126
Yon chan pou monte vè tanp lan
Lè SENYÈ a te fè mennen tounen kaptif Sion yo,
Nou te Trav 12:9tankou sila ki fè rèv yo.
Nan lè sa a, bouch nou te plen ak ri lajwa e
lang nou avèk kri lajwa;
Epi yo te di pami nasyon yo:
“SENYÈ a I Sam 12:24te fè gwo bagay pou yo.”
SENYÈ a te fè gwo bagay yo pou nou;
Nou És 25:9kontan.
Fè retounen kaptif nou yo, O SENYÈ,
Kon És 35:6rivyè nan sid yo.
Sila ki simen ak dlo nan zye yo
Va rekòlte avèk És 35:10gwo kri lajwa.
Sila ki fè ale retou ap kriye a, nan pote
makout semans lan,
Anverite, va retounen ankò ak kri lajwa e
pote pakèt rekòlt li yo avè l.

126:1 Trav 12:9

126:2 I Sam 12:24

126:3 És 25:9

126:4 És 35:6

126:5 És 35:10