^
1 Kolin
Abô môŋ
Pol hanaŋ lamavi hadêŋ Wapômbêŋ
Avômalô êvhaviŋ êkôki
Ŋê lôk auk bêŋ miŋ hêv ya sa ami
Pol hêv auk hadêŋ avômalô Kolin
Lovak Matheŋ hêv auk
Avômalô Kolin evak i vose
Môlôda ma Wapômbêŋ anêŋ unyak
Miŋ nobam anyô vi ami
Kilisi anêŋ aposel
Avômalô Kolin thêlôda ebam i
Pol lahaviŋ avômalô Kolin nesopa yani
Nutiŋ ŋê sek êndôk kamuŋ
Kobom nepesaŋ malaiŋ
Alalôaniŋ leŋviŋkupik ma Lovak Matheŋ anêŋ unyak
Abô hathak ewa i
Alalô namô êtôm lôkmala atu ba Wapômbêŋ lahaviŋ alalô namô
Pol hêv abô hadêŋ avômalô muk
Ŋgôkba anêŋ nôm lôk ya
Pol hadô vuli
Nadaŋviŋ lôklokwaŋ ek nayô uŋlôv
Yakô ek alalô nanêm yak esak saê
Miŋ nônêm yeŋ êndêŋ Wapômbêŋ ma ŋgôkba imbiŋ ami
Nambô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ
Pol hanaŋ hathak nendam leŋkadôk siŋ
Kolin ibuliŋ Wapômbêŋ anêŋ nôm matheŋ
Alalô nasô i ba naya vêmam ka naja Anyô Bêŋ anêŋ nôm
Lovak Matheŋ anêŋ wapôm lomaloma
Alalô lôkthô ma kupik doŋtom êŋ anêŋ lôbôlôbô
Loŋôndê leŋiŋhaviŋ
Alalô leŋiŋmavi anôŋ ek nanaŋ Wapômbêŋ anêŋ abô
Ku nênêm yeŋ lôkthô imbitak thêthôŋ
Kilisi bôk hama ba haviyô hathak loŋbô
Avômalô ŋama tem nimbiyô
Yisu haviyô anêŋ ŋama
Kupik atu ba haviyô hathak loŋbô ma tem yaŋda
Pol hanaŋ hathak da atu ni Jelusalem
Pol lahaviŋ ni Kolin
Abô anêŋ daŋ