MALACHIE
1
És 13:1Revelasyon pawòl SENYÈ a bay Israël pa Malachie.
“Mwen te Det 4:37renmen nou,” pale SENYÈ a.
Men ou di: “Nan kisa ou te renmen nou an?”
“Se pa Ésaü ki te frè Jacob?” deklare SENYÈ a. “Men se Jacob Mwen te renmen; men Mwen te rayi Ésaü. Mwen te Jr 49:10,16-18fè mòn li yo vin yon kote dezole, e Mwen te livre eritaj li bay chen mawon dezè yo.” Tandiske Edom di: “Yo fin bat nou nèt, Jr 5:17 men nou va És 9:9,10retounen vin bati sou ranblè yo;” konsa pale SENYÈ Dèzame yo: “Yo va bati, men mwen va jete; konsa, moun va rele yo peyi mechan an, e pèp sou sila SENYÈ a fache pou tout tan an.”
Zye nou va wè sa e nou va di: “SENYÈ a gran, menm pi lwen lizyè Israël la!” Sòm 35:27
“Yon fis Egz 20:12 onore papa li, e yon sèvitè onore mèt li. Alò, si Mwen se yon Det 1:31 papa, kote onè pa M nan? Epi si Mwen se yon mèt, kote respè M nan?” pale SENYÈ Dèzame yo a prèt yo ki meprize non Mwen an. “Men nou di: ‘Nan kisa nou te meprize non Ou an?’ N ap ofri Lev 3:11pen ki souye sou lotèl Mwen an. Men nou di: ‘Nan kisa nou te souye Ou a?’ Nan sa, n ap di: ‘Tab SENYÈ a meprizab.’ Lè nou ofri Jr 27:18 bèt avèg kon sakrifis la, èske sa pa yon mal? Epi lè nou ofri bèt ki bwate, e ki malad la, èske sa pa yon mal? Poukisa nou pa ofri sa yo bay gwo chèf peyi a? Èske l ap kontan avèk nou? Oswa, èske se ak dousè ak kè kontan ke l ap aksepte nou?” pale SENYÈ Dèzame yo.
Men koulye a, chèche mande favè Bondye, pou Li kapab beni nou? Ak yon ofrann konsa, èske L ap aksepte okenn nan nou ak dousè? mande SENYÈ Dèzame yo. Jr 27:18
10 O ke te genyen youn nan nou pou ta És 1:13fèmen pòt yo, pou nou pa ta chofe dife pou granmèsi sou lotèl Mwen an! “Mwen pa kontan avèk nou”, pale SENYÈ Dèzame yo. “Ofrann nan k ap sòti nan men nou, Mwen p ap aksepte l nonpli. 11 Paske depi solèy la leve jis rive kote li kouche a, Sòm 111:9non Mwen va És 66:18,19 gran pami nasyon yo, e tout kote, lansan ak ofrann sereyal ki san tach va vin ofri a non Mwen. Paske non Mwen va gran pami nasyon yo,” pale SENYÈ Dèzame yo. 12 “Men nou ap Mal 1:7pwofane li lè nou di: ‘Tab SENYÈ a vin souye, fwi li, menm manje li vin meprizab.’ 13 Nou di tou: ‘Gade, a la fatigan sa fatigan!’ Nou pa vle menm pran sant li,” pale SENYÈ Dèzame yo. “Konsa, nou te pote sa ke yo te pran nan Lev 6:4 vyolans, sa ki te Mal 1:8bwate ak sa ki te malad. Konsa menm, nou pote ofrann nan! Èske se sa ke Mwen ta dwe aksepte nan men nou an?” pale SENYÈ a.
14 “Men malè pou sila k ap Trav 5:1-4 twonpe a, ki gen nan bann mouton li an, yon mal, ki fè sèman pou livre li, men ki anfen, fè sakrifis bay SENYÈ a ak yon Lev 22:18-20bèt ki gen defo. Paske Mwen se yon gwo Wa,” pale SENYÈ Dèzame yo, “e non Mwen etonnan pami nasyon yo.”

1:1 És 13:1

1:2 Det 4:37

1:3 Jr 49:10,16-18

1:4 Jr 5:17

1:4 És 9:9,10

1:5 Sòm 35:27

1:6 Egz 20:12

1:6 Det 1:31

1:7 Lev 3:11

1:8 Jr 27:18

1:9 Jr 27:18

1:10 És 1:13

1:11 Sòm 111:9

1:11 És 66:18,19

1:12 Mal 1:7

1:13 Lev 6:4

1:13 Mal 1:8

1:14 Trav 5:1-4

1:14 Lev 22:18-20