^
JEREMIAH
Jeremiah a Khue
Mangthui Panit
Israel Te A Noih
Hnukpoh kah a Maitlet
Laitloeknah neh aka Ting
Poehlip Thaphu
Israel Hnuknong Judah Hnukcol
Oltak la Yutnah
Yoethen neh Kosi
Tlangpuei lamkah Laitloeknah
Jeremiah kah Rhaengsaelung
Jerusalem kah Pocinah
Laitloeknah ha Pai
Jerusalem Tanglung
Israel sokah Kosi
Altha Lamkah Pocinah
Tlangpuei Lamkah Hlang Tlung
Lungnoek Jeremiah
Bawkim ah Pangtung Tholh
Shiloh nang Ngaithuen
Judah ham Thangthui Boeh
Hmueihhlut Lakah Olngainah
Altha Judah ham Rhahlung
Hingnah sokah Dueknah
Judah Mangpa ham Toelnah
A Pilnam Loh Yut Pawh
Judah a Rhah
Pocinah Loh Yoei Coeng
Judah sokah Rhahlung
BOEIPA ah Thangpom Saeh
Laithae Pathen rhoek
Vongup Lamloh Tamna La
Jeremiah kah Thinphat
Paipi Thoelhkung
Jeremiah kah Kohuetnah
BOEIPA kah Hlatnah
Hlamik Hailaem
Misur Khap
BOEIPA kah A Rhoecil
Jerusalem kah Hmailong
Khokang
Laithae Tonghma Rhoek
Jeremiah kah Hloepnah
BOEIPA Kah Donah A Hloeh
Jeremiah kah Kamkaihnah
BOEIPA kah Hlatnah
Tawnloh Ham Jeremiah Thangthui
Mael Ham a Thui
Jeremiah Yuu Lo Pawh
BOEIPA neh A Olkhueng A Hnoo Uh
Tamna La A Tueih
Judah kah Tholhnah
Thaephoeinah neh Yoethen
Jeremiah kah Bihnah
Sabbath te Tuem
Amsai Nuettahnah
Hnapang Israel
Jeremiah A Taeng Uh
Tuitang
Pashhur Loh Jeremiah A Boh
Jeremiah A Ngaihak
Jeremiah kah Rhahlung
Zedekiah Kah Bihnah
Pilnam ham a Rhoecil
Boethae Manghai Rhoek Laitloeknah
Shallum ham Olthang
Jehoiakim ham Olthang
Koniah ham Olthang
BOEIPA neh A Tuping
David Thingdawn
Laithae Tonghma A Tamdaeng
BOEIPA kah Olrhuh
Thaihuk neh Thaitak
Kum Sawmrhih Sal La Om
Kosi Boengloeng
Diklai Pum ah Laitloeknah
Bawkim kah Jeremiah Olthui
Jeremiah A Tuuk
Jeremiah kah Oelnah
Jeremiah Loeih
Tonghma Uriah
Babylon kah Hnamkun
Zedekiah taengah a Rhoecil
Hananiah kah Laithae Tonghma
Jeremiah loh Hananiah A Doo
Hananiah loh Jeremiah a Hlah
Hananiah Ham BOEIPA Olrhuh
Jeremiah ka Capat
Shemaiah ham Olthang
Tamna Lamloh Mael Ni
Zion kah Hoeihnah
Khohmuen Thohnah
Pathen kah Kosi
Pathen neh a Pilnam Docanah
Pilnam A Mael Puei
Nguekcoinah neh Kohoenah
Yutnah neh Thohkoepnah
Paipi Thai
Jeremiah kah Khohmuen Lai
Israel kah Thohkoepnah
David taengkah Paipi
Zedekiah Taengkah Jeremiah Ol
Pilnam neh Sal
Rekhab Koca Rhoek Omih
Jeremiah Loh Cayol A Thak
Baruch Loh Cayol A Tae
Jehoiakim Loh Cayol A Hoeh
Jeremiah Cayol Koep a Paek
Jerusalem kah Hnukkhueng
Thongim kah Jeremiah
Jeremiah te a Khue
Jeremiah Tuito Khuila A Hlak
Zedekiah neh Jeremiah Hnukkhueng Humtunnah
Jerusalem Cungku Coeng
Nebukhadnezzar Loh Jeremiah a Loeih Sak
Jeremiah tah Judah ah Om
Gedaliah kah Lunghoih Ol
Ishmael loh Gedaliah A Ngawn
Johanan Loh A Loeih Sak
Jeremiah a Toem Uh
Jeremiah Loh A Hloh
Jeremiah Ol te A Hnawt Uh
Egypt kah Pilnam ham Miknoek
Egypt kah Pilnam Ham Laitloeknah
Thinlen Pilnam
Barukh ham BOEIPA Olphong
Namtom neh EgyptHam Olphong
Israel ham Thohkoepnah
Philisti Ham Olphong
Moab ham Olphong
Ammon ham Olphong
Edom ham Olphong
Damasku Ham Olphong
Kedar neh Hazor ham Olphong
Elam Ham Olphong
Babylon Ham Olphong
BOEIPA kah Pilnam Koep Mael Ni
Babylon A Et Coeng
Babylon Tla Coeng
Babylon Khopong
Babylon Yawk Coeng
Babylon Sokah Laitloeknah
Jerusalem Cungku Coeng
Jehoiakhin A Hlah