6
Wa Darius te pibliye yon dekrè e Esd 5:17 yon rechèch te fèt nan achiv yo kote trezò yo te depoze Babylone nan. Nan II Wa 17:6 Achemetha, nan fò a, ki nan pwovens a Médie a, yo te twouve yon woulo, e ladann te ekri konsa kon yon rekòd anrejistre:
 
Esd 1:1 Nan premye ane a Wa Cyrus la, Cyrus, wa a, te pibliye yon dekrè: Sou kay Bondye nan Jérusalem nan, kite tanp kote sakrifis konn vin ofri yo vin rebati, e kite fondasyon li yo konsève, wotè ki swasant koude a e lajè ki swasant koude a I Wa 6:36 avèk twa ranje gwo wòch taye ak yon ranje an bwa. Epi kite frè a peye soti nan trezò wa a. Anplis, kite Esd 1:7 zouti an lò avèk ajan ki pou lakay Bondye yo, ke Nebucadnetsar te pran soti nan tanp Jérusalem nan pou te pote Babylone nan, remèt e fè retounen nan plas yo nan tanp Jérusalem nan. Konsa, nou va depoze yo nan kay Bondye a.
Alò, pou sa, Esd 5:3 Thathnaï, ou menm, gouvènè pwovens lòtbò rivyè a, Schethar-Boznaï avèk kòlèg parèy ou yo, ofisyèl nan pwovens lòtbò rivyè yo, rete lwen de la. Kite travay sila sou kay Bondye a kontinye; kite gouvènè a Jwif yo avèk ansyen a Jwif yo rebati lakay Bondye a sou sit anplasman li an. Anplis, Esd 6:4 Mwen menm, Darius, ap bay yon dekrè sou sa nou gen pou fè pou ansyen sila yo nan Juda pou rekonstriksyon lakay Bondye sila a: Tout frè li se pou peye a pèp sila yo soti nan kès trezò ki sòti nan taks ki sòti nan pwovens lòtbò rivyè yo. Epi sa dwe fèt san fè reta. Nenpòt sa ki nesesè, ni jenn towo, belye, ni jenn mouton pou ofrann brile a Bondye syèl la, e ble, sèl, diven ak lwil onksyon, jan prèt Jérusalem yo mande a, fòk sa bay a yo chak jou san manke, 10 pou yo kab ofri sakrifis agreyab a Bondye syèl la, e Esd 7:23 priye pou lavi a wa a avèk fis li yo. 11 Epi mwen te pibliye yon lòd ke Esd 7:26 nenpòt moun ki vyole dekrè sa a, yon travès bwa va rache sou pwòp kay li, li va leve wo, e atache sou li. E lakay li va devni yon gwo pil fatra. 12 Ke Bondye Det 12:5-11 ki te fè non Li rete la, ta dechouke nenpòt wa oswa pèp ki ta leve men l chanje sa a pou li ta detwi kay Bondye sa a, Jérusalem. Mwen, Darius, te pase lòd sa a. Kite li akonpli avèk dilijans!
 
13 Alò, Esd 6:6 Thathnaï, gouvènè pwovens lòtbò rivyè a, Schethar-Boznaï, avèk kolèg parèy a yo te konfòme avèk dilijans a lòd sa a jan Wa Darius te voye bay li a.
14 Epi Esd 5:1-2 ansyen pami Jwif yo te reyisi nan konstriksyon an selon asistans pwofesi ki t ap fèt pa Aggée avèk Zacharie yo, fis a Iddo a. Konsa, yo te fin bati selon lòd Bondye Israël la, dekrè a Cyrus la, Darius ak Artaxerxès, wa a Perse la. 15 Tanp sa a te fini sou twazyèm jou nan Est 3:7 mwa Adar a. Li te nan sizyèm ane règn Wa Darius la.
16 Epi fis Israël yo, prèt yo, Levit yo ak tout lòt moun egzil ki te retounen yo, te I Wa 8:63 selebre dedikasyon kay Bondye sila a avèk jwa. 17 Yo te ofri pou dedikasyon tanp Bondye sila a san towo, de-san belye, kat-san jenn mouton, e kon ofrann peche pou tout Israël la, Esd 8:35 douz mal kabrit ki te koresponn a non tribi Israël yo. 18 Epi yo te chwazi prèt yo a divizyon pa yo ak Levit yo nan lòd pa yo pou sèvis Bondye Jérusalem nan, Nonb 3:6 jan sa ekri nan liv Moïse la.
19 Moun egzil yo te obsève fèt Pak la nan Egz 12:6 katòzyèm jou nan premye mwa a. 20 Paske prèt yo avèk Levit yo te fin pirifye yo ansanm, yo tout nan yo te pwòp. Epi II Kwo 35:11 yo te touye jenn mouton Pak la pou tout moun egzil yo, ni pou frè pa yo, prèt yo ak pou yo menm. 21 Fis a Israël ki te retounen an egzil yo, e Né 9:2 tout sila ki te separe yo menm de lempite a nasyon nan peyi yo pou fè ansanm avèk yo, pou chache SENYÈ a, Bondye Israël la, te manje Pak la. 22 Epi Egz 12:15 yo te obsève Fèt Pen San Ledven an pandan sèt jou avèk jwa, paske SENYÈ a te fè yo rejwi, e Esd 7:27 te detounen kè a wa a Assyrie a vè yo pou ankouraje yo nan travay lakay Bondye a, Bondye Israël la.

6:1 Esd 5:17

6:2 II Wa 17:6

6:3 Esd 1:1

6:4 I Wa 6:36

6:5 Esd 1:7

6:6 Esd 5:3

6:8 Esd 6:4

6:10 Esd 7:23

6:11 Esd 7:26

6:12 Det 12:5-11

6:13 Esd 6:6

6:14 Esd 5:1-2

6:15 Est 3:7

6:16 I Wa 8:63

6:17 Esd 8:35

6:18 Nonb 3:6

6:19 Egz 12:6

6:20 II Kwo 35:11

6:21 Né 9:2

6:22 Egz 12:15

6:22 Esd 7:27