12
“Alò, nan lè sa a, Micaël, gran prens ki te kanpe pou fis a pèp ou yo, va leve. Epi va gen Rev 7:14yon tan gwo twoub Jr 30:7 jan sa pa t janm te konn fèt soti lè te gen yon nasyon jis rive nan lè sa a. Epi nan lè sa a, pèp ou a va vin delivre, tout moun ke gen non ekri nan liv la. És 26:19Anpil nan sila ki dòmi nan pousyè latè yo va leve, Mat 25:46 yon pati pou lavi etènèl yo, men lòt yo pou gwo wont ak mepriz ki p ap janm fini. Sila ki gen bon konprann yo va Jn 5:35briye klè tankou ekla a tout syèl la. Epi sila ki És 53:11 mennen anpil moun vè ladwati yo, va brile tankou zetwal jis pou tout tan, e pou tout tan. Men ou menm, Daniel, kache pawòl sila yo, e És 8:16sele liv la nèt, jis rive nan fen tan yo. És 11:9 Anpil moun va kouri fè ale vini, e konesans va ogmante.”
Epi mwen menm, Daniel te gade, e vwala, de lòt moun te kanpe, youn sou bò rivyè sa a, e lòt la sou lòtbò a. Konsa youn te di a mesye Éz 9:2abiye an len an, ki te sou dlo rivyè a: Dan 8:13 “Konbyen tan pou rive nan fen a bagay mèvèy sila yo?”
Mwen te tande nonm abiye an len an, ki te sou dlo rivyè a, lè l te Éz 20:5leve men dwat li ak men goch li vè syèl la. Li te jire pa li menm ki viv pou tout tan an, ki li va pou Dan 7:25 yon tan, tan yo, ak yon mwatye tan. Lè yo fin kraze pouvwa a pèp sen an, tout evenman sila yo va fini.
Konsa, mwen te tande, men mwen pa t ka konprann. Akoz sa, mwen te di: “Senyè mwen, kisa ki va fen a evenman sila yo?”
Li te di: “Ale, Daniel, paske pawòl sila yo kache e sele nèt, jiska moman lafen an. 10 Anpil moun va pirifye tèt yo, e fè tèt yo blan pou vin rafine, men mechan yo va aji ak mechanste. Konsa okenn nan mechan yo p ap konprann, men sila ki gen sajès yo va konprann.
11 “Soti nan lè ke sakrifis nòmal la te vin aboli a Dan 9:27 abominasyon ak dezolasyon vin monte a, va genyen mil-de-san-katreven-dis (1,290) jou. 12 Beni se sila ki va tann, e rive jis nan Dan 8:14 Mil-twa-san-trann-senk (1,335) jou yo.
13 “Men ou menm, kontinye fè wout ou, jis rive nan fen an. Paske ou va antre nan És 57:2 repo, e ou va kanpe ankò pou pòsyon eritaj pa ou a nan fen jou yo.”

12:1 Rev 7:14

12:1 Jr 30:7

12:2 És 26:19

12:2 Mat 25:46

12:3 Jn 5:35

12:3 És 53:11

12:4 És 8:16

12:4 És 11:9

12:6 Éz 9:2

12:6 Dan 8:13

12:7 Éz 20:5

12:7 Dan 7:25

12:11 Dan 9:27

12:12 Dan 8:14

12:13 És 57:2