2
Alò, II Wa 24:14-16 sila yo se moun pwovens ki te vin sòti an kaptivite kon moun egzil ke Nebucadnetsar, wa Babylone nan, te pote ale Babylone e te gen tan retounen Jérusalem avèk Juda, yo chak nan pwòp vil pa yo. Sila yo te vini avèk Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja, Reélaja, Mardochée, Bilschan, Mispar, Bigtvaï, Rehum ak Baana.
Fòs kantite mesye nan pèp Israël yo: Fis a Pareosch yo, de-mil-san-swasann-douz. Fis a Schephathia yo, twa-san-swasann-douz. Fis Arach yo: sèt-san-swasann-kenz; fis a Pachath-Moab nan fis a Josué avèk Joab yo: de-mil-ui-san-douz. Fis Élam yo: mil-de-san-senkant-kat. Fis Zatthu yo: nèf-san-karant-senk. Fis Zaccaï yo: sèt-san-swasant; 10 fis Bani yo: sis-san-karant-de, 11 Fis Bébaï yo: sis-san-venn-twa. 12 Fis Azgad yo: mil-de-san-venn-de. 13 Fis Adonikam yo: sis-san-swasann-sis. 14 Fis Bigvaï yo: de-mil-senkant-sis. 15 Fis Adin yo: kat-san-senkant-kat. 16 Fis Ather nan fanmi Ézéchias yo: katreven-dizuit. 17 Fis Betsaï yo: twa-san-venn-twa. 18 Fis Jora yo: san-douz. 19 Fis Haschum yo: de-san-venn-twa. 20 Fis Guibbar yo: katra-ven-kenz. 21 Mesye a Bethléem yo: san-venn-twa. 22 Mesye a Nethopha yo: senkant-sis. 23 Mesye Anathoth yo: san-venn-tuit. 24 Fis Azmaveth yo: karann-de. 25 Fis a Kirjath-Arim yo, Kephira, avèk Beéroth yo; sèt-san-karann-twa. 26 Fis a Rama avèk Guéba yo: sis-san-venteyen. 27 Mesye a Micmas yo: san-venn-de. 28 Mesye a Béthel avèk Aï yo: de-san-venn-twa. 29 Fis a Nebo yo: senkant-de. 30 Fis a Magbisch yo: san-senkant-sis. 31 Fis a lòt Élam nan: mil-de-san-senkant-kat. 32 Fis a Harim yo: twa-san-ven. 33 Fis a Lod, Hadid ak Ono yo: sèt-san-venn-senk. 34 Fis a Jéricho yo, twa-san-karann-senk. 35 Fis a Senaa yo: twa-mil-sis-san-trant.
36 Prèt yo; fis a Jedaeja lakay Josué yo: nèf-san-swasann-trèz. 37 Fis a Immer yo: mil-senkant-de; 38 fis a Paschhur yo: mil-de-san-karann-sèt. 39 Fis a Harim yo: mil-disèt.
40 Levit yo: fis a Josué yo, fis a Kadmiel yo e fis a Hodavia yo: swasann-katòz. 41 Chantè yo: fis a Asaph yo: san-venn-tuit. 42 Fis a gadyen yo: Fis a Schallum yo, fis a Ather yo, fis a Thalmon yo, fis a Akkub yo, fis a Hathitha yo e fis a Schobaï yo an total: san-trant-nèf.
43 Netinyen yo: fis a Tsicha yo, fis a Hasupha yo, avèk fis a Thabbaoth yo, 44 fis a Kéros yo, fis a Siaha yo, avèk fis a Padon yo, 45 fis a Lebana yo, fis a Hagaba yo, fis a Akkub yo, 46 fis a Hagab yo, fis a Schamlaï yo, fis a Hanan yo, 47 fis a Guiddel yo, fis a Gachar yo, fis a Reaja yo, 48 fis a Retsin yo, fis a Nekoda yo, fis a Gazzam yo, 49 fis a Uzza yo, fis a Peséach yo, fis a Bésaï yo, 50 fis a Asna yo, fis a Mehunim yo, fis a Nephusim yo, 51 fis a Bakbuk yo, fis a Hakupha yo, fis a Harhur yo, 52 fis a Batsluth yo, fis a Mehida yo, fis a Harscha yo, 53 fis a Barkos yo, fis a Sisera yo, fis a Thamach yo, 54 fis a Netsaich yo, fis a Hathipha yo.
55 Fis a sèvitè Salomon yo: fis a Sothaï yo, fis a Sophéreth yo, fis a Peruda yo, 56 fis a Jaala yo, fis a Darkon yo, fis a Guiddel yo, 57 fis a Schephathia yo, fis a Hatthil yo, fis a Pokéreth-Hatesbaïm yo, fis a Ami yo. 58 Tout sèvitè tanp lan avèk I Wa 9:21fis a sèvitè Salomon yo te twa-san-katreven-douz.
59 Alò, sa yo se sila ki te monte sòti Thel-Mélach, Thel-Harscha, Kerub-Addan, avèk Imher ki pa t kapab bay prèv selon lakay zansèt pa yo, ke se moun Israël yo te ye: 60 Fis a Delaja yo, fis a Tobija yo, fis a Nekoda yo, sis-san-senkant-de. 61 Epi pami fis a prèt yo: fis a Habaja yo, fis a Hakkots yo, fis a II Sam 17:21 Barzillaï yo, ki te pran pou madanm li youn nan fi a Barzillaï yo, Gadit la e te rele pa non pa yo. 62 Sila yo te fè rechèch pami anrejistreman zansèt pa yo, men yo pa t kab twouve yo; Nonb 16:39-40 akoz sa, yo te konsidere pa pwòp e te anpeche fè sèvis kon prèt. 63 Gouvènè a te pale yo pou pa manje bagay ki sen pase tout lòt bagay yo jiskaske yon prèt te kanpe avèk Egz 28:30Ourim nan ak Toumim nan.
64 Tout asanble a te kontwole a karann-de-mil-twa-san-swasant moun, 65 anplis, sèvitè gason ak fanm pa yo ki te kontwole nan sèt-mil-twa-san-trann-sèt; epi yo te gen de-san II Kwo 35:25 chantè, ni gason ni fanm. 66 Cheval yo te kontwole nan sèt-san-trann-sis e milèt yo nan de-san-karann-senk. 67 Chamo yo te kat-san-trann-senk, avèk bourik yo nan si-mil-sèt-san-ven.
68 Kèk nan chèf lakay zansèt yo, lè yo te rive lakay SENYÈ a, ki Jérusalem nan, yo te fè ofrann bòn volonte a pou l ta rekonstwi fondasyon li yo. 69 Selon kapasite pa yo, yo te bay Esd 8:25-34 nan kès la sòm a swasann-te-yen-mil drakma an lò, senk-mil min an ajan, avèk san vètman pou prèt yo.
70 Alò prèt yo avèk Levit yo, kèk nan moun yo, chantè yo, gadyen pòtay yo avèk sèvitè tanp yo te rete nan vil pa yo e tout Israël nan vil pa yo.

2:1 II Wa 24:14-16

2:58 I Wa 9:21

2:61 II Sam 17:21

2:62 Nonb 16:39-40

2:63 Egz 28:30

2:65 II Kwo 35:25

2:69 Esd 8:25-34