Osée
1
Pawòl SENYÈ a ki te vini a Osée, fis a Béeri a, pandan jou a Ozias yo, Jotham, Achaz, ak (a)Ézéchias, wa a Juda a e nan tan Jéroboam, fis a Joas la, wa Israël la. (a)II Wa 18:1-20:21
Lè SENYÈ a te pale an premye pa Osée, SENYÈ a te di a Osée: “Ale, pran pou ou menm, yon madanm pwostitiye e ki se pitit a pwostitiye; paske (a)peyi a ap komèt gwo pwostitisyon e ap abandone SENYÈ a.” (a)Det 31:16
Konsa, li te ale pran Gomer, fi a Diblaïm nan, li te vin ansent e li te fè yon fis pou li.
Epi SENYÈ a te di li: “Bay li non (a)Jizreel; paske deja nan yon ti tan (b)mwen va vanje san a Jizreel sou lakay Jéhu e sa va koze wayòm lakay Israël la fini. (a)Os 2:22 (b)II Wa 10:11 Nan jou sa a, Mwen va (a)kraze banza Israël la nan (a)vale Jizreel la.” (a)Jr 49:35 (b)Jos 17:16
Epi li te vin ansent ankò e li te bay nesans a yon fi. Epi SENYÈ a te di li: “Rele li Lo Ruchama', paske Mwen p ap (a)fè konpasyon ankò pou lakay Israël, pou M ta janm padone yo. (a)Os 2:4 Men, Mwen va genyen konpasyon pou lakay Juda, yo va (a)delivre pa SENYÈ Bondye yo a e yo p ap delivre ni pa (b)banza, ni pa nepe, ni pa batay, pa cheval, ni chevalye. (a)Jr 25:5, 6 (b)Sòm 44:3-7
Alò, lè li te fin sevre Lo Ruchama, li te vin ansent e li te fè yon fis.
Epi SENYÈ a te di: “Rele li Lo Ammi, paske nou pa pèp Mwen, ni Mwen pa Bondye nou.” 10 Malgre sa, fis Israël yo va tankou sab lanmè, ki p ap ka mezire, ni konte; Epi (a)nan plas kote sa te pale a yo menm nan 'Nou pa pèp Mwen an', sa va pale a yo menm 'Nou se fis a Bondye vivan an.” (a)Wo 9:26 (b)És 65:1 11 Epi fis a Juda ak fis Israël yo va vin (a)rasanble ansanm; Epi yo va chwazi pou kont yo (b)yon sèl chèf, Paske jou a Jizreel la va gran. (a)Jr 23:5, 6 (b)Jr 30:21