16
Epi tiraj osò fis a Joseph yo te sòti nan Jourdain vè Jéricho pou rive nan dlo a Jéricho yo, vè lès nan Jos 8:15dezè a. Yo te monte soti Jéricho pou pase nan peyi ti kolin yo pou rive Béthel. Li te sòti Béthel vè Luz pou te kontinye rive jis nan fwontyè Akiyen yo nan Atharoth. Li te kouri desann vè lwès nan teritwa a Jafletyen yo, jis rive nan teritwa pati Jos 18:13Beth-Horon ki piba a, jis rive nan Guézer; epi li te fè bout li nan lanmè. Jos 17:4Fis a Joseph, Manassé avèk Éphraïm te resevwa eritaj pa yo. Men teritwa fis a Éphraïm yo selon fanmi pa yo: lizyè a eritaj pa yo, vè lès se te Jos 18:13Atharoth-Addar, pou rive nan Wo Beth-Horon. Epi lizyè a te vire nan lwès nan Jos 17:7Micmethath nan nò; epi lizyè a te vire vè lès pou Thaanath-Silo e te kouri depase li nan lès a Janoach. Li te vin desann soti nan Janoach a Ataroth, a I Kwo 7:27Naaratha, li te rive nan Jéricho e te sòti nan Jourdain an. Soti nan Jos 17:8Tappuach, lizyè a te kontinye vè lwès nan ti rivyè Kana a e te fè bout li nan lanmè. Sa se te eritaj a tribi fis Éphraïm yo selon fanmi pa yo, avèk vil ki te mete apa pou fis Éphraïm yo nan mitan eritaj a fis Manassé yo, tout vil yo avèk bouk pa yo. 10 Men yo pa t chase fè sòti Kananeyen ki te rete Guézer yo; epi pou sa, Kananeyen yo rete pami Éphraïm jis jodi a; epi yo te vin ouvriye yo nan travay fòse.

16:1 Jos 8:15

16:3 Jos 18:13

16:4 Jos 17:4

16:5 Jos 18:13

16:6 Jos 17:7

16:7 I Kwo 7:27

16:8 Jos 17:8