11
“Nan Dan 5:31 premye ane Darius, Mèd la, Mwen te leve pou m ta kapab vin yon ankourajman ak yon pwotèj pou li.
“Epi koulye a, mwen va di ou verite a. Gade byen, va gen twa wa ankò ki va leve Perse. Epi katriyèm nan va bokou pi rich ke tout lòt yo. Lè li vin fò akoz richès li yo, li va pwovoke tout pouvwa li a kont wayòm Dan 8:21 Grèce la. Konsa, yon Dan 8:5-21 wa pwisan va vin leve. Li va gouvène ak gwo otorite e fè sa li pito. Epi lè li fin leve, wayòm li an va vin kraze e divize vè kat van syèl yo, men se pa a pwòp desandan pa li, ni selon otorite ke li te gouvène, paske wayòm li an va Jr 12:15-17 vin dechouke e vin bay a lòt moun ke yo menm.
“Epi Dan 11:9-11 wa a Sid la va vin fò, ansanm ak youn nan prens li yo ki va vin pi fò ke li, e li va domine li. Dominasyon li an va vrèman gran. Apre kèk ane, yo va fè yon alyans e fi wa a Sid la va vin kote Dan 11:7-40 wa Nò a pou antann yo pou yo gen lapè. Men fi a p ap ka kenbe pozisyon pouvwa li a. Ni li menm wa Sid la, li p ap ka kenbe pouvwa pa li a; men fi a va vin livre, ansanm ak sila ki te mennen l antre ak sila ki te devni papa l, menm ak sila ki te bay li soutyen nan lè sa yo.
“Men youn nan desandan fanmi fi yo va leve nan plas li. Li va vin kont lame pa yo, pou l antre nan Dan 11:19-39 sitadèl wa Nò a. Li va aji kont yo, e li va vankre yo. Anplis És 37:19 dye, imaj metal, veso presye an ajan ak lò yo, li va pote yo an kaptivite an Egypte. Konsa, li va sispann atake wa Nò a pandan kèk ane. Li va antre nan wayòm a wa Sid la, men li va retounen nan pwòp peyi li. 10 Fis li yo va rasanble yon gwo lame ki va vin debòde És 8:8 e travèse. Konsa, yo va retounen fè lagè rive jis nan pwòp sitadèl li a.
11  Dan 11:5 “Wa Sid la va anraje e vin goumen ak wa Nò a. Epi dezyèm nan va leve yon gwo foul lame kont premye a, men foul lame sila a va livre nan men a premye a. 12 Epi foul lame a va vin leve retire. Kè li va vin egzalte e li va fè sòlda tonbe pa di-milye, men, li p ap ka enpoze li. 13 Paske, wa Nò a va retounen e leve yon foul ki pi gwo ke sa avan an. Epi li va vini nan fen tan yo, menm nan fen ane yo, avèk yon gwo lame e avèk anpil minisyon. Dan 4:16
14 “Alò, nan tan sila yo, va gen anpil moun ki va leve kont wa Sid la. Sila ki vyolan pami pèp nou an va leve yo menm pou etabli vizyon an, men yo va tonbe. 15 Epi wa Nò a va vini, li va monte yon Jr 6:6 teras e li va pran yon vil byen fòtifye. Konsa, lame a Sid yo p ap ka kanpe, ni meyè solda byen chwazi li yo. Li p ap gen okenn fòs pou l ka kanpe. 16 Men sila ki vini kont li an va Dan 5:19 fè sa li pito, e Jos 1:5 nanpwen moun ki ka kanpe devan li. Konsa, li va kanpe nan peyi laglwa a, e nan men li va gen destriksyon. 17 Li va II Wa 12:17 mete fas li pou vini ak pouvwa a tout wayòm li a. Li va mennen avèk li yon pwopozisyon lapè, ke li va etabli. Li va anplis bay li fi a fanm nan pou detwi wayòm nan. Men li p ap kanpe pou li, ni bay li soutyen. 18 Apre sa li va vire fas li vè Jen 10:5 peyi kot yo, e li va kaptire anpil nan yo. Men yon chèf va fè repwòch li a sispann. Anplis, li va fè l peye pou ensolans li. 19 Konsa, li va vire fas li vè fòterès pwòp peyi li a, men li va glise tonbe, e li p ap ka releve ankò.
20 “Epi nan plas li a, yon moun va koze yon mèt kontribisyon a travèse wayòm nan pou kontwole glwa li. Malgre sa, nan kèk jou, li va vin detwi, malgre se pa ni nan kòlè, ni nan batay. És 60:17
21 “Nan plas li a, yon nonm meprizab va vin leve, a sila tit a wa a pa t vin bay. Men li va vini nan yon tan trankil e li va II Sam 15:6 sezi wayòm nan ak ti manèv koken flatè moun. 22  Dan 9:26 Lame debòde peyi a va soti devan l, e vin kraze nèt, ansanm ak prens akò a. 23 Apre yon akò lapè fin fèt ak li, li va fè travay desepsyon. Li va monte reyisi pran pouvwa a ak yon ti ekip tou piti. 24 Nan tan lapè a, li va antre nan pati wayòm ki Nonb 13:20 pi rich la, e li va fè sa ke zansèt li yo pa t janm fè, ni zansèt zansèt li yo. Li va distribye piyaj ak byen yo pami yo. Konsa, li va fòme yon plan kont sitadèl yo, men sèlman pou yon ti tan.
