10
Alò Nadab avèk Abihu, fis Aaron yo, te pran pwòp Lev 16:12 plato sann dife pa yo. Lè yo te fin mete dife ladan yo, yo te mete lansan sou li e yo te ofri dife etranj la devan SENYÈ a, ke Li pa t kòmande yo fè.
Nonb 16:35 Konsa, dife te sòti nan prezans SENYÈ a, e te brile yo nèt. Yo te mouri devan SENYÈ a.
Answit, Moïse te di a Aaron: “Se sa ke SENYÈ a te pale lè L te di:
Egz 19:22 ‘Mwen va demontre M sen a sila ki vin pwoch Mwen yo,
e devan tout pèp la Mwen va onore.’ ”
Konsa, Aaron te gade silans.
Moïse te rele osi Egz 6:22 Mischaël ak Eltsaphan, fis a tonton Aaron an, Uziel. Li te di yo: “Avanse; pote moun fanmi nou yo sòti devan sanktyè a pou rive deyò kan an.” Konsa, yo te avanse e yo te pote yo toujou nan Egz 6:22 tinik yo pou rive deyò kan an. Answit, Moïse te di a Aaron avèk fis li yo, Lev 21:1-12 Éléazar ak Ithamar: “Pa dekouvri tèt nou, ni chire rad nou, pou nou pa mouri; pou Li pa vin ranpli avèk kòlè kont tout asanble a. Men kite tout fanmi nou yo, tout lakay Israël la, lamante akoz brile ke SENYÈ a te limen a. Nou pa pou menm sòti nan pòtay tant asanble a, sinon, nou va mouri; paske Egz 28:41 lwil onksyon SENYÈ a sou nou.”
“Alò, SENYÈ a te pale avèk Aaron. Li te di: I Tim 3:3 Pa bwè diven oubyen gwòg, ni ou menm, ni fis ki avèk ou yo, lè nou ap antre nan tant asanble a, pou nou pa mouri—-sa se yon lòd pou tout tan pandan tout jenerasyon nou yo. 10 Fòk Lev 11:47 nou fè yon distenksyon antre sa ki sen ak sa ki pa sen; antre sa ki pa pwòp ak sa ki pwòp. 11  Det 17:10-11 Enstwi fis Israël yo nan tout lòd ke SENYÈ a te pale atravè Moïse yo.”
12 Answit, Moïse te pale ak Aaron e ak fis ki te rete vivan yo, Éléazar avèk Ithamar: Lev 6:14-18 “Pran ofrann sereyal ki toujou rete nan ofrann pa dife SENYÈ a, e manje li san ledven akote lotèl la, paske li sen pase tout. 13 Anplis, nou va manje li nan yon lye ki sen akoz ke se dwa ou ak dwa fis ou yo ki sòti nan ofrann pa dife SENYÈ a. Paske, se konsa Mwen te resevwa kòmand lan. 14 Sepandan, Lev 7:30-34 pwatrin ofrann balanse an lè la ak kwis ofrann ke nou kapab manje nan yon plas ki pwòp la, ou menm avèk fis ou yo, e fi nou yo avèk nou menm. Paske yo te bay a ou menm e a fis ou yo kòm dwa ki sòti nan sakrifis ofrann lapè a fis Israël yo. 15  Lev 7:34 Kwis ke yo te ofri nan leve a, ak pwatrin ke yo te ofri nan ofrann balanse an lè la, yo va pote yo ansanm avèk ofrann pa dife pati grès la, pou prezante kòm yon ofrann leve balanse an lè devan SENYÈ a. Konsa, li va yon bagay ki dwa ou, e dwa fis ou yo avèk ou pou tout tan, jan SENYÈ a te kòmande a.”
16 Men Moïse te chache avèk atansyon Lev 9:3-15 kabrit ofrann peche a, e vwala, li te fin brile nèt! Donk, li te fache avèk fis Aaron ki te toujou vivan yo, Éléazar avèk Ithamar. Li te di: 17 “Poukisa nou pa t manje ofrann peche ki nan lye sen an? Paske li sen pase tout, e Li te bannou li pou efase koupabilite asanble a, pou fè ekspiyasyon pou yo devan SENYÈ a. 18 Gade byen, Lev 6:30 san li pa t pote antre nan sanktyè a. Anverite, nou te dwe Lev 6:26manje li nan sanktyè a jan Mwen te kòmande a.”
19 Men Aaron te pale avèk Moïse, e te di: “Gade byen, se jou sa a menm ke yo te Lev 9:8-12 prezante ofrann peche ak ofrann brile pa yo a devan SENYÈ a. Epi gade bagay konsa yo ki vin rive mwen. Si m te manje yon ofrann peche jodi a, èske li t ap bon nan zye SENYÈ a?” 20 Lè Moïse te tande sa, sa te sanble gen bon rezon devan zye li.

10:1 Lev 16:12

10:2 Nonb 16:35

10:3 Egz 19:22

10:4 Egz 6:22

10:5 Egz 6:22

10:6 Lev 21:1-12

10:7 Egz 28:41

10:9 I Tim 3:3

10:10 Lev 11:47

10:11 Det 17:10-11

10:12 Lev 6:14-18

10:14 Lev 7:30-34

10:15 Lev 7:34

10:16 Lev 9:3-15

10:18 Lev 6:30

10:18 Lev 6:26

10:19 Lev 9:8-12