8
Alò sila yo se chèf a lakay papa zansèt yo e anrejistreman a sila ki te monte avè m soti Babylone yo nan règn Wa Artaxerxès la: nan fis a Phinées yo, Guerschom; nan fis a Ithamar yo, Daniel; nan fis a David yo, Hatthusch, nan fis a Schecania yo ki te nan fis a Esd 2:3Pareosch yo, Zacharie e avèk li, san-senkant gason ki te nan chif rejis la; nan fis a Pachat-Moab yo, Eljoénaï, fis a Zerachja a, epi avèk li menm, de-san gason; nan fis a Tsatttu yo, Schecania, fis a Jachaziel la e avèk li, twa-san gason; Epi nan fis a Adin yo, Ébed, fis a Jonathan an e senkant gason avèk li; Epi nan fis a Élam yo, Ésaïe, fis a Athalia a e avèk li, swasann-dis gason; Epi nan fis a Schephathia yo, Zebadia, fis a Micaël la e avèk li, katra-ven gason; nan fis a Joab yo, Abdias, fis a Jehiel la e avèk li, de-san di-zuit gason; 10 Epi nan fis a Schelomith yo, fis a Josiphia yo e avèk li, san-swasant gason; 11 Epi nan fis a Bébaï yo, Zacharie, fis a Bébaï a e avèk li, venn-tuit gason; 12 Epi nan fis a Azgad yo, Jochanan, fis a Hakkathan an e avèk li, san-dis gason; 13 Epi nan fis a Adonikam yo, dènye yo, men non yo, Éliphéleth, Jeiel ak Schemaeja e avèk li, swasant gason. 14 Epi nan fis a Bigvaï yo, Uthaï ak Zabbud e avèk yo, swasann-dis gason. 15 Alò, mwen te rasanble yo akote Esd 8:21-31 rivyè ki kouri rive Ahava a, kote nou te fè kan pandan twa jou a; epi lè mwen te obsève pèp la avèk prèt yo, mwen pa t twouve okenn nan Levit yo la. 16 Akoz sa, mwen te voye pou chèf yo Éliézer, Ariel, Schemaeja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie ak Meschullam e pwofesè yo, Jojarib avèk Einathan. 17 Mwen te voye yo kote Iddo, chèf prensipal nan andwa Casiphia a; epi mwen te fè yo konnen kisa pou yo di Iddo avèk frè li yo, Esd 2:43 sèvitè tanp yo nan andwa Casiphia a, sa vle di pou pote sèvitè yo kote nou pou lakay Bondye pa nou an. 18 Selon bon men SENYÈ a sou nou, yo te mennen bannou yon II Kwo 30:22 nonm ak anpil konprann nan fis a Machli yo, fis a Lévi a, fis Israël la, ki rele Schérébia ak fis li yo avèk frè li yo, di-zuit mesye; 19 Epi Haschabia e avèk li, Ésaïe nan fis a Merari yo, avèk frè li yo ak fis li yo, 20 Epi de-san-ven nan Esd 2:43 sèvitè tanp yo, ke David avèk chèf yo te bay pou sèvis Levit yo, tout moun ki te dezigne pa non yo. 21 Epi mwen te pwoklame yon jèn, akote rivyè Ahava a, pou nou ta kab Lev 16:29 imilye nou devan Bondye nou an pou chache soti nan Li, yon vwayaj sof pou nou, pitit nou yo ak tout byen nou yo. 22 Paske, mwen te wont mande a wa a, sòlda yo avèk chevalye yo pou pwoteje nou kont lènmi sou chemen an, akoz nou te di a wa a: “Men Bondye nou an byen dispoze sou sila ki chache Li yo; men, Jos 22:16 pwisans Li avèk lakòlè Li kont tout sila ki II Kwo 15:2abandone Li yo.” 23 Konsa, nou te fè jèn nan e te chache Bondye nou konsa e Li te I Kwo 5:20 koute sa nou te mande a. 24 Epi mwen te mete akote douz nan prèt prensipal yo, Esd 8:18-19 Schébéria, Haschabia ak dis nan frè yo; 25 Epi mwen te peze bay yo Esd 7:15-16 ajan, lò, avèk zouti, ofrann pou lakay Bondye nou an ke wa a avèk konseye li yo ak chèf li yo avèk tout Israël prezan yo, te bay. 26  Esd 1:9-11 Konsa, mwen te peze mete nan men yo sis-san-senkant talan ajan, zouti an ajan ki te gen valè a san talan e anplis, san talan lò, 27 Epi ven bòl an lò ki te gen valè mil darik yo, ak de zouti an bwonz klè, byen fen, presye kon lò. 28 Epi mwen te di yo: Lev 21:6-8 “Nou sen a SENYÈ la e tout zouti yo sen. Epi ajan avèk lò a se yon ofrann bòn volonte a SENYÈ a, Bondye a zansèt nou yo. 29  Esd 8:33-34 Veye e kenbe yo jiskaske nou peze yo devan prèt prensipal yo, Levit yo ak chèf an tèt lakay zansèt a Israël nou yo Jérusalem, nan chanm lakay SENYÈ yo.” 30 Konsa, prèt yo avèk Levit yo te Esd 1:9 aksepte ajan avèk lò ki te fin peze yo ak zouti yo pou pote yo Jérusalem lakay Bondye pa nou an. 31 Epi nou te vwayaje soti nan Esd 8:15-21 rivyè Ahava a nan douzyèm jou nan premye mwa a pou monte Jérusalem; epi men Bondye nou an te sou nou e Li te delivre nou soti nan men a lènmi yo, ak anbiskad nan chemen yo. 32 Konsa, Né 2:11 nou te rive Jérusalem e te rete la pandan twa jou. 33 Nan katriyèm jou a, ajan an avèk lò a avèk zouti ki te Esd 8:30 peze pa men a Merémoth la, fis a Urie a, prèt la e avèk li, te gen Éléazar, fis a Phinées a; epi avèk yo, te gen Levit yo, Jozabad, fis a Josué a ak Noadia, fis a Binnui a. 34 Tout bagay te nimewote e te peze e tout pwa a te rekòde menm lè sa a. 35  Esd 2:1 Moun egzil ki te sòti an kaptivite yo te ofri ofrann brile a Bondye Israël la: douz towo pou tout Israël, katre-ven-sèz belye, swasann-dis-sèt jenn mouton, douz mal kabrit kon ofrann peche, yo tout kon ofrann brile a SENYÈ a. 36 Epi Esd 7:21-24 yo te livre dekrè a wa a Esd 4:7 chèf pwovens yo e a majistra lòtbò rivyè Jourdain an; epi yo te bay soutyen a pèp la avèk lakay Bondye a.

8:3 Esd 2:3

8:15 Esd 8:21-31

8:17 Esd 2:43

8:18 II Kwo 30:22

8:20 Esd 2:43

8:21 Lev 16:29

8:22 Jos 22:16

8:22 II Kwo 15:2

8:23 I Kwo 5:20

8:24 Esd 8:18-19

8:25 Esd 7:15-16

8:26 Esd 1:9-11

8:28 Lev 21:6-8

8:29 Esd 8:33-34

8:30 Esd 1:9

8:31 Esd 8:15-21

8:32 Né 2:11

8:33 Esd 8:30

8:35 Esd 2:1

8:36 Esd 7:21-24

8:36 Esd 4:7