9
Paske se pa nesesè pou m ta ekri nou sou II Kor 8:4ministè sa a pou sen yo, paske mwen konnen volonte nou. Pou sa menm, mwen fè nou konpliman devan pèp Macédoine lan, anfèt ke Achaïe te deja prepare depi II Kor 8:10ane pase, e ke zèl nou te eksite pifò nan yo. Men mwen te voye frè yo, pouke II Kor 7:4konpliman nou an pa ta fèt nan vid nan ka sa a, pouke I Kwo 16:2jan mwen t ap di a, nou kapab byen prepare. Pou si li pa t fèt , epi nenpòt nan Wo 15:26Masedonyen yo ta parèt avè m, nou pa t ap desi (ak ou menm tou) e soufri wont akoz sa ki te anvizaje. Donk, mwen te panse ke li te nesesè pou ankouraje frè yo pou yo ta ale devan nou menm pou òganize davans Jen 33:11kado jenewozite ke nou te deja pwomèt la. Epi konsa, kado sa a ta kapab parèt kon yon kado jenewozite ki pa afekte pa lanvi de nou menm.
Sonje, Pwov 11:24sila a ki simen tikal va rekòlte tikal. Men sila a ki simen an abondans va rekòlte an abondans. Chak moun dwe fè jis jan ke li te rezone nan kè l, pa avèk Det 15:10regrè oubyen anba presyon, paske Egz 25:2Bondye renmen yon moun ki bay avèk jwa. Epi Bondye kapab fè tout gras vin an kantite a nou menm, pou nou toujou gen kont nou nan tout bagay, pou nou kapab gen osi yon abondans nan tout bon zèv. Jan sa ekri a:
Sòm 112:9“Li te gaye toupatou.
Li te bay a malere yo.
Ladwati Li ap rete jis pou tout tan.”
10 Koulye a Li menm ki founi semans pou sila k ap simen an avèk pen pou l manje, va founi e miltipliye semans nou an pou simen e ogmante rekòlt ladwati nou an. 11 Pou konsa, nou ka I Kor 1:5anrichi nan tout bagay ak tout jenewozite, ki atravè nou, ap pwodwi remèsiman a Bondye. 12 Paske ministè sèvis don sa a se pa sèlman pou byen founi II Kor 8:14bezwen a sen yo, men va osi pou debòde II Kor 1:11atravè anpil remèsiman a Bondye. 13 Akoz de prèv ki te bay pa Wo 15:31ministè sèvis sila a, yo va bay Bondye glwa pou obeyisans konfesyon levanjil a Kris la, ak jenewozite don pa nou pou yo menm, ak tout lòt yo. 14 Pandan yo menm osi, nan lapriyè pou nou, y ap gen dezi wè nou akoz ke gras Bondye ki anndan nou an ki depase tout bagay. 15 Remèsiman a Bondye pou Wo 5:15don Li ki depase tout sa ki kapab eksprime.

9:1 II Kor 8:4

9:2 II Kor 8:10

9:3 II Kor 7:4

9:3 I Kwo 16:2

9:4 Wo 15:26

9:5 Jen 33:11

9:6 Pwov 11:24

9:7 Det 15:10

9:7 Egz 25:2

9:9 Sòm 112:9

9:11 I Kor 1:5

9:12 II Kor 8:14

9:12 II Kor 1:11

9:13 Wo 15:31

9:15 Wo 5:15