^
Sam
Äma täga ba äma waki täŋo kädet
Kome täŋo intäjukun ämatä inita nadäwä ärowani nämo täneŋ
Tamimaŋ täŋo yäŋapik man kubä
Kap ŋowä Devittä nanaki tuäni Apsalom kaŋ-umuntaŋ kuŋatkaŋ teŋkuk.
Bipani kubäken Devittä kehäromi yäpmäkta yäŋapik man yäŋkuk
Anututä watä it imikta äma kubätä yäŋapiŋkuk
Äma bäräpiken irani täŋo yäŋapik man
Äma ŋo bäräpi nadäŋkaŋ Anutuken gera yäŋkuk
Anutu ima mebärita komen äma nin nadäŋ nimik täyak?
Anutu täŋo kudän siwoŋi unita bänep täga man
Äma waki täŋpani u Anututä kehäromini täga yäpmäŋ äpek
Äma kubätä Anututa nadäkinik täŋkuk
Äma kubä Anututä täŋkentäŋ imikta yäŋapik man yäŋkuk
Äma kubä Anututä äneŋi nadäŋ imikta yäŋapik man yäŋkuk
Äma waki täŋo täktäk
Kädet siwoŋi Anututä gäripi nadäk täyak
Äma kubätä Anututa nadäŋ imikinik täk täyak
Äma kubä Anututä watä it namän yäŋpäŋ gera yäŋkuk
Devittä iwaniye yärepmitpäŋ oretoret täŋkuk
Ekänitä Devit, Sol ba iwaniye ätu keri terak nanik imaguränpäŋ kap ŋo teŋkuk.
Anutu täŋo ket kudän ba meni jinom täŋo biŋam man
Äma kubätä intäjukun ämata yäŋpäŋ Anutuken gera yäŋkuk
Isrel täŋo intäjukun ämatä Ekäni wäpi iniŋ oretkuk
Äma kubä komi nadäŋpäŋ Anutuken konäm gera täŋkuk
Ekäni täŋo iron säkgämän
Anututä äma jidewanita gäripi nadäk täyak?
Devit täŋo yäŋapik man kubä
Äma siwoŋi kubä täŋo yäŋapik man
Äma kubätä nadäkiniki yäŋahäŋkuk
Äma kubätä bäräpi gänaŋ itkaŋ Anutuken gera yäŋkuk
Iwän mänittä Anutu täŋo kehäromini kwawak pewän ahäk täkaŋ
Kumäŋ-kumäŋken nanik wädäŋ tädotpäŋ nipmaŋpani täŋo bänep täga kap
Iwantä nidäpnayäŋ täŋirä Ekänitä api täŋkentäŋ nimek
Momi ärutärut uwä imaka tägagämän kubä
Anutu iniŋoret-oret kap kubä
Ekäni täŋo ironi tägata kap tewani
Kadäni kubä Devittä nepmaŋpän kwa yäŋkaŋ iwani Abimilek iŋamiken guŋ ude äworeŋirän Abimilektä kakätäŋ-pewän kuŋkuk. Täŋirän Devittä kap ŋo teŋkuk.
Äma kubä Anututä täŋkentäŋ namän yäŋpäŋ yäŋapiŋkuk
Äma waki täŋo mebärikät Anutu täŋo bänep iron
Äma waki ba äma tägatä gwäki yäpmäk-yäpmäk täŋo manbiŋam
Äma kubä bäräpiken itkaŋ Anutuken yäŋapiŋkuk
Devittä mominita nadäŋ bäräp täŋkuk
Anutu wäpi iniŋoret kap kubä
Devittä käyäm täŋpäŋ yäŋapik man yäŋkuk
Äma kubätä Anutu dubiniken kukta gäripi nadätak
Äma kubätä iwan it gwäjiŋirä Ekäniken yäŋapiŋkuk
Isrel ämawebetä Anututä watä it yämekta yäŋapiŋkuŋ
Äma ekäni kubätä webe yäpmäŋirän iniŋ oretoret kap tewani
Kora täŋo nanakiyetä intäjukun ämata gäripi pähap nadäŋpäŋ kap ŋo teŋkuŋ.
Anutu u ninkät itkamäŋ
Anutu u äma komeni komeni täŋo ekäni pähap
Anutu täŋo yotpärare wäpi Jerusalem unita oretoret kap
Moneŋ tuŋumta nadäwätäk täneŋtawä
Anututä ämawebe täŋo täktäki yäpmäŋ danik täyak
Wakini yäŋahäk-ahäk
Devit Basiba kubo täŋirän Natantä kaŋ-yäŋkuko unita nadäŋpäŋ man ŋo kudän täŋkuk.
Nin ima terak yeŋgämina pek täkaŋ?
Devit täŋo iwan kubätä päŋku Sol, Devit Ahimalektä yotken käbop itak yäŋ iwetkuko unita nadäŋpäŋ Devittä kap ŋo teŋkuk.
