^
2 Pita
Ghọsị Nị Nị Osolobuẹ Kpọ Ụnụ
Pita Wẹ Gi Ẹnya Hụn Ọghọ Kraịstị
Kẹ Ihiẹn Rị Imẹ Ẹkụkwọ-nsọ Dọn Bịa.
Ndị-amụma-ntụ Lẹ Ndị nkuzi-ntụ
W'e Dufie Ịhịan, A Tụnarịn Ịhịan Ihiẹn Ẹ
Osolobuẹ A Marịngụọ Ye Onyẹ-onyẹ Ihiẹn Wẹ Chọ
W'e Ledan Ọkịkị, E Kutọ Ihiẹn Wẹ Ghọtalẹni
Ihiẹn Hụn A Gụn Ẹhụ Wẹ Kẹ W'e Mẹ
A Kpahugụọ Wẹ
Oku-ọnụ Wẹ Asụọka Kanị A Rịzịọlẹ Wẹ Ẹgbụn
Nkwa Ọbịbịa Di-nwọnni-ẹnyi
Ẹlẹni Di-nwọnni-ẹnyi Rị E Bi Mbie
Di-nwọnni-ẹnyi Rị Eche Nị Ịhịan Wanahịn
Ụhụọhịn Di-nwọnni-ẹnyi Lala