajès ak lenstriksyon. (a)Job 28:28
(a)Tande byen, fis mwen an, lenstriksyon papa ou,
e Pwo 6:20 pa abandone leson a manman ou yo; (a)Pwo 4:1
Anverite, yo fè yon (a)kouwòn byen bèl sou tèt ou
ak yon bèl dekorasyon nan kou ou. (a)Pwo 4:9 (b)Jen 41:42
10 Fis mwen an, si pechè yo vin tante ou, (a)pa dakò. (a)Jen 39:7-10
11 Si yo di: “Vini avèk nou, annou (a)kouche yon pyèj pou san,
annou fè anbiskad pou inosan yo san koz; (a)Pwo 12:6
12 Annou (a)vale yo vivan tankou Sejou mò yo,
menm an antye tankou sila k ap desann nan fòs yo; (a)Som 124:3
13 Nou va jwenn tout kalite byen presye,
nou va ranpli lakay nou ak piyaj;
14 Tire osò pa ou ansanm ak nou,
nou tout va gen yon bous,”
15 Fis mwen an, (a)pa mache nan chemen avèk yo.
Anpeche pye ou antre sou wout yo, (a)Som 1:1
16 Paske (a)pye yo kouri jwenn mal
e yo fè vit pou yo vèse san. (a)Pwo 6:17, 18
17 Anverite, se initil pou ouvri yon filè ak pen gaye
devan nenpòt kalite zwazo;
18 Men, yo va kouche yon pyèj pou pwòp san pa yo (a);
yo fè anbiskad pou pwòp lavi pa yo. (a)Pwo 11:19
19 Se konsa tout chemen yo ye a
tout moun ki (a)vin genyen pa mwayen vyolans;
se pwòp lavi li ki vin rache. (a)Pwo 15:27
20 (a)Sajès rele fò nan lari;
li leve vwa li nan plas la; (a)Pwo 8: 1-3
21 Nan tèt lari ki gen zen yo, li kriye fò;
nan antre pòtay lari yo, li fè moun tande tout pawòl li yo:
22 Jiskilè, O moun san bon konprann yo,
nou va renmen rete san bon konprann?
Mokè yo va rejwi yo nan moke moun e
moun san bon konprann yo va rayi konesans?
23 Vire a repwòch mwen an;
gade byen, mwen (a)va vide lespri m sou nou;
mwen va fè nou konnen pawòl mwen yo. (a)És 32:15
24 Akoz mwen te rele nou e nou te (a)refize,
Mwen te És 65:2 lonje men m e pèsòn pa t okipe sa; (a)Za 7:11
25 Epi, nou te (a)neglije tout konsèy mwen yo
e nou Pwo 15:10 pa t vle tande repwòch mwen; (a)Som 107:11
26 Mwen menm, anplis, va ri sou (a)malè nou yo;
mwen va moke nou lè Pwo 10:24 gran laperèz la rive, (a)Pwo 6:15
27 Lè gran laperèz nou rive tankou tanpèt
e gwo dezas nou yo tankou (a)toubiyon,
lè gwo pwoblèm ak soufrans rive sou nou. (a)Pwo 10:25
28 Nan lè sa a, yo va rele m,
men mwen p ap reponn; yo va (a)chache mwen
avèk dilijans, men yo p ap twouve m, (a)Pwo 8:17
29 Akoz yo te (a)rayi konesans
e pa t chwazi gen lakrent SENYÈ a. (a)Job 21:14
30 Yo te refize konsèy mwen;
yo te rejte tout repwòch mwen yo. (a)Som 81:11
31 Pou sa, yo va (a)manje nan fwi a pwòp chemen yo
e vant yo va vin Pwo 14:14 plen ak pwòp manèv yo (a)Job 4:8
32 Paske (a)chemen kwochi a moun san konprann yo
va touye yo; e kè kontan a sila ki plen foli va detwi yo. (a)Jé 2:19
33 Men, sila ki koute mwen an va viv ansekirite,
e li va rete alèz san pè malè.” (a)Som 25:12, 13

1:2 Pwo 4:1

1:5 Pwo 14:6

1:8 Pwo 6:20

1:24 És 65:2

1:25 Pwo 15:10

1:26 Pwo 10:24

1:31 Pwo 14:14