Äma waki täŋo täktäk
Devittä Anutuken täŋkentäkta yäŋapiŋkuk
Sifa nanik ätutä päŋku Sol, Devit nintä komeken käbop käwep itak yäŋ iwetkuŋo unita nadäŋpäŋ Devittä kap ŋo teŋkuk.
Äma kubä noripakitä iwan täŋ imänkaŋ yäŋapik man yäŋkuk
Devittä Anututa nadäŋ imikinik täŋpäŋ yäŋapik man ŋo yäŋkuk
Filistia naniktä Devit Gat komeken iŋitkuŋo unita nadäŋpäŋ kap ŋo teŋkuk.
Äma kubä Anutuken täŋkentäk yäpmäkta gera yäŋkuk
Devittä Solta umuntaŋpäŋ metäŋpeŋ päŋku mobä käwut kubä gänaŋ käbop itkukken uken kap ŋo teŋkuk.
Anututä äma waki täŋpanita kowata yämikta yäŋapik man
Iwantä utnayäŋ jämjäm parirä Devittä Anutuken gera yäŋkuk
Soltä komi ämaniye ätu Devit kumäŋ-kumäŋ utta yäwerän päŋku yot yämaken jämjäm patkuŋo unita nadäŋpäŋ kap ŋo teŋkuk.
Juda ämawebe Ekänitä äneŋi yämagutta gera yäŋkuŋ
Anututä watä it imikta yäŋapik man yäwani
Anutu kubä unitägän nintäŋo watä äma bureni
Äma kubätä Anutu dubiniken itta gäripi nadätak
Devit Juda kome kawukiken kuŋatkaŋ kap ŋo teŋkuk.
Devit Anututä watä it namän yäŋpäŋ yäŋapiŋkuk
Anututa oretoret täŋpäŋ bänep täga man iwetkuŋ
Uraktä imaka imaka tägagän täk täyak
Anututa bänep täga kap tewani
Isrel ämawebe Anututä täŋkentäŋ yämiŋkuko unita oretoret kap tewani
Äma kubätä täŋkentäŋ namän yäŋpäŋ Anutuken gera yäŋkuk
Bäräŋeŋ äbä täŋkentäŋ namisi!
Äma tägawani kubä täŋo yäŋapik man
Intäjukun ämata yäŋpäŋ yäŋkuk
Äma kubä nadäkiniki täŋo mebäri yäŋahäŋkuk
Anututä Isrel äbot äneŋi täŋkentäŋ yämikta yäŋapik man yäwani
Anutu uwä ämawebe täŋo täktäki yäpmäŋ daniwani
Anututä ämikken ämawebeniye täŋkentäŋ yämiŋkuk
Äma ŋo bäräpi ahäŋ imiŋirän Anutuken gera yäŋkuk
Anututä ämawebeniye Isip komeken nanik yämagutkuk
Anututä iwan keriken nanik yämagutta yäŋapiŋkuŋ
Isrel ämawebe Anututä täŋkentäŋ yämikta yäŋapik man yäŋkuŋ
Kadäni pähap kubäken kap tekta jukuman yäŋkuk
Anutu u intäjukun-inik itak
Isrel täŋo iwaniyetä paotta Asapatä yäŋapik man ŋo yäŋkuk
Kora nanakiyetä Anutu täŋo eŋita gäripi nadäŋpäŋ kap ŋo teŋkuŋ
Ekänitä äboriye watä it yämekta yäŋapik man yäŋkuk
Äma kubätä Anutu täŋkentäŋ namän yäŋpäŋ yäŋapiŋkuk
Saion uwä äma äbori äbori täŋo yotpärare täga bureni-inik
Äma kubä komi butewaki terak itpäŋ Anutuken gera yäŋkuk
Ekänitä ämawebeniye nadäŋ yämik-inik täk täyak
Anutu u pen api it yäpmäŋ ärowek, täŋ ninä paotpaotnin ikek
Anututa nadäkinik täŋpani Mosestä yäŋapik man ŋo yäŋkuk
Anututä ninta watä säkgämän it nimik täyak
Anutu täŋo ironta bänep täga kap tewani
Juda naniktä kap ŋo Sabat kadäni kubäkubäken tek täŋkuŋonik.
Anutu ärowani-inik itak
Anutu-tägän yäpmäŋ daniwani äma ude itak
Iniŋoret mankät jukuman
Anutu uwä intäjukun-inik itkaŋ komen ämawebe yabäŋ yäwat täyak
Ekäni uwä kaŋiwat epän ärowani täŋpani
Anutu ärowani uwä kehäromi ba kudän siwoŋi mähemi
Anutu intäjukun-inik itak
Ämawebe, in äbä Anutu iniŋ orerut!
Devittä intäjukun äma itkaŋ siwoŋi kuŋatta Ekäni iwetkuk
Äma nadäŋ bäräp terak irani täŋo yäŋapik man
Kap ŋowä äma kubä nadäŋ bäräp terak irirän kehäromini kudup paoräpäŋ itkaŋ nadäŋ bäräpi u Ekäni yäŋahäŋpäŋ iwetkuk.
