15
Jesus, Jalike Da Grape Vine.
His Guys, Jalike Da Branches
“Lissen up. I da guy dat you guys stay tight wit. I jalike da grape vine, but me, I fo real kine. My Faddah, he jalike da farma guy dat take kea da grape vine. All da peopo dat tell dey stay tight wit me, but dey no do notting, my Faddah take um off, jalike da grape farma guy take off all da branches dat no mo fruit. An all da peopo dat stay tight wit me, he take away da junk kine stuff from inside dem, jalike wen da grape farma guy trim da branches fo dem get plenny fruit.
“From da stuff I stay tell you, you guys stay clean inside awready, jalike da branches da grape farma guy trim. Go stay tight wit me, jalike I stay tight wit you guys. Da branch no can make fruit if no stay tight wit da vine. Same ting, you guys no can do notting if you guys no stay tight wit me.
“Me, I jalike da grape vine, an you guys jalike da branches. Whoeva come tight wit me awready, an I stay tight wit dem, dey goin be jalike one branch dat get plenny fruit. Cuz you guys no can do notting if you no stay tight wit me. Whoeva no stay tight wit me, dey jalike one branch dat no stay good. Dass da kine branch peopo throw out, an da branch dry up. Den dey go get all da odda dry branches, an throw um inside da fire fo burn. If you guys stay tight wit me, an stick wit da tings I stay tell you guys, den you guys can aks God fo wateva you guys like, an he goin do um fo you guys.
“Dis how erybody goin know how awesome my Faddah stay, if you guys stay do plenny good kine stuff, jalike da grape branches dat give plenny fruit. Dass how you guys goin show dat you my guys.
“Jalike da Faddah get love an aloha fo me, dass how I get love an aloha fo you guys. Hang in dea an stay tight wit me, fo me give you guys my love an aloha. 10 If you guys stay do wat I tell you guys fo do, den you guys goin hang in dea an stay tight wit me fo shua, an I goin give you guys my love an aloha. Jalike I do wat my Faddah tell me fo do, an he stay give me plenny love an aloha.
11 “I wen tell you guys all dis stuff awready fo you guys stay good inside, jalike I stay good inside. Den you guys goin stay good inside to da max. 12  15:12: John 13:34; 15:17; 1John 3:23; 2John 1:5Dis wat I tell you guys fo do: Get love an aloha fo each odda, jalike I stay get love an aloha fo you guys. 13 No mo nobody get mo love an aloha fo da odda guy, den da guy dat goin mahke fo his frenz. 14 You guys stay my frenz, if you guys do da stuff I stay tell you guys fo do. 15 I no goin call you guys my worka guys no moa, cuz da worka guy no undastan wat his boss stay do. But I call you guys my frenz, cuz I wen tell you guys eryting dat my Faddah wen tell me. 16 You guys neva pick me. I wen pick you guys, an give you dis job: go do plenny good stuff dat goin las long time, jalike one grape vine dat give plenny good fruit long time. Den, watevas you go aks my Faddah fo do cuz you my guys, he goin do um fo you. 17 So den, dis wat I tell you guys fo do: get love an aloha fo each odda.
Da Peopo Inside Da World
Hate Jesus Peopo
(Songs 35:19; 69:4)
18 “If da peopo hea inside da world hate you guys, no foget dis: az me dey hate firs. 19 But you guys no do da same ting dat da odda guys inside da world do, cuz you not one a dem. Dey no mo love fo you guys, cuz you no stay jalike dem. I wen pick you guys fo come outa da bad kine stuff inside dis world. Dass why dey hate you guys.
20  15:20: Matt 10:24; Luke 6:40; John 13:16“No foget wat I tell you guys. Da worka guy not mo betta den his boss. If dey make me suffa, dey goin make you guys suffa too. If dey do wat I wen tell um fo do, dey goin do wat you guys tell um fo do too. 21 But dey goin do all dis stuff to you guys, jus cuz you my guys, an dey donno da One dat wen sen me hea. 22 If I neva come an talk to dem, dey neva figga dey stay do bad kine stuff. But now, dey no can go do bad kine stuff an den tell, ‘Eh, us guys neva know was bad!’ 23 Whoeva hate me, dey hate my Faddah too. 24 I do da kine stuff in front dem dat no odda guy do eva. If I neva do dat, den dey neva know dey stay do da bad kine stuff. But now dey see me an my Faddah, an dey hate us two guys. 25  15:25: Songs 35:19; 69:4But all dis stuff stay happen, jalike dea Rules tell, ‘Dey hate me fo notting.’
26 “Da Kokua Guy goin come. He da Spirit dat make you guys know da trut, an he come from my Faddah. Wen I go by my Faddah, I goin sen his Spirit by you guys. He goin tell you guys wat he know bout me. 27 Same ting, you guys goin tell wat you know bout me too, cuz you guys stay wit me from da start.”

15:12 15:12: John 13:34; 15:17; 1John 3:23; 2John 1:5

15:20 15:20: Matt 10:24; Luke 6:40; John 13:16

15:25 15:25: Songs 35:19; 69:4