^
Mak
Jon anyô hathik ŋaŋ hapôpêk Yisu anêŋ loŋôndê
Jon hathik Yisu
Sadaŋ halôk Yisu la ek indum kambom
Yisu anêŋ ku môŋ
Yisu halam anyô ayova ek nesopa yani
Yisu hêv ŋgôk vê
Yisu hadum avômalô lijiŋ bêŋ anôŋ mavi
Yisu da hi loŋ thiliv ek eteŋ mek
Yisu hadum anyô lôk palê lepla te mavi
Yisu hadum anyô havuviŋ te mavi
Yisu halam Livai
Enaŋ hik Yisu liŋ hathak kobom evak balabuŋ ek nôm
Yisu ma Sabat anêŋ alaŋ
Sabat ma Yisu hadum anyô baŋ hatyôk te mavi
Avômalô bêŋ anôŋ esopa Yisu
Yisu halam ŋê ku laumiŋ ba lahavuju
Yisu lo Belsebul
Yisu anêŋ talêbô lôk iviyaŋ
Abô loŋ kapô hathak anyô hapaliv yaŋvêk
Êthôkwêŋ atum hamiŋ ek nêm deda
Abô loŋ kapô hathak yaŋvêk halumbak bêŋ
Abô loŋ kapô hathak ava yaôna
Yisu hanaŋ abô loŋ kapô iyom
Yisu hanaŋ ba lovak bêŋ hama
Yisu hêv ŋgôk kambom vê hêk anyô te
Avena ŋama lôk avi lijiŋ
Avômalô Nasalet êpôlik hathak Yisu
Yisu hêv ŋê ku ba i
Helot lahabi nena Yisu ma Jon anyô hathik ŋaŋ
Yisu havakôŋ avômalô hatôm 5,000
Yisu haveŋ kasukthôm anêŋ dômlê
Yisu hadum avômalô lôk lijiŋ mavi hêk Genesalet
Yisu hanaŋ hathak nôm takatu ba tem indum anyô lelaik
Avi Ponisia te hêvhaviŋ Yisu
Yisu hadum anyô lêndôŋ lôk abôlêk putup te mavi
Yisu havakôŋ avômalô hatôm 4,000
Palisi leŋiŋhaviŋ nêgê lavôŋiŋ te
Abô loŋ kapô hathak Palisi lôk Helot iniŋ yis
Yisu hadum anyô mapusip te mavi hêk Betsaida
Pita hanaŋ nena Yisu ma Kilisi
Yisu hanaŋ abô hathak anêŋ ŋama
Yisu liŋkupik habitak yaŋda
Yisu hêv ŋgôk vê hêk okna te
Yisu hanaŋ bôlôŋ yaŋ hathak anêŋ ŋama
Opalê intu anyô bêŋ?
Ôpatu ba hadum ku haviŋ alalô ma miŋ numiŋ yani loŋ siŋ ami
Umiŋ lôklokwaŋ ek kambom miŋ esale o thô ami
Yisu hanaŋ abô hathak ŋê lôk veŋi êdô i
Yisu hêv mek hathak avômena
Anyô lôk nômkama bêŋ hanaŋ abô haviŋ Yisu
Yisu hanaŋ abô hathak anêŋ ŋama bôlôŋ te lô
Jems lo Jon leŋiŋhaviŋ nimbitak ŋê bêŋ
Yisu hadum Batimeas madaluk mavi
Yisu habitak hayô Jelusalem hatôm kiŋ
Yisu hêv ŋê idum ku valu vê hêk unyak matheŋ kapô
Alokwaŋ sabo hakapok
Yisu, opalê hêv athêŋ bêŋ hadêŋ o?
Abô loŋ kapô hathak ŋê kambom eyabiŋ ku yak waiŋ
Nênêm takis êndêŋ Sisa mena dô
Abô hathak ŋê ŋama tem nimbiyô aisê
Balabuŋ alisê intu bêŋ ek vi?
Mesia ma opalê anêŋ lim lukmuk?
Avi tôp te anêŋ da
Yisu hanaŋ abô hathak unyak matheŋ Jelusalem
Malaiŋ lomaloma tem imbitak
Anyô Anêŋ Nakaduŋ atu tem endelêm
Anyô te miŋ hayala waklavôŋ Yisu endelêm ami
Avi te haŋgasô nôm ôv mavi hayô hamô Yisu wakadôk
Yisu hayaŋ nôm waklavôŋ Hale ba Hi haviŋ anêŋ ŋê ku
Yisu hanaŋ nena Pita tem enaŋ nena hathôŋ yani paliŋ
Yisu hateŋ mek hamô Getsemani
Evaloŋ Yisu
Enaŋ Yisu bêŋ hadêŋ Sanhedlin
Pita hanaŋ nena hathôŋ Yisu paliŋ
Ewa Yisu ba i hadêŋ Pailat
Ŋê vovak enaŋ abôma hathak Yisu
Ik Yisu hathak a
Yisu hama
Elav Yisu
Yisu haviyô hathak loŋbô
[Malia anêŋ Magadala lôk Yisu anêŋ ŋê ku êyê yani16:9-20 Ŋê lôkauk bêŋ anôŋ leŋiŋhabi nena abô êŋ ma Mak da miŋ hato ami, ma anyôla hato haveŋ yam.
Wapômbêŋ hawa Yisu