112
Louwe SENYÈ a!
A la beni nonm Sòm 128:1 ki krent SENYÈ a beni!
Sila ki pran gwo plezi nan kòmandman Li yo.
Desandan li yo va pwisan sou latè.
Jenerasyon ladwati a va beni.
Anpil byen ak gwo richès rete lakay li.
Ladwati li dire pou tout tan.
Limyè vin leve nan tenèb Job 11:17pou moun ladwati a;
Li plen gras ak mizerikòd, ak jistis.
L ale byen pou nonm nan ki Sòm 37:21gen mizerikòd e ki prete;
Li va prezève koz li a nan jijman an.
Paske li p ap janm ebranle.
Moun Sòm 15:5dwat la va sonje jis pou tout tan.
Li p ap krent move nouvèl.
Kè Li fèm Sòm 56:4 ak konfyans nan SENYÈ a.
Eb 13:9Kè li kanpe janm.
Li pa pè anyen, jiskaske denyè moman an lè
li gade ak kè kontan advèsè li yo.
Li II Kor 9:9te bay ak jenewozite a pòv yo.
Ladwati li dire jis pou tout tan.
Kòn li va egzalte nan lonè.
10 Mechan an va wè l e l ap vekse nèt.
Li va Sòm 35:16manje dan l e vin fonn pou l disparèt.
Dezi a mechan an va peri.

112:1 Sòm 128:1

112:4 Job 11:17

112:5 Sòm 37:21

112:6 Sòm 15:5

112:7 Sòm 56:4

112:8 Eb 13:9

112:9 II Kor 9:9

112:10 Sòm 35:16