3
Konsa, mwen te di:
“Koute koulye a, chèf a Jacob yo ak sila
k ap gouvène lakay Israël yo.
Èske nou pa dwe konnen lajistis? Sòm 82:1-5
Nou menm ki rayi sa ki bon,
e ki renmen sa ki mal;
ki Sòm 53:4chire po yo sou kò yo,
ak chè yo soti sou zo yo;
k ap anplis Sòm 14:4 manje chè pèp Mwen an,
chire po yo sou yo, kraze zo yo
e Éz 11:3koupe yo an mòso,
tankou se pou mete nan chodyè,
tankou vyann nan bonm nan.
Konsa, yo va kriye fò a SENYÈ a,
men Li p ap reponn yo.
Olye de sa, nan lè sa a, Li va Det 31:17; És 3:11kache figi li a yo menm,
akoz yo te pratike zak ki mechan.”
Konsa pale SENYÈ a konsènan pwofèt ki te És 3:12 mennen pèp mwen an nan erè yo. Lè yo bay yo kèk bagay pou mòde ak dan yo, yo kriye: “Lapè”! men kont sila ki pa mete anyen nan bouch yo, yo deklare lagè.
Akoz sa, li fènwa És 8:20-22 sou nou—san vizyon
e fènwa pou nou—san apèsi davni.
És 59:10Solèy la va kouche sou pwofèt yo,
e lajounen va vin fènwa sou yo.
Vwayan yo va wont
e És 44:25 divinò yo va nan konfizyon.
Anverite, yo tout va Mi 7:16kouvri bouch yo
akoz Bondye pa reponn.
Men kanta mwen menm,
És 61:1-2 mwen ranpli ak pouvwa pa Lespri SENYÈ a,
ak jistis ak kouraj Li,
pou És 58:1fè Jacob konnen zak rebelyon li an;
menm a Israël, peche pa l la.
Alò, tande sa, chèf lakay Jacob yo,
ak sila k ap gouvène lakay Israël yo,
ki Sòm 58:1,2 rayi jistis,
e ki vire tòde tout sa ki dwat,
10 Ki Jr 22:13,17bati Sion ak san koule,
e Jérusalem ak vyolans e enjistis.
11 Chèf li yo fè És 1:23 jijman
pou jwenn sa ki glise anba tab,
e Jr 6:13prèt li yo enstwi pou kòb,
pandan pwofèt li yo ap pwofetize pou lajan.
Malgre sa, yo apiye sou SENYÈ a.
Yo di: “Se pa SENYÈ a ki nan mitan nou?
Okenn malè p ap rive sou nou.”
12 Konsa, akoz nou menm,
Jr 26:18Sion va vin raboure tankou yon chan,
e Sòm 79:1Jérusalem va vin yon pil mazi,
e mòn tanp lan va devni
tankou wo plas yo nan forè a.
 

3:1 Sòm 82:1-5

3:2 Sòm 53:4

3:3 Sòm 14:4

3:3 Éz 11:3

3:4 Det 31:17; És 3:11

3:5 És 3:12

3:6 És 8:20-22

3:6 És 59:10

3:7 És 44:25

3:7 Mi 7:16

3:8 És 61:1-2

3:8 És 58:1

3:9 Sòm 58:1,2

3:10 Jr 22:13,17

3:11 És 1:23

3:11 Jr 6:13

3:12 Jr 26:18

3:12 Sòm 79:1