5
Lè pwofèt yo, pwofèt Ag 1:1 Agée avèk pwofèt Za 1:1Zacharie, fis a Iddo a, te pwofetize a Jwif ki te Juda avèk Jérusalem yo nan non Bondye Israël la, ki te sou yo, alò, Zorobabel fis a Schealthiel la avèk Josué te leve, te kòmanse rebati lakay Bondye ki Jérusalem nan e Esd 6:14pwofèt Bondye yo te avèk yo pou bay yo soutyen. Nan lè Esd 6:6-13 Thathnaï, gouvènè pwovens lòtbò Rivyè a e Schethar-Boznaï avèk kolèg parèy a yo, te vin kote yo e te pale avèk yo konsa: Esd 1:3 “Se kilès ki te bay ou dekrè pou fin fè tanp sila a e pou fin fè konstriksyon sila a? Esd 5:10 Alò, nou te pale yo konsa non a mesye yo ki t ap fè rekonstriksyon sila a. Men, Esd 7:6-28 zye a Bondye pa yo te veye sou ansyen nan Jwif yo e yo pa t fè yo sispann jiskaske yon rapò te sòti nan Darius, wa Perse la. Kopi a lèt ke Thathnaï, gouvènè lòtbò rivyè a e Schethar-Boznaï avèk kolèg parèy a li yo avèk Esd 4:9 ofisyèl ki te lòtbò rivyè a, yo te voye a Darius, wa a. Yo te voye bay li yon rapò e ladann, te ekri sa: “A Darius, wa a; lapè avèk ou! Kite li rekonèt a wa a ke nou te ale nan pwovens a Juda a, vè kay a gran Bondye a, ki ap bati avèk wòch ki gwo e travès yo ap poze nan mi li yo; epi travay sila a ap avanse avèk gwo swen e ap byen reyisi nan men yo. Lè nou te kesyonen ansyen sila yo epi te mande yo konsa: ‘Kilès ki te bay ou dekrè pou rebati tanp sa a e fini avèk konstriksyon sa a?’ 10 Anplis, nou te mande yo non yo pou nou ta kab fè ou konnen e ke nou ta kapab ekri non a mesye ki te chèf an tèt yo. 11 Se konsa yo te reponn nou, epi te di: ‘Nou se sèvitè a Bondye syèl la avèk tè a e n ap rebati tanp ki te bati anpil ane pase yo, I Wa 6:1-38 ke yon gran wa Israël te bati e te fin acheve. 12 Men, akoz papa pa nou yo te pwovoke Bondye syèl la a lakòlè, II Wa 25:8-11 Li te livre yo nan men Nebucadnetsar, wa Babylone nan, Kaldeyen ki te detwi tanp sila a e te mennen fè sòti tout pèp la jis rive Babylone. 13 Sepandan, nan premye ane Cyrus la, wa Babylone nan, Wa Cyrus te Esd 1:1-4 pibliye yon dekrè pou rebati kay Bondye sila a. 14 Anplis, Esd 1:7 zouti an ajan avèk lò lakay Bondye ke Nebucadnetsar te retire soti nan tanp Jérusalem nan pou te pote yo nan tanp Babylone nan; sila yo, Cyrus te pran soti nan tanp Babylone nan e yo te bay a yon nonm ki te rele Sheshbatsar, sila li te chwazi kon gouvènè a. 15 Li te di li: ‘Pran zouti sila yo, ale depoze yo nan tanp Jérusalem nan e kite kay Bondye a vin rebati nan plas li. 16 Epi Sheshbatsar sila a te vin Esd 3:8-10poze fondasyon kay Bondye a Jérusalem; epi depi lè sa a, jis rive koulye a, li te anba konstriksyon e li poko fini. 17 Alò, si sa ta fè wa a kontan, Esd 6:1-2 kite yon rechèch fèt lakay trezorye wa a ki Babylone nan, se konsa ke yon dekrè te fè pa Cyrus pou rebati kay Bondye sila a Jérusalem; epi kite wa a voye bannou desizyon pa li sou ka sa a.

5:1 Ag 1:1

5:1 Za 1:1

5:2 Esd 6:14

5:3 Esd 6:6-13

5:3 Esd 1:3

5:4 Esd 5:10

5:5 Esd 7:6-28

5:6 Esd 4:9

5:11 I Wa 6:1-38

5:12 II Wa 25:8-11

5:13 Esd 1:1-4

5:14 Esd 1:7

5:16 Esd 3:8-10

5:17 Esd 6:1-2