24
Pa fè anvi a moun mechan,
ni dezire Sòm 1:1 pou avèk yo;
paske panse yo fòmante És 30:12vyolans
e lèv yo pale inikite.
Pwov 9:1Avèk sajès, kay la bati
e avèk bon konprann, li vin etabli.
Pa konesans, chanm yon moun vin
Pwov 8:21ranpli avèk tout bèl kalite richès.
Yon nonm saj byen fò,
e yon nonm ak konesans ogmante pouvwa li.
Paske ak konsèy saj ou va fè lagè,
e Pwov 11:14ak konseye an abondans, gen viktwa.
Sajès Sòm 10:5twò wo pou moun ensanse a;
li pa ouvri bouch li nan pòtay la.
Yon moun ki fè plan pou fè mal,
moun va rele li magouyè.
Fòmante foli se peche,
e mokè a abominab a tout moun.
10 Si ou Det 20:8lach nan jou gran pwoblèm nan, fòs ou pa fò.
11  Sòm 82:4Delivre sila k ap mennen vè lanmò a,
ak sila k ap mache tonbe vè labatwa a.
O, kenbe yo!
12 Si ou di: “Gade, nou pa t konnen sa”;
èske Li pa Ekl 5:8konsidere sa, sila ki peze kè?
Epi èske Li pa konnen sa, sila kap kenbe nanm ou an?
Èske Li p ap rann a lòm selon zèv li?
13 Fis mwen, manje Sòm 19:10siwo myèl, paske li bon;
wi, siwo sòti nan nich lan dous pou goute.
14 Konnen ke Pwov 2:10sajès se konsa pou nanm ou;
si ou twouve li, va gen yon avni, e espwa ou p ap anile.
15  Sòm 10:9-10Pa kouche mete pyèj, o lòm mechan,
kont kote ke moun dwat la rete a.
Pa detwi kote repo li a;
16 paske yon Job 5:19nonm ladwati tonbe sèt fwa e leve ankò,
men se nan lè gwo malè ke mechan an tonbe.
17  Job 31:29Pa rejwi lè lènmi ou tonbe.
Ni pa kite kè ou kontan lè l tonbe;
18 Oswa, SENYÈ a va wè l,
vin pa kontan e detounen kòlè Li de li.
19  Sòm 37:1Pa twouble tèt ou pou malveyan yo,
ni fè lanvi pou mechan yo,
20 paske pou yon nonm mechan, Job 15:31pa gen avni.
Lanp a mechan an va etenn nèt.
21 Fis mwen an, Wo 13:1-7gen lakrent SENYÈ a ak wa a;
pa asosye ak sila ki pa stab yo,
22 paske, Pwov 24:16malè yo va leve vit.
Kilès ki konnen destriksyon an k ap sòti nan yo de a.
 
23 Sila yo, anplis, se pawòl a sajès:
 
Pwov 18:5 patipri nan jijman pa bon.
24 Sila ki di a mechan an: “Ou dwat”,
Pwov 11:26 pèp yo va modi li e nasyon yo va rayi li;
25 men pou Pwov 28:23sila ki repwoche mechan yo,
lap wale byen ak yo.
Bon benediksyon va tonbe sou yo.
26 Yon repons onèt tankou yon bo sou lèv yo.
27 Prepare tout travay ou a deyò;
byen prepare chan ou.
Apre, alò, bati kay ou.
28 Pa vin yon temwen kont vwazen ou san koz,
e Lev 6:2-3pa bay manti ak lèv ou.
29  Pwov 20:22Pa di: “Se konsa mwen va fè l paske li te fè m konsa;
mwen va rann a nonm nan selon zèv li yo.”
30 Mwen te pase nan chan parese a;
akote chan rezen a nonm ki manke Pwov 6:22bon konprann nan.
31 Epi gade byen, li te plen ak raje pikan,
e kouvri ak move zèb,
És 5:5 Miray an wòch la te fin kraze nèt.
32 Lè m te wè, mwen te reflechi sou sa;
mwen te gade e m te resevwa enstriksyon.
33  Pwov 6:10“Yon ti dòmi, yon ti somèy,
yon ti pliye men pou repoze,”
34 Konsa mizè ou va vin parèt sou ou tankou yon vòlè;
ak bezwen tankou yon bandi kon zam.

24:1 Sòm 1:1

24:2 És 30:12

24:3 Pwov 9:1

24:4 Pwov 8:21

24:6 Pwov 11:14

24:7 Sòm 10:5

24:10 Det 20:8

24:11 Sòm 82:4

24:12 Ekl 5:8

24:13 Sòm 19:10

24:14 Pwov 2:10

24:15 Sòm 10:9-10

24:16 Job 5:19

24:17 Job 31:29

24:19 Sòm 37:1

24:20 Job 15:31

24:21 Wo 13:1-7

24:22 Pwov 24:16

24:23 Pwov 18:5

24:24 Pwov 11:26

24:25 Pwov 28:23

24:28 Lev 6:2-3

24:29 Pwov 20:22

24:30 Pwov 6:22

24:31 És 5:5

24:33 Pwov 6:10