126
Yon chan pou monte vè tanp lan
Lè SENYÈ a te fè mennen tounen kaptif Sion yo,
nou te Trav 12:9tankou sila ki fè rèv yo.
Nan lè sa a, bouch nou te plen
ak ri lajwa e lang nou avèk kri lajwa.
Konsa, yo te di pami nasyon yo:
“SENYÈ a I Sam 12:24te fè gwo bagay pou yo.”
SENYÈ a te fè gwo bagay yo pou nou.
Nou És 25:9kontan.
Fè retounen kaptif nou yo, O SENYÈ,
kon És 35:6rivyè nan dezè a.
Sila ki simen ak dlo nan zye yo
Va rekòlte avèk És 35:10gwo kri lajwa.
Sila ki soti ap kriye akoz chàj makout semans lan.
Men l ap retounen ankò ak kri lajwa,
akoz chàj pakèt rekòlt l ap pote a.

126:1 Trav 12:9

126:2 I Sam 12:24

126:3 És 25:9

126:4 És 35:6

126:5 És 35:10