14
I Wa 15:8Konsa, Abija te dòmi avèk zansèt li yo, e yo te antere li nan lavil David la. Fis li a, Asa, te vin wa nan plas li. Peyi a te rete kalm e san pwoblèm pandan dizan pandan jou li yo. Asa te fè byen ak sa ki dwat nan zye SENYÈ a, Bondye li a, paske li te retire lotèl etranje yo avèk I Wa 15:12-14wo plas yo, e li te chire pilye sakre yo avèk Egz 34:13Asherim yo. Li te kòmande Juda pou chache SENYÈ a zansèt yo a, e swiv lalwa avèk kòmandman an. Li te osi retire wo plas yo avèk II Kwo 34:4-7lotèl lansan yo soti nan tout vil Juda yo. Wayòm nan te rete kalm anba li. Li te bati vil fòtifye Juda yo, akoz peyi a te san pwoblèm e pa t gen okenn moun ki te fè lagè avèk li pandan ane sila yo, II Kwo 15:15akoz SENYÈ a te ba li repo. Paske li te di a Juda: II Kwo 8:5“Annou bati vil sila yo e antoure yo avèk miray avèk wo tou, pòtay avèk ba an fè. Peyi a toujou pou nou akoz nou te chache SENYÈ a, Bondye nou an. Nou te chache Li, e Li te bannou repo sou tout kote.” Konsa yo te bati e yo te byen reyisi.
Alò, Asa te gen yon lame a II Kwo 13:3twa-san-mil mesye soti nan Juda, avèk gran boukliye defans ak lans e de-san-katreven-mil soti nan Benjamin ki te pote boukliye defans e te manyen banza. Tout nan yo, te gèrye ki plen kouraj.
Alò, Zérach, Etyopyen an, te vin parèt kont yo avèk yon lame a yon-milyon moun ak twa-san cha, e li te rive nan II Kwo 11:8Maréscha. 10 Pou sa, Asa te sòti pou rankontre li, e yo te parèt nan chan batay yo nan vale Maréschja a. 11 Konsa, Asa te rele SENYÈ a, Bondye li a. Li te di: “SENYÈ, nanpwen lòt sof ke Ou menm pou ede pami pwisan yo, ak sila ki san fòs. Pou sa, ede nou, O SENYÈ, Bondye nou an; II Kwo 13:18paske nou mete konfyans nan Ou, e nan non Ou, nou te vini kont gran foul sila a. O SENYÈ, se Ou ki Bondye nou an. Pa kite lòm pran viktwa kont Ou menm.”
12 Konsa, II Kwo 13:15SENYÈ a te boulvèse Etyopyen devan Asa yo ak devan Juda yo, e Etyopyen yo te sove ale. 13 Asa avèk moun ki te avèk li yo te kouri dèyè yo jis rive Jen 10:19Guérar. Yon tèlman gran kantite Etyopyen te tonbe ke yo pa t kab kanpe ankò; paske yo te kraze nèt devan SENYÈ a ak devan lame Li a. Lame Juda a te pote fè sòti yon trè gran piyaj. 14 Yo te detwi tout vil ki te antoure Guérar yo, II Kwo 17:10paske laperèz SENYÈ a te fin tonbe sou vil yo. Epi yo te depouye tout vil yo, paske yo te gen anpil piyaj. 15 Anplis, yo te touye sila ki te gen bèt yo, e yo te pote ale yon gran kantite mouton avèk chamo. Answit, yo te retounen Jérusalem.

14:1 I Wa 15:8

14:3 I Wa 15:12-14

14:3 Egz 34:13

14:5 II Kwo 34:4-7

14:6 II Kwo 15:15

14:7 II Kwo 8:5

14:8 II Kwo 13:3

14:9 II Kwo 11:8

14:11 II Kwo 13:18

14:12 II Kwo 13:15

14:13 Jen 10:19

14:14 II Kwo 17:10