Anutu iron mähemi-inik iniŋ oretoret kap
Anutu imaka kuduptagän pewän ahäwani u iniŋ oretna!
Anututä Isrel ämawebeken yäpätägak epän täŋkuk
Isrel naniktä momini yäŋahäŋkuŋ
Anututä komi epänken nanik yämagutkuko unita oretoret kap tewani
Iwantä nidäpneŋ yäŋpäŋ Devittä Anutuken gera yäŋkuk
Äma kubätä Anutuken butewaki man ŋo yäŋkuk
Anututä Intäjukun ämani man ŋo iwetkuk
Anutu täŋo ironita yäŋpäŋ iniŋ oretna
Anutu oraŋ imanitä säkgämän-inik api itneŋ
Imaka imaka täga täŋ nimik täyak unita Anutu iniŋoret täkäna!
Ekänitä ämawebeniyeken kudän kudupi pewän ahäŋkuŋ
Anutu bureni u kubägän itak
Ekänita bänep täga kap tewani
Äma uken-uken nanik Ekäni wäpi iniŋoret täkot!
Anututä täŋkentäŋ yämiŋkuko unita nadäŋpäŋ bänep täga man yäŋkuŋ
Anutu täŋo man u tägagämän-inik
Anutu täŋo jukuman buramiwani äma täŋo manbiŋam
Ekäni täŋo man kädetta gäripi nadäŋkuk
Anutu täŋo baga man ehutpäŋ iwatkuk
Nadäk-nadäk yäpmäkta Anutuken yäŋapiŋkuk
Anutu täŋo man yeŋgämän pewäpäŋ kuŋatkuk
Anutu täŋo baga manta nadäwän bureni kubä täŋkuk
Anutu täŋo baga man iwatta gäripi nadäŋkuk
Ekäni täŋo baga mantä täga täŋkentäŋ nimek
Anutu täŋo baga man u siwoŋi-inik
Wakiken nanik imagutta Anutuken gera yäŋkuk
Anutu täŋo baga man unita nadäkinik täŋkuk
Anutu täŋo baga mantä äma ŋo nadäk-nadäk säkgämän imiŋkuk
Ekäni täŋo jukumantä peŋyäŋek ude täyak
Ekäni täŋo man käderitä watä it nimik täyak
Anutu täŋo jukuman iwarani
Anutu täŋo kädet iwatta gäripi nadäŋkuk
Anutu täŋo jukuman u siwoŋi-inik
Wakiken nanik imagutta Anutuken yäŋapiŋkuk
Wakiken nanik imagutta Anutuken gera yäŋkuk
Anutu täŋo baga man iwatta gäripi-inik nadäŋkuk
Anututä täŋkentäŋ imikta yäŋapiŋkuk
Äma kubä Anutuken täŋkentäkta yäŋapiŋkuk
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
Ekäni u watä ämanin tägagämän
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
Jerusalem ämawebe oretoret terak it täkaŋ
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
Anututagän dapun ijik täkäna!
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
Anutu uwä ämawebeniye täŋo täŋkentäk
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
Anututä ämawebeniye äyuŋ täŋ yämik täyak
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
Isrel ämawebetä Anututä täŋkentäŋ yämikta gera yäŋkuŋ
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
Imaka u ba u tänayäŋ yäŋpäŋä Anutu täŋo kehäromini ba nadäk-nadäki terakgän täne
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
Irit kuŋat-kuŋat säkgämän unitäŋo mebäri
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
Isrel ämawebetä Ekänitä iwaniye täŋpäwakta yäŋapiŋkuŋ
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
Äma kubätä Anutu butewaki nadäŋ nami yäŋpäŋ yäŋapik man ŋo yäŋkuk
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
Ekäni terakgän yeŋgämina pewäpäŋ it täkäna
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
Saion pom täŋo yäŋapik man kap
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
Bänep kubägän irit kädet u imaka säkgämän
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
Anutu wäpi biŋam iniŋoret täkäna
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
Anutu iniŋoret kap tewani
Anututa bänep täga kap tewani
Isrel naniktä äma täŋo komeken itkaŋ butewaki kap teŋkuŋ
Anutu täŋo ironta kap tewani
Anututä nintäŋo mebärinin nadäwän tärek täkaŋ
Devittä Anututä watäni säkgämän it imikta yäŋapiŋkuk
Devittä yäŋapik man ŋo bipani kubä yäŋkuk
Äma kubätä Anututä watä it namän yäŋpäŋ yäŋapiŋkuk
Devit mobä käwut gänaŋ käbop itkaŋ Anutuken yäŋapiŋkuk.
Devittä kumäŋ-kumäŋ nutneŋ yäŋpäŋ Anutuken gera yäŋkuk
Oretoret ba yäŋapik man kap
Anutu iniŋ oretta kap tewani
Anutu u äma kehäromini nämo täŋo täŋkentäk
Ekäni käbop nämo itak
Imaka kuduptagän Anutu wäpi biŋam iniŋ oretta yäwani
Isrel täŋo Anutu iniŋ orerut!
Kap teŋkaŋ Anutu iniŋ oretna!