^
Santiago
Ya aggánus tada
Ya akitùgud tada ke Dios
Daya pubri se daya babànáng
Ya kepar-parò tada kiya nadakè
Ya kurug nga angngurug ke Dios
Ya akkan tada ammagdudúma kadaya tolay
Ya namáru nga tolay
Ya bugung ya mamadakè ki tolay
Ya kurug ga nasírib
Ya kelug tada kadaya nadakè kídi kalawagán
Ya akkan tada nga agpipinnadakè
Ya nakasigúru nga mamìkammu
