Esdras
1
Alò, nan premye ane Cyrus, wa a Perse la, pou pawòl SENYÈ a te kab akonpli pa bouch a Jérémie, SENYÈ a te vire lespri a Cyrus, wa Perse la, pou l te Esd 5:13voye yon pwoklamasyon toupatou nan wayòm li an, e anplis pou l ta ekri li pou te di:
“Konsa pale Cyrus, wa a Perse la, ‘SENYÈ a, Bondye Syèl la, te ban mwen tout wayòm yo sou latè epi És 44:28Li te chwazi mwen pou bati yon kay pou Li Jérusalem, ki nan Juda. Nenpòt moun ki pami nou nan tout pèp li a, ke Bondye pa li a kapab avèk li! Lese l monte Jérusalem ki nan Juda pou rebati lakay SENYÈ a, Bondye Israël la És 37:16(Se Li ki Bondye), ki nan Jérusalem nan. Nenpòt nan yo ki toujou vivan, nenpòt kote ke li ta rete, kite moun nan plas sa yo bay li soutyen avèk ajan avèk lò, avèk byen ak bèt, ansanm avèk yon ofrann bòn volonte pou lakay Bondye ki Jérusalem nan.’ ”
Epi chèf lakay papa zansèt pa yo nan Juda avèk Benjamin, e prèt avèk Levit yo te leve, Esd 1:1-2 menm tout sila ki te gen lespri vire pa Bondye yo, pou monte rebati lakay SENYÈ a ki Jérusalem nan. Tout sila ki te antoure yo te Né 6:9 ankouraje yo avèk bagay an ajan, lò, byen pa yo, bèt yo, bagay yo koute chè pa yo, apati de tout sa ki te bay kon ofrann bòn volonte. Anplis, Wa Cyrus te mennen fè sòti tout bagay ki te pou lakay SENYÈ a II Wa 24:13 ke Nebucadnetsar te mennen fè sòti Jérusalem pou mete lakay dye a li menm yo; mem sa yo Cyrus, wa Perse la, te fè sòti pa men Mithredath, trezorye a e li menm, te konte yo pou Esd 5:14 Sheshbatsar, prens a Juda a. Men kontwòl yo: trant Esd 8:27 asyèt an lò, mil asyèt an ajan, vent-nèf kouto; 10 trant bòl an lò, kat-san-dis bòl an ajan nan yon lòt kalite ak mil nan lòt atik. 11 Tout bagay an lò avèk ajan yo te vin kontwole nan senk-mil-kat-san. Sheshbatsar te mennen yo tout monte avèk moun egzil ki te sòti Babylone yo pou rive Jérusalem.

1:1 Esd 5:13

1:2 És 44:28

1:3 És 37:16

1:5 Esd 1:1-2

1:6 Né 6:9

1:7 II Wa 24:13

1:8 Esd 5:14

1:9 Esd 8:27