8
Konsa Senyè BONDYE a te montre mwen, e gade byen, te gen yon panyen fwi gran sezon.
Li te di: “Kisa ou wè, Amos?”
Epi mwen te di: “Yon panyen fwi gran sezon.”
Konsa, SENYÈ a te di mwen:
Éz 7:2,3,6“Lafen gen tan rive pou pèp Mwen an, Israël.
Mwen p ap Am 7:8 pwoteje yo ankò.
Kantik a tanp la va tounen chan lamantasyon
nan jou sa a,” deklare Senyè BONDYE a.
Am 6:8-10“Kadav yo va anpil.
Nan chak andwa, yo va jete yo deyò an silans.
Tande sa, nou menm k ap Sòm 14:4 vale malere yo nèt,
pou mete fen a tout pòv yo,
ka p di: ‘Kilè nouvèl lin nan ap fini
pou nou ka vann sereyal la?
Ak Saba a pou nou ka ouvri mache ble a?
N ap fè efa a pi piti, e sik la pi gwo.
Anplis, n ap Os 12:7 twonpe ak balans malonèt,
pou Am 2:6achte sila ki san sekou a pou lajan,
ak malere a pou de grenn sapat.
Menm balizaj ble a n ap vann!’ ”
SENYÈ a te sèmante pa glwa Jacob la:
“Anverite, Mwen p ap janm bliye okenn nan zak yo. És 13:10; Sòm 10:11
Akoz sa, èske peyi a p ap Sòm 18:7 pran tranble,
e tout moun ki rete ladann p ap Os 4:3 fè lamantasyon?
Anverite, tout peyi a va leve tankou Rivyè Nil la.
Li va vin ajite toupatou e bese tankou Rivyè Égypte la.
Li va vin rive nan jou sa a”, deklare Senyè BONDYE a,
ke Mwen va fè Job 5:14solèy la desann a midi,
e mwen va És 59:9,10 fè tè a nan fènwa nan plen jounen.
10 Answit, Mwen va fè fèt nou yo vin tounen dèy;
tout chan lajwa nou yo va tounen lamantasyon.
Mwen va fè nou pote És 15:2,3 twal sak sou senti a tout moun,
ak tèt chòv sou tout tèt.
Mwen va fè li Jr 6:26tankou yon moman dèy
pou yon sèl fis inik,
e lafen li tankou yon jou anmè.
11 “Gade byen, jou yo ap vini,” deklare Senyè BONDYE a,
“lè Mwen va voye gwo grangou sou peyi a,
pa yon grangou pou pen oswa pou dlo,
men I Sam 3:1pou koute pawòl SENYÈ a.
12 Pèp la va kilbite tou egare
sòti nan yon lanmè pou rive nan lòt lanmè,
e sòti nan nò pou rive menm nan lès;
yo va gaye toupatou pou Éz 20:3,31chache pawòl SENYÈ a,
men yo p ap jwenn li.
13 Nan jou sa a, bèl tifi vyèj yo
ak jennonm yo va És 41:17 vin endispoze akoz swaf la.
14 Menm jan pou sila ki sèmante pa Os 8:5 peche Samarie a,
ki di: ‘Jan dye ou a vivan an, O I Wa 12:28,29Dan!’
e ‘Jan chemen Beer-Schéba vivan an’;
yo va tonbe e yo p ap leve ankò.”

8:2 Éz 7:2,3,6

8:2 Am 7:8

8:3 Am 6:8-10

8:4 Sòm 14:4

8:5 Os 12:7

8:6 Am 2:6

8:7 És 13:10; Sòm 10:11

8:8 Sòm 18:7

8:8 Os 4:3

8:9 Job 5:14

8:9 És 59:9,10

8:10 És 15:2,3

8:10 Jr 6:26

8:11 I Sam 3:1

8:12 Éz 20:3,31

8:13 És 41:17

8:14 Os 8:5

8:14 I Wa 12:28,29