2
“Alò, koulye a, prèt yo, lòd sa a se pou nou. Si nou Lev 26:14,15pa koute e si nou pa pran sa a kè pou bay lonè a non Mwen”, pale SENYÈ dèzame yo, “alò, Mwen va voye malediksyon sou nou, e Mwen va fè benediksyon nou yo vin tounen malediksyon. Anverite, Mwen fin modi yo deja, akoz nou pa pran sa a kè. Gade byen, Mwen va fè repwòch nou rive jis sou desandan nou yo, e Mwen va gaye poupou sou figi nou, menm poupou a festen nou yo; epi nou va vin disparèt ansanm avè l. Lev 26:16 Konsa, nou va konnen ke Mwen te voye lòd sa a bannou, pou Nonb 3:11-13,45akò Mwen an kapab kontinye ak Lévi”, pale SENYÈ dèzame yo. “Akò Mwen an avèk li se te akò pou lavi ak lapè. Mwen te bay li yo pou li ta kab vin gen lakrent anvè M; epi konsa, li te krent Mwen e te vin gen gwo lakrent pou non Mwen. Nonb 25:7,8,13 Sòm 119:142,151,160Lalwa verite a te nan bouch li, e inikite pa t janm sou lèv li. Li te mache avè M nan lapè ak ladwati, e li te Jr 23:22 detounen anpil moun soti nan inikite. Paske lèv a yon prèt dwe gade Lev 10:11konesans, e moun ta dwe Nonb 27:21 chache lalwa soti nan bouch li. Paske li se mesaje a SENYÈ dèzame yo. Men pou nou menm, nou te detounen kite chemen an. Nou te koze anpil moun Jr 18:15chite nan lalwa a. Nou te dezonore akò Lévi a,” pale SENYÈ dèzame yo. “Akoz sa Na 3:6Mwen te fè nou vin meprizab tou, e vin Éz 7:26 imilye devan tout pèp la, akoz nou pa t gade chemen Mwen yo, men nou te nan patipri nan lalwa a. 10 Èske se pa És 63:16yon sèl papa nou genyen? Trav 17:24 Èske se pa yon sèl Bondye a ki te kreye nou? Poukisa nou chak ap trayi pwòp frè nou, nan pwofane akò a papa zansèt nou yo? 11 Juda te aji nan Jr 3:7-9enfidelite, e yon abominasyon te fèt an Israël ak Jérusalem; paske Juda te Esd 9:1,2 pwofane sanktyè a SENYÈ a, ke li renmen, e te vin marye ak fi a yon dye etranje. 12 SENYÈ a va koupe retire nonm nan ki fè sa a, sila ki leve e sila ki reponn nan, soti nan tant a Jacob yo, oswa sila ki prezante ofrann a SENYÈ Dèzame yo. Jr 11:14
13 “Men yon lòt bagay nou fè: nou kouvri lotèl SENYÈ a ak dlo k ap sòti nan zye nou, nan kriye ak plenyen, akoz Jr 11:14Li pa konsidere ofrann yo ankò, ni aksepte yo ak favè ki soti nan men nou. 14 Malgre sa, nou di: ‘Pou ki rezon?’ Paske SENYÈ a te yon temwen antre nou menm És 54:6ak madanm jenès nou an, kont sila nou te Jr 9:2 aji an trèt la, malgre li se konpanyen e madanm nou selon akò nou an. 15 Éske Li pa t fè nou youn sèl? Malgre, se te li ki te gen retay Lespri a. Pouki sa youn sèl? Li t ap chache Rt 4:12desandan ladwati a. Alò, veye lespri nou byen ke pèsòn pa Egz 20:14 aji an trèt kont madanm jenès li a. 16 Youn ki rayi epi Det 24:1divòse”, pale SENYÈ a, Bondye Israël la, “kouvri vètman li ak vyolans lan,” pale SENYÈ a. “Pou sa, veye lespri nou byen, ke nou pa enfidèl.
17 “Nou te fatige SENYÈ a ak pawòl nou yo. Malgre sa, nou di: ‘Nan kisa nou te fatige Li a?’ Paske n ap di: És 5:20‘Tout moun k ap fè mal, bon nan zye SENYÈ a, e Li Job 9:24 pran plezi nan yo;’ oswa ‘Kote Bondye jistis la ye?’ ”

2:2 Lev 26:14,15

2:3 Lev 26:16

2:4 Nonb 3:11-13,45

2:5 Nonb 25:7,8,13

2:6 Sòm 119:142,151,160

2:6 Jr 23:22

2:7 Lev 10:11

2:7 Nonb 27:21

2:8 Jr 18:15

2:9 Na 3:6

2:9 Éz 7:26

2:10 És 63:16

2:10 Trav 17:24

2:11 Jr 3:7-9

2:11 Esd 9:1,2

2:12 Jr 11:14

2:13 Jr 11:14

2:14 És 54:6

2:14 Jr 9:2

2:15 Rt 4:12

2:15 Egz 20:14

2:16 Det 24:1

2:17 És 5:20

2:17 Job 9:24