Néhémie
1
Pawòl a Né 10:1 Néhémie yo, fis a Hacalia a.
Alò, sa te fèt nan mwa Kisleu a, nan ventyèm ane a, pandan mwen te nan kapital Est 1:2Suse la, ke Né 7:2 Hanani, youn nan frè mwen yo, e kèk nan mesye ki soti Juda yo te vini. Mwen te mande yo sou Jwif yo ki te chape, e ki te reziste malgre kaptivite a, epi sou Jérusalem. Yo te di mwen: “Retay ki la nan pwovens lan, ki te chape e ki te reziste malgre kaptivite a nan gwo pwoblèm ak dezolasyon. Miray Jérusalem nan kraze nèt e pòtay li yo fin brile ak dife.”
Lè m te tande pawòl sila yo, Esd 9:3 mwen te chita la, mwen te kriye e fè gwo plent pandan kèk jou; epi mwen t ap fè jèn avèk lapriyè devan Bondye syèl la. Mwen te di: “Mwen sipliye W, O SENYÈ syèl la, Né 4:14 Bondye ki gran e mèvèye a, ki gade akò Li avèk lanmou dous Li pou sila ki renmen Li yo e ki kenbe kòmandman Li yo, ke zòrèy W kapab atantif e zye Ou yo louvri pou tande lapriyè sèvitè Ou a ke mwen ap fè devan Ou koulye a, lajounen kon lannwit, nan non a fis Israël yo, pou És 10:1 konfese peche a fis Israël yo ke nou te fè kont Ou menm. Mwen menm avèk lakay papa m te peche. Dan 9:5 Nou te byen konwonpi nan zak nou te fè kont Ou yo, e nou pa t kenbe kòmandman yo, règleman yo, òdonans yo, ke ou te kòmande a sèvitè Ou a, Moïse.
“Sonje pawòl ke Ou te kòmande sèvitè Ou a, Moïse, lè Ou te di: Lev 26:33 ‘Si nou pa fidèl, Mwen va gaye nou pami pèp yo; Det 30:2men si nou retounen kote Mwen, kenbe kòmandman Mwen yo e fè yo, malgre sila nan nou ki te gaye nan zòn pi izole nan syèl yo, Mwen va ranmase yo soti la, pou mennen yo rive nan plas kote Mwen te chwazi pou non Mwen te abite a.’
10  Egz 32:11 “Yo se sèvitè Ou e pèp Ou ke Ou te rachte pa gran pouvwa Ou ak men pwisan Ou. 11 O Senyè, mwen sipliye W, pou zòrèy ou kapab atantif a lapriyè a sèvitè Ou a ak lapriyè a sèvitè Ou yo ki pran plezi nan louwe non Ou. Fè sèvitè Ou a reyisi nan jou sila a, e bay li mizerikòd devan nonm sila a.”
Alò, se te mwen ki te pote tas pou wa a.

1:1 Né 10:1

1:1 Est 1:2

1:2 Né 7:2

1:4 Esd 9:3

1:5 Né 4:14

1:6 És 10:1

1:7 Dan 9:5

1:8 Lev 26:33

1:9 Det 30:2

1:10 Egz 32:11