10
Alò, Dan 9:4-20 pandan Esdras t ap priye e t ap fè konfesyon, t ap kriye e pwostène li devan lakay Bondye a, yon trè gran asanble, gason, fanm, ni timoun, te rasanble vè li soti an Israël; paske pèp yo te kriye byen anmè. Schecania, fis a Jehiel la, youn nan fis a Élam yo, te di Esdras: Esd 9:2 “Nou pa t fidèl a Bondye nou an. Nou te marye ak fanm etranje soti nan pèp peyi yo. Malgre, koulye a toujou gen espwa pou Israël. Alò pou sa a, II Kwo 34:31 kite nou fè yon akò avèk Bondye nou an pou mete akote tout fanm yo avèk pitit pa yo, selon konsèy a mèt mwen an, e pou sila ki tranble sou kòmandman Bondye nou yo. Epi kite sa fèt Det 7:2-3selon lalwa a. Leve! Paske se ou menm ki responsab afè sila a, men nou va avèk nou. I Kwo 28:10 Pran kouraj e aji.”
Konsa, Esdras te leve, e te Né 5:12 fè prèt prensipal yo, Levit yo ak tout Israël sèmante pou yo ta fè selon sa ki te pwopoze a. Konsa yo te sèmante. Epi Esdras te leve soti devan lakay Bondye a, e te antre nan chanm a Jochanan nan, fis a Éliaschib la. Malgre li te ale la, Det 9:18 li pa t manje pen, ni bwè dlo, paske li te tèlman dezole akoz enfidelite a moun egzil yo. Yo te fè yon dekrè nan tout Juda avèk Jérusalem a tout moun egzil yo, ke yo ta dwe rasanble Jérusalem, epi ke nenpòt moun ki pa ta vini nan twa jou yo, selon konsèy a chèf pa yo avèk ansyen yo, tout byen li yo va konfiske e li menm ta retire nan asanble moun egzil yo.
Pou sa, tout mesye Juda avèk Benjamin yo te rasanble Jérusalem nan twa jou yo. Se te nan nevyèm mwa a sou ventyèm jou nan mwa a, tout pèp te chita nan plas ouvri devan lakay Bondye a, e yo t ap I Sam 12:18 tranble akoz afè sila a ak gwo lapli a.
10 Alò, Esdras, prèt la, te kanpe epi te di yo: “Nou pa t fidèl e nou te marye avèk fanm etranje yo, ki ogmante koupabilite Israël la. 11 Alò, akoz sa a Lev 26:40 konfese a SENYÈ a, Bondye a zansèt nou yo, e fè volonte L. Separe nou menm soti nan moun a peyi yo, e separe nou de madanm etranje yo.”
12 Konsa, tout asanble a te reponn ak yon gwo vwa: “Se konsa, jan ou te di a, se devwa nou pou nou fè. 13 Men gen anpil moun, se sezon lapli a, e nou p ap kab kanpe deyò a. Ni tach la pa kab fèt nan youn oswa de jou, paske nou te fè anpil transgresyon nan afè sila a. 14 Kite chèf nou yo reprezante tout asanble a, e kite tout sila nan vil nou yo ki te marye ak fanm etranje yo vini nan lè apwente yo, ansanm avèk ansyen a chak vil yo, jiskaske II Wa 23:26 kòlè fewòs Bondye nou an, akoz bagay sa a, ta vin detounen kite nou.”
15 Sèlman Jonathan, fis Asël la avèk Jachzia, fis a Thikva a, te opoze ak sa, avèk Meschullam avèk Schabthaï, Levit ki t ap bay yo soutyen an.
16 Men moun egzil yo te fè li konsa. Epi Esdras, prèt la, te chwazi mesye ki te chèf an tèt lakay zansèt yo pou chak kay zansèt, yo tout pa non yo. Konsa, yo te reyini nan premye jou nan dizyèm mwa a pou fè rechèch sou ka sila a. 17 Yo te fin fè rechèch la sou tout mesye ki te marye ak fanm etranje yo pou rive nan premye jou premye mwa a.
18 Pami fis a prèt ki te marye ak fanm etranje yo,
yo te twouve fis a Ag 1:1-12 Josué yo, fis a Jotsadak la e frè li yo: Maaséja, Éliézer, Jarib, avèk Guedalia. 19 Yo te fè sèman pou mete akote fanm pa yo e akoz koupabilite a, Lev 5:15 yo te ofri yon belye a bann mouton an pou kouvri koupabilite yo.
20 Nan fis a Immer yo, te gen Hanani avèk Zebadia;
21 Nan fis a Harim yo, Masséja, Élie, Schemaeja, Jehiel, avèk Ozias.
22 Nan fis a Paschhur yo, Eljoénaï, Maaséja, Ismaël, Nethaneel, Jozabad, avèk Éleasa.
23 Nan Levit yo, te gen Jozabad, Schimeï, Kélaja, (sa vle di) Kelitha, Pethachja, Juda, avèk Éliézer.
24 Pami chantè yo, te gen Éliaschab.
Pami gadyen pòtay yo: Schallum, Thélem ak Uri.
25 Nan Israël, nan fis a Esd 2:3 Pareosch yo: Ramia, Jizzija, Malkija, Mijamin, Éléazar, Malkija ak Benaja.
26 Nan fis a Élam yo: Matthania, Zacharie, Jehiel, Abdi, Jerémoth, avèk Élie.
27 Nan fis a Zatthu yo: Elojénaï, Éliaschib, Matthania, Jerémoth, Zabad, epi Aziza.
28 Nan fis a Bébaï yo: Jochanan, Hanania, Zabbaï, avèk Athlaï.
29 Nan fis a Bani yo: Meschullam, Malluc, Adaja, Jaschub, Scheal, avèk Ramoth.
30 Nan fis a Pachath-Moab yo: Adna, Kelal, Benaja, Maaséja, Matthania, Betsaleel, Binnuï avèk Manassé.
31 Nan fis a Harim yo: Éliézer, Jischija, Malkija, Schemaeja, Siméon. 32 Benjamin, Malluc avèk Schemaria.
33 Nan fis yo a Haschum: Matthanaï, Matthattha, Zabad, Éliphéleth, Jerémaï, Manassé avèk Schimeï.
34 Nan fis a Bani yo, Maadaï, Amram, Uel, 35 Benaja, Bédia, Keluhu, 36 Vania, Merémoth, Éliaschib, 37 Matthania, Matthanaï, Jaasaï, 38 Bani, Binnuï, Schimeï, 39 Schélémia, Nathan, Adaja, 40 Macnadbaï, Schaschaï, Scharaï, 41 Azareel, Schélémia, Schemaria, 42 Schallum, Amaria, avèk Joseph.
43 Nan fis a Nebo yo, Jeïel, Matthithia, Zabad, Zebina, Jaddaï, Joël ak Benaja.
44 Tout nan sila yo te marye avèk I Wa 11:1-3 fanm etranje yo e te gen nan yo ki te gen fanm avèk sila yo te fè pitit.

10:1 Dan 9:4-20

10:2 Esd 9:2

10:3 II Kwo 34:31

10:3 Det 7:2-3

10:4 I Kwo 28:10

10:5 Né 5:12

10:6 Det 9:18

10:9 I Sam 12:18

10:11 Lev 26:40

10:14 II Wa 23:26

10:18 Ag 1:1-12

10:19 Lev 5:15

10:25 Esd 2:3

10:44 I Wa 11:1-3