25 “Li va pwovoke pwisans ak kouraj li kont Dan 11:5 wa a Sid la ak yon gwo lame. Konsa, wa Sid la va fòme yon vrèman gwo lame pou fè lagè, men li p ap ka kanpe, paske yo va fòme yon plan kont li. 26 Sila ki te kon manje pi bon manje nan men l, va detwi li, epi lame li a va Dan 11:10-40 bale nèt. Konsa, anpil moun va tonbe mouri. 27 Selon toulède wa sa yo, kè yo apiye vè fè mal. Yo va pale manti youn ak lòt sou menm tab, men sa p ap reyisi, paske Dan 8:19 fen an toujou gen pou vini nan lè apwente a. 28 Konsa, li va retounen nan sid, nan peyi li ak anpil piyaj. Men kè li va kont akò sen an, e li va pran desizyon retounen nan peyi li.
29 “Nan lè apwente a, li va retounen antre nan Sid la. Men nan fwa sa a, li p ap menm jan li te ye fwa avan an. 30 Paske bato a Jen 10:4 Kittim yo va vini kont li. Akoz sa, li va vin gen chagren. Li va retounen byen anraje kont akò sen an, e li va aji. Konsa, li va retounen pran desizyon pou antann li ak sila ki vyole akò sen yo.
31 “Sòlda li yo va Dan 8:11-13 pwofane sanktyè a, fò a menm, e fè sakrifis nòmal la vin sispann. Konsa, yo va fè monte Dan 9:27 abominasyon dezolasyon an. 32 Ak lèv flatè, li va sedwi sila ki vyole akò yo, men pèp ki konnen Bondye a va Mi 5:7-9 kanpe fèm pou aji.
33  Mal 2:7“Sila ki gen bon konprann pami pèp la va bay konesans a anpil moun. Malgre sa, yo va Mat 24:9 tonbe pa nepe, pa dife, pa kaptivite e pa piyaj pandan anpil jou. 34 Alò, lè yo tonbe, yo va resevwa yon ti èd, men anpil lòt moun va vin jwenn ak yo an Dan 11:21-32 ipokrizi. 35 Kèk nan sila ki gen bon konprann yo va tonbe pou yo ka rafine Jn 15:2pirifye, e fè yo Rev 7:14 blan, jis menm lè dènye tan an rive. Akoz li toujou gen pou vini nan lè apwente a.
36 “Konsa, wa a va fè sa li pito. Li va vin egzalte. Li va És 14:13bay tèt li glwa pi wo pase tout dye yo, e li va Rev 13:5,6 pale anpil bagay byen move kont Bondye a dye yo. Konsa, li va pwospere jiskaske endiyasyon an fini, paske dekrè ki pibliye a va akonpli. 37 Li p ap montre okenn respè pou dye a zansèt li yo, ni pou dezi fanm, ni li p ap gen respè pou okenn lòt dye. Paske li va leve tèt li ak glwa pi wo ke yo tout. 38 Men olye de sa, li va bay glwa a dye a fòterès yo. Yon dye ke zansèt li yo pa t konnen, li va bay glwa ak lò, ajan, pyè presye ak trezò. 39 Li va aji kont fòterès ki pi fò yo ak soutyen a yon dye etranje. Nenpòt moun ki rekonèt li, li va ogmante yo ak glwa, e li va fè yo domine sou anpil, e va divize teritwa a pou yon pri.
40 “Nan lè lafen an Dan 11:11wa Sid la va atake li. Dan 11:7,13,15 Wa Nò a va rive kont li ak cha, ak chevalye, e ak anpil bato. Epi li va antre nan peyi yo, debòde yo e pase anndan yo. 41 Anplis, li va antre nan Peyi Laglwa a, e anpil peyi va ranvèse. Men sila yo va delivre soti nan men li: Edom Jr 48:47Moab, ak premye nan fis a Jr 49:6 Ammon yo. 42 Anplis, li va lonje men li kont lòt peyi yo, e peyi Egypte la p ap chape. 43 Men li va pran kontwòl tout trezò kache ak lò, ajan ak tout bagay presye an Egypte yo. II Kwo 12:3Libyen yo ak Etyopyen yo va swiv pye li yo. 44 Men rimè ki sòti nan Lès ak nan Nò va vin twouble li. Li va soti deyò ak gwo kòlè pou detwi e fè anpil disparèt nèt. 45 Li va fè monte tant a palè li a antre lanmè a ak És 11:9 Mòn Sen Laglwa a. Malgre sa, li va rive nan fen li e nanpwen moun k ap bay li soutyen.

11:1 Dan 5:31

11:2 Dan 8:21

11:3 Dan 8:5-21

11:4 Jr 12:15-17

11:5 Dan 11:9-11

11:6 Dan 11:7-40

11:7 Dan 11:19-39

11:8 És 37:19

11:10 És 8:8

11:11 Dan 11:5

11:13 Dan 4:16

11:15 Jr 6:6

11:16 Dan 5:19

11:16 Jos 1:5

11:17 II Wa 12:17

11:18 Jen 10:5

11:20 És 60:17

11:21 II Sam 15:6

11:22 Dan 9:26

11:24 Nonb 13:20

11:25 Dan 11:5

11:26 Dan 11:10-40

11:27 Dan 8:19

11:30 Jen 10:4

11:31 Dan 8:11-13

11:31 Dan 9:27

11:32 Mi 5:7-9

11:33 Mal 2:7

11:33 Mat 24:9

11:34 Dan 11:21-32

11:35 Jn 15:2

11:35 Rev 7:14

11:36 És 14:13

11:36 Rev 13:5,6

11:40 Dan 11:11

11:40 Dan 11:7,13,15

11:41 Jr 48:47

11:41 Jr 49:6

11:43 II Kwo 12:3

11:45 És 11:9