9
Yon revelasyon.
Pawòl SENYÈ a kont peyi Hadrac la,
e l ap poze sou És 17:1Damas,
paske zye a lòm ak tout trib Israël
se vè SENYÈ a,
epi osi vè Jr 49:23Hamath, ki nan lizyè li a;
Éz 28:2-5,12 Tyr ak Sidon paske yo saj anpil.
Paske Tyr te bati pou kont li yon Jos 19:29fò;
li te fè depo ajan tankou pousyè,
ak depo I Wa 10:21,27 lò tankou labou nan lari.
Gade byen, SENYÈ a va Éz 26:3-5; És 28:18rache
tout sa li posede,
e jete tout richès li yo nan lanmè.
Li va devore nèt ak dife a.
 
Askalon va wè l e vin pè.
Anplis, gaza va tòde ak gwo doulè;
epi Ékron, pou sa li te atann va desi.
Anplis ke sa, wa a va peri Gaza
e Askalon va vin pa gen moun.
Yon ras mele va vin rete Am 1:8Asdod
e Mwen va rache ògèy a Filisten yo.
Mwen va retire san li,
soti nan bouch li,
ak abominasyon soti nan mitan dan l yo.
Konsa, yo va devni osi yon retay
pou Bondye nou an.
Yo va tankou yon chèf pou Juda, e
Ékron va tankou Jebizyen yo.
Mwen va kanpe antoure kay Mwen an kont lame a,
pou pèsòn moun pa travèse oswa retounen.
Konsa, p ap gen moun k ap travèse pou oprime yo ankò.
Paske koulye a, ak zye pa m, Mwen wè. És 54:14
 
Rejwi anpil, O fi a Sion an!
Kriye yon son viktwa, O fi a Sion an!
Gade byen Sòm 110:1 wa ou ap vini kote ou;
Li So 3:5jis e Li gen Sali;
Li enb e Li monte sou yon bourik,
menm yon jenn pòtre,
pitit a yon bourik.
10 Mwen va koupe retire cha Éphraïm nan,
ansanm ak cheval Jérusalem nan.
Banza lagè a va koupe retire;
Li va pale És 57:19; Sòm 72:8lapè a nasyon yo.
Wayòm Li an va soti nan lanmè jis rive nan lanmè,
e nan Rivyè Euphrate la jis pou l
rive nan dènye pwent tè a.
 
11 Menmjan an pou ou menm tou,
akoz Egz 24:8san akò Mwen an ki avèk ou,
Mwen te mete prizonye ou yo an libète
soti nan twou fòs ki pa gen dlo a.
12 Retounen nan Jr 16:19sitadèl la,
O prizonye ki gen lespwa a!
Nan jou sa a menm, Mwen deklare
ke Mwen va És 61:7 remèt ou doub de sa.
13 Paske Mwen te Jr 51:20 koube Juda
konsi se te banza Mwen.
Mwen te plen banza a avèk Éphraïm.
Mwen va fè leve fis ou yo, O Sion,
kont fis ou yo, O Grèce,
e Mwen va fè ou vin tankou Sòm 45:3nepe
a yon gèrye pwisan.
 
14 Epi SENYÈ a va vin parèt És 31:5; Sòm 18:14sou yo,
e flèch Li va pati tankou kout loray.
Senyè BONDYE a va sone twonpèt la,
e Li va mache nan van tanpèt sid yo.
15  És 37:35 SENYÈ dèzame yo va defann yo.
Yo va Za 12:6devore, e yo va foule anba pye
ak tout wòch fistibal yo.
Yo va bwè, e fè bwi tankou se diven y ap bwè.
Epi yo va vin ranpli tankou basen sakrifis,
tankou kwen lotèl yo.
 
16 Konsa SENYÈ a, Bondye yo a, va Jr 31:10,11sove yo
nan jou sa a, tankou foul moun a pèp Li a;
paske yo tankou wòch presye,
bijou yon kouwòn k ap klere toupatou
anwo tout peyi Li a.
17 Paske a la gran, bonte Li va gran,
e a la gran, bèlte Li va gran!
Sereyal la va fè jenn mesye yo pwospere
ak diven nèf pou vyèj yo. Jr 31:12,14; Sòm 27:4

9:1 És 17:1

9:2 Jr 49:23

9:2 Éz 28:2-5,12

9:3 Jos 19:29

9:3 I Wa 10:21,27

9:4 Éz 26:3-5; És 28:18

9:6 Am 1:8

9:8 És 54:14

9:9 Sòm 110:1

9:9 So 3:5

9:10 És 57:19; Sòm 72:8

9:11 Egz 24:8

9:12 Jr 16:19

9:12 És 61:7

9:13 Jr 51:20

9:13 Sòm 45:3

9:14 És 31:5; Sòm 18:14

9:15 És 37:35

9:15 Za 12:6

9:16 Jr 31:10,11

9:17 Jr 31:12,14; Sòm 27:4