16
Yo te pote lach Bondye a e te I Kwo 15:1plase li nan tant ke David te fè monte pou li a. Epi yo te ofri ofrann brile avèk ofrann lapè devan Bondye. Lè David te fin fè ofrann brile ak ofrann lapè a, li te beni pèp la nan non a SENYÈ a. Li te separe bay a chak moun Israël, ni gason, ni fanm, yo chak yon pen avèk yon pòsyon vyann ak yon gato rezen.
Li te chwazi kèk nan Levit yo pou pran chaj sèvis la devan lach SENYÈ a, pou selebre menm e bay remèsiman avèk lwanj a SENYÈ a, Bondye Israël la: Asaph, chèf la e dezyèm apre li a, Zacharie, swiv pa Jeïel, Schemiramoth, Jehiel, Matthithia, Éliab, Benaja, Obed-Édom ak Jeïel avèk lenstriman mizik yo, ap yo, gita yo; epi Asaph sou senbal gwo bwi yo, epi Benaja avèk Jachaziel, prèt ki t ap soufle twonpèt san rete yo devan lach akò Bondye a.
Alò, se te nan jou sa a, David te II Sam 22:1 chwazi pou premye fwa a, Asaph avèk fanmi li pou bay remèsiman a SENYÈ a.
O bay remèsiman a SENYÈ a.
Rele non Li.
Fè zèv li yo rekonèt pami pèp yo.
Chante a Li menm.
Chante lwanj a Li menm.
Pale tout mèvèy Li yo.
10 Bay glwa a sen non Li.
Kite kè a sila k ap chache SENYÈ a
vin ranpli ak jwa.
11  Sòm 24:6Chache SENYÈ a avèk fòs Li.
Chache figi Li san rete.
12  Sòm 103:2Sonje zèv mèvèy ke Li te fè yo,
Sòm 78:43-68mèvèy Li yo ak jijman,
ki sòti depi nan bouch Li,
13 O desandan Israël, sèvitè Li yo,
fis a Jacob yo, sila Li te chwazi yo!
14 Li se SENYÈ a, Bondye nou an.
Sòm 48:10Jijman pa Li yo sou tout latè.
15 Sonje akò Li a pou tout tan,
Pawòl ke Li te kòmande a
mil jenerasyon yo,
16  Jen 12:7akò ke li te fè avèk
Abraham nan,
sèman an ke Li te fè avèk Isaac la.
17  Jen 35:11-12 Li te konfime sa ak Jacob kon yon règleman,
A Israël, kon yon akò ki pou tout tan,
18 epi te di: Jen 13:15“A ou menm, Mwen va bay
peyi Canaan an kon pòsyon eritaj pa w.”
19  Jen 34:30 Pandan yo te piti an nonb, trè piti
e etranje, yo nan li,
20 yo te mache toupatou
nan yon nasyon a yon lòt,
sòti nan yon wayòm
pou rive nan yon lòt pèp.
21 Li pa t kite okenn moun oprime yo.
Jen 12:17Li te bay repwòch a wa yo pou koz pa yo.
22 Li te di Jen 20:7“Pa touche onksyone pa M yo,
ni pa fè mal a pwofèt Mwen yo.”
23 Chante a SENYÈ a, tout latè!
Sòm 96:1-13Pwoklame bòn nouvèl delivrans Li jou apre jou.
24 Pale glwa Li pami nasyon yo,
gran mèvèy Li yo pami tout pèp yo.
25 Paske Sòm 144:3-6gran se SENYÈ a,
e gran pou resevwa lwanj yo.
Anplis, Sòm 89:7 fòk nou gen lakrent Li
plis pase tout lòt dye yo.
26 Paske tout dye a pèp yo
se zidòl yo ye,
men SENYÈ a te fè syèl yo.
27 Tout richès avèk majeste devan Li.
Lafòs ak lajwa lakay Li.
28 Bay a SENYÈ a,
O tout fanmi yo ak tout pèp yo,
bay a SENYÈ a glwa avèk fòs!
29 Bay a SENYÈ a glwa ke non Li dwe genyen an.
Pote lofrann yo vini devan L.
Sòm 29:2 Adore SENYÈ a avèk tout bagay sen yo.
30 Tranble devan Li, tout latè.
Anverite, lemond etabli byen solid.
Li p ap deplase menm.
31 Kite syèl yo kontan e
kite lemond rejwi:
32  Sòm 98:7Kite lanmè a fè gwo bwi,
avèk tout sa ki ladann!
Kite chan an ranpli ak jwa,
ak tout sa ki ladann!
33 Konsa, tout bwa forè yo
va chante avèk jwa devan SENYÈ a.
Paske L ap vini pou jije latè.
34  Sòm 106:1O bay remèsiman a SENYÈ a pou bonte Li,
paske lanmou dous Li a se pou tout tan.
35  Sòm 106:47-48Di: “Sove nou,
O Bondye a delivrans nou an!
Ranmase nou pou sove nou soti nan nasyon yo,
pou bay remèsiman a non sen pa W la,
pou nou trionfe nan lwanj Ou.”
36  I Wa 8:15-56Beni se SENYÈ a, Bondye Israël la,
Pou letènite, jis rive nan letènite a.
Tout pèp la te di: “Amen” e te louwe SENYÈ a.
37 Konsa, li te kite II Kwo 8:14Asaph avèk fanmi li la devan lach akò SENYÈ a pou fè sèvis devan lach la tout tan, kon travay chak jou te egzije a; 38 epi I Kwo 13:14Obed-Édom avèk swasant-uit manm fanmi li; Obed-Édom e anplis fis a Jedithun lan, avèk Hosa kon gadyen pòtay yo, 39 Li te kite I Kwo 15:11Tsadok, prèt la avèk fanmi pa li yo devan I Wa 3:4 tabènak SENYÈ a nan wo plas ki te Gabaon an, 40 pou ofri ofrann brile yo a SENYÈ a sou lotèl ofrann brile a tout tan, ni maten, ni aswè, jis selon tout sa ki ekri nan lalwa SENYÈ a, ke Li te kòmande Israël yo. 41 Avèk yo, te I Kwo 6:33Héman, Jeduthun ak I Kwo 25:1-6lòt ki te dezinye pa non yo, pou bay remèsiman a SENYÈ a, akoz lanmou dous li an san fen. 42 Epi avèk yo, te Héman ak Jeduthun avèk twonpèt avèk senbal pou sila ki te gen pou fè enstriman retantisan pou I Kwo 25:7chan Bondye yo e fis a Jeduthun yo, pou pòtay la. 43  II Sam 6:19Epi tout pèp la te pati, yo chak lakay yo e David te retounen pou beni lakay pa li a.

16:1 I Kwo 15:1

16:7 II Sam 22:1

16:11 Sòm 24:6

16:12 Sòm 103:2

16:12 Sòm 78:43-68

16:14 Sòm 48:10

16:16 Jen 12:7

16:17 Jen 35:11-12

16:18 Jen 13:15

16:19 Jen 34:30

16:21 Jen 12:17

16:22 Jen 20:7

16:23 Sòm 96:1-13

16:25 Sòm 144:3-6

16:25 Sòm 89:7

16:29 Sòm 29:2

16:32 Sòm 98:7

16:34 Sòm 106:1

16:35 Sòm 106:47-48

16:36 I Wa 8:15-56

16:37 II Kwo 8:14

16:38 I Kwo 13:14

16:39 I Kwo 15:11

16:39 I Wa 3:4

16:41 I Kwo 6:33

16:41 I Kwo 25:1-6

16:42 I Kwo 25:7

16:43 II Sam 6:19