150
Louwe SENYÈ a!
Louwe SENYÈ a nan Sòm 73:17sanktiyè Li a!
Louwe Li nan gran espas syèl la pou tout zak pouvwa Li yo!
Louwe Li pou Sòm 145:12zèv pwisan Li yo!
Louwe Li selon bèlte a grandè Li!
Louwe Li ak son Sòm 98:6twonpèt la!
Louwe Li ak ap avèk gita!
Louwe Li ak Sòm 149:3tanbouren ak dans!
Louwe Li ak enstriman a kòd ak flit!
Louwe Li ak II Sam 6:5 senbal byen fò!
Louwe Li ak senbal k ap retanti!
Kite Sòm 103:22tout sa ki gen souf louwe SENYÈ a!
Louwe SENYÈ a!

150:1 Sòm 73:17

150:2 Sòm 145:12

150:3 Sòm 98:6

150:4 Sòm 149:3

150:5 II Sam 6:5

150:6 Sòm 103:22