6
Vini, annou retounen kote SENYÈ a.
Paske li te Det 32:39 chire nou, men Li va geri nou;
Li te blese nou, men Jr 30:17Li va panse nou
Li va Sòm 30:5 fè nou vin refè apre de jou;
Li va fè nou leve nan twazyèm jou a
Pou nou ka viv devan Li.
Epi annou És 2:3 rekonèt SENYÈ a;
Annou swiv pou nou konnen SENYÈ a.
Ke Sòm 19:6 vin parèt Li a asire tankou solèy
k ap leve granmmaten;
Epi Li va vini sou nou tankou lapli,
Tankou lapli prentan k ap wouze latè.
 
Kisa pou M fè ak ou, O Éphraïm?
Kisa pou M fè ak ou, O Juda?
Paske fidelite ou tankou nwaj nan maten,
Tankou lawouze ki vin disparèt bonè
Akoz sa, Mwen te taye yo an mòso
ansanm ak pwofèt yo;
Mwen te touye yo ak Jr 23:29pawòl bouch Mwen;
Epi jijman ki sou ou yo se tankou loray k ap tire.
Paske, Mwen Mat 9:13 pran anpil plezi nan fidelite És 1:11
e pa nan sakrifis, epi nan konesans Bondye a
plis ke ofrann brile.
Men Job 31:33 yo tankou Adam ki te Os 8:1fè transgresyon akò a;
La, yo pa t fidèl anvè Mwen.
Galaad se yon vil ki plen ak malfektè,
plen ak mak san. Os 12:11; Os 4:2
Epi tankou bandi k ap tann yon moun;
Konsa, yon twoup prèt asasine moun
sou wout pou rive Sichem nan.
Asireman, se yon krim yo te fè.
10 Lakay Israël, Mwen te wè yon Jr 5:30,31 move bagay;
Pwostitisyon a Éphraïm nan twouve li la;
Israël te souye pwòp tèt li.
 
11 Ou menm tou, O Juda!
Gen yon Jr 51:33; So 2:7rekòlt ki deja chwazi pou ou menm,
lè Mwen retabli pèp Mwen an.

6:1 Det 32:39

6:1 Jr 30:17

6:2 Sòm 30:5

6:3 És 2:3

6:3 Sòm 19:6

6:5 Jr 23:29

6:6 Mat 9:13

6:6 És 1:11

6:7 Job 31:33

6:7 Os 8:1

6:8 Os 12:11; Os 4:2

6:10 Jr 5:30,31

6:11 Jr 51:33; So 2:7