3
Epi mwen te di:
“Koute koulye a, chèf a Jacob yo ak sila
k ap gouvène lakay Israël yo.
Èske nou pa dwe konnen lajistis? Sòm 82:1-5
Nou menm ki rayi sa ki bon e ki renmen sa ki mal,
ki Sòm 53:4rache po yo sou kò yo e
chè yo soti sou zo yo;
K ap anplis Sòm 14:4 manje chè a pèp Mwen an,
kwòche po yo sou yo, kraze zo yo
e Éz 11:3koupe yo an mòso
tankou se pou mete nan chodyè,
tankou vyann nan bonm.
Nan lè sa a, yo va kriye fò bay SENYÈ a,
men Li p ap reponn yo.
Olye de sa, nan lè sa a, Li va Det 31:17; És 3:11kache figi li a yo menm;
akoz yo te pratike zak ki mechan.”
Konsa pale SENYÈ a konsènan pwofèt ki te És 3:12 mennen pèp mwen an nan erè yo. Lè yo jwenn kèk bagay pou mòde ak dan yo, yo kriye: “Lapè”, men kont sila ki pa mete anyen nan bouch yo, yo deklare lagè sen.
Akoz sa, li va fènwa És 8:20-22 pou nou——san vizyon
e fènwa pou nou—-san pwofesi.
És 59:10Solèy la va kouche sou pwofèt yo,
e lajounen va vin fènwa sou yo.
Vwayan yo va wont
e És 44:25 divinò yo va nan konfizyon.
Anverite, yo tout va Mi 7:16kouvri bouch yo akoz pa
gen repons Bondye.
Men kanta mwen menm És 61:1-2 mwen ranpli ak pouvwa—
pa Lespri SENYÈ a—
jistis ak kouraj Li pou És 58:1fè Jacob konnen
zak rebelyon li an;
menm a Israël, peche pa l la.
Alò, tande sa, chèf lakay Jacob yo
ak sila k ap gouvène lakay Israël yo,
ki Sòm 58:1,2 rayi jistis e ki vire tòde tout sa ki dwat,
10 Ki Jr 22:13,17bati Sion ak san koule e Jérusalem ak
vyolans e enjistis.
11 Chèf li yo fè És 1:23 jijman pou jwenn sa ki glise anba tab
e Jr 6:13prèt li yo enstwi pou kòb, pandan pwofèt li yo
pwofetize pou lajan.
Malgre sa, yo apiye sou SENYÈ a e yo di:
“Se pa SENYÈ a ki nan mitan nou?
Okenn malè p ap rive sou nou.”
12 Konsa, akoz nou menm Jr 26:18Sion va vin raboure
tankou yon chan,
Sòm 79:1Jérusalem va vin yon pil mazi
e mòn tanp lan va devni wo plas a yon forè.
 

3:1 Sòm 82:1-5

3:2 Sòm 53:4

3:3 Sòm 14:4

3:3 Éz 11:3

3:4 Det 31:17; És 3:11

3:5 És 3:12

3:6 És 8:20-22

3:6 És 59:10

3:7 És 44:25

3:7 Mi 7:16

3:8 És 61:1-2

3:8 És 58:1

3:9 Sòm 58:1,2

3:10 Jr 22:13,17

3:11 És 1:23

3:11 Jr 6:13

3:12 Jr 26:18

3:12 Sòm 79:1