3
Sa se yon vrè pawòl: Si yon nonm ta vle devni yon Trav 20:28pastè, se yon bon zèv li dezire fè a. Tit 3:2-4Yon pastè, alò, dwe san repwòch, mari a yon madanm, tanpere, pridan, respektab, emab, avèk yon kapasite pou enstwi. Li pa dwe bwè diven ak eksè, oswa agresif, men janti, pezib, e I Tim 3:8lib de lanmou lajan. Li dwe yon moun ki Tit 3:12jere pwòp kay li byen, e ki kenbe pitit li yo anba bon kontwòl avèk tout dignite; (men si yon moun pa konnen kijan pou l jere pwòp kay li, kijan li va pran swen I Kor 10:32legliz Bondye a?). Epi pa yon nouvo konvèti, pou li kab pa vin ògeye, e tonbe nan kondanasyon ki fèt pa pèlen Dyab la.
Epi li dwe II Kor 8:21gen bon repitasyon avèk sila ki deyò legliz yo, pou li pa tonbe nan repwòch ak II Tim 2:26pèlen Satan.
Dyak yo, menm jan an, dwe se moun ki gen dignite, ki pa ipokrit, oubyen renmen bwè diven ak twòp eksè, oubyen renmen lajan twòp I Tim 1:5,19men ki kenbe a mistè lafwa a avèk yon konsyans ki pwòp. 10  I Tim 5:22Mesye sa yo dwe, osi, pase tès avan; answit, kite yo sèvi kòm dyak, si yo pa gen repwòch.
11 Fanm yo dwe, menm jan an, dign II Tim 3:3pa nan fè medizans, men tanpere, fidèl nan tout bagay.
12 Dyak yo dwe I Tim 3:2mari a yon sèl fanm I Tim 3:4bon dirijan a pitit yo ak pwòp lakay yo. 13 Paske sila ki sèvi byen kòm dyak yo Mat 25:21resevwa pou tèt yo, yon wo pozisyon ak gwo konfyans nan lafwa ki nan Kris Jésus a.
14 M ap ekri bagay sa yo bannou, avèk esperans ke m ap vin kote nou avan lontan; 15 men an ka ke mwen pran reta, mwen ekri yo pou nou kab konnen kijan yon moun ta dwe kondwi tèt li nan Ef 2:21kay Bondye a, ki se legliz a Bondye vivan an, ki se pilye ak soutyen verite a.
16 Pa konfesyon an komen, gran se mistè lavi sentete a
Sila ki
Te Jn 1:14revele nan lachè a,
Te jistifye nan Lespri a
Te wè pa zanj yo,
Te Wo 16:26pwoklame pami nasyon yo,
Te resevwa kwayans mond lan,
Te leve wo nan laglwa a.

3:1 Trav 20:28

3:2 Tit 3:2-4

3:3 I Tim 3:8

3:4 Tit 3:12

3:5 I Kor 10:32

3:7 II Kor 8:21

3:7 II Tim 2:26

3:9 I Tim 1:5,19

3:10 I Tim 5:22

3:11 II Tim 3:3

3:12 I Tim 3:2

3:12 I Tim 3:4

3:13 Mat 25:21

3:15 Ef 2:21

3:16 Jn 1:14

3:16 Wo 16:26