3
O nou menm moun Galatie ensanse yo! Kilès ki gen tan mete wanga sou nou konsa, pou nou refize laverite a? Nou menm devan zye a kilès, Jésus Kri te I Kor 1:23piblikman prezante kòm krisifye a? Sèl bagay ke m vle konnen de nou; Èske nou te resevwa Lespri a pa zèv Lalwa yo, oubyen pa Wo 10:17tande avèk lafwa? Èske nou si tèlman ensanse? Èske nou te kòmanse avèk Lespri a, epi koulye a nou ap vin pafè pa lachè? Èske nou te soufri tout bagay sa yo anven— I Kor 15:2si vrèman se te anven? Alò, èske Sila ki founi nou avèk Lespri a e ki te fè zèv mirak pami nou yo, te fè li pa zèv Lalwa yo, oubyen pa Wo 10:17tande ak lafwa. Malgre sa Jen 15:6“Abraham te kwè Bondye, e sa te konte pou Li kòm ladwati.” Konsa, se pou nou asire ke Wo 4:16se sila ki nan lafwa yo ki se fis Abraham. Lekriti sen an, ki te prevwa ke Bondye ta jistifye pèp etranje yo pa lafwa, te preche levanjil la davans a Abraham. Konsa, li te di: Jen 12:3“Tout nasyon yo va beni nan ou”. Alò Gal 3:7sila ki nan lafwa yo, beni pa Abraham, kwayan an.
10 Paske tout sa ki nan zèv Lalwa yo anba yon madichon. Paske sa ekri: Det 27:26“Modi se tout moun ki pa respekte tout bagay ki ekri nan liv Lalwa a, pou fè yo.” 11 Alò, li klè ke Gal 2:16pèsòn pa jistifye pa Lalwa devan Bondye, paske Hab 2:4“Moun jis la va viv pa lafwa”. 12 Sepandan, Lalwa a pa selon lafwa; okontrè: Lev 18:5“Sila ki pratike yo a va viv pa yo menm.”
13 Kris te delivre nou de madichon Lalwa a, akoz Li te devni yon madichon pou nou—paske sa ekri: Det 21:23“Modi se tout moun ki pann sou yon bwa.” 14 Pouke nan Kris Jésus, benediksyon Abraham yo ta kapab vini pou pèp etranje yo, pou nou Gal 3:2ta kapab resevwa Trav 2:33pwomès a Lespri Sen an pa lafwa.
15 Frè m yo Wo 3:5mwen pale nan tèm relasyon moun ak moun; menm si se sèlman yon akò moun, depi li fin etabli, nanpwen moun k ap mete l sou kote oubyen ajoute kondisyon ladann. 16 Alò, pwomès yo te pale a Abraham ak posterite li. Li pa t di, “a posterite ou yo”, kòm referans a anpil moun, men de preferans a yon sèl moun: Trav 3:25“E a posterite ou”, sa se Kris. 17 Sa ke m vle di a se sa: Lalwa, ki te vini Jen 15:13kat-san-trant ane pita a, pa anile akò sa ki te deja etabli pa Bondye, kòmsi pou anile pwomès la. 18 Paske Wo 4:14si eritaj la baze sou lalwa, li pa baze sou yon pwomès ankò; men Bondye te bay li a Abraham pa mwayen de yon pwomès.
19  Wo 5:20Alò, poukisa Lalwa a? Li te ajoute akoz de transgresyon yo, ki te òdone atravè zanj yo pa ajans a yon medyatè, jiskaske semans lan ta kapab rive a Sila pwomès la te fèt la. 20 Alò I Tim 2:5yon medyatè pa pou yon sèl pati, tandiske Bondye se yon sèl.
21 Konsa, èske Lalwa a vin kont pwomès a Bondye yo. Luc 20:16Ke sa pa ta janm fèt! Paske si te gen yon lwa ki ta kapab bay lavi, alò, ladwati ta vrèman baze sou Lalwa. 22 Men Lekriti sen an Wo 11:32anchene tout bagay anba peche, pou pwomès la, pa lafwa nan Jésus Kri a, ta kapab bay a sila ki kwè yo.
23 Men avan lafwa te vini, nou te kenbe kòm yon depandan anba Lalwa, sans akse a lafwa ki t ap vin revele pita. 24 Konsa, Lalwa te devni pwofesè lekòl nou, pou mennen nou a Kris, Gal 2:16pou nou ta kapab jistifye pa lafwa. 25 Men koulye a, ke lafwa rive, nou pa anba I Kor 4:15yon pwofesè lekòl ankò. 26 Paske nou tout se Wo 8:14fis a Bondye pa lafwa nan Kris Jésus. 27 Paske nou tout ki te batize nan Kris la te Wo 13:14abiye tèt nou avèk Kris. 28  Wo 3:22Pa gen ni Grèk, ni Jwif, ni esklav, ni lib, pa gen ni mal ni femèl; paske nou tout se youn nan Kris Jésus. 29 Epi si nou apatyen a Kris, nou se desandan a Abraham, eritye selon Wo 9:8pwomès la.

3:1 I Kor 1:23

3:2 Wo 10:17

3:4 I Kor 15:2

3:5 Wo 10:17

3:6 Jen 15:6

3:7 Wo 4:16

3:8 Jen 12:3

3:9 Gal 3:7

3:10 Det 27:26

3:11 Gal 2:16

3:11 Hab 2:4

3:12 Lev 18:5

3:13 Det 21:23

3:14 Gal 3:2

3:14 Trav 2:33

3:15 Wo 3:5

3:16 Trav 3:25

3:17 Jen 15:13

3:18 Wo 4:14

3:19 Wo 5:20

3:20 I Tim 2:5

3:21 Luc 20:16

3:22 Wo 11:32

3:24 Gal 2:16

3:25 I Kor 4:15

3:26 Wo 8:14

3:27 Wo 13:14

3:28 Wo 3:22

3:29 Wo 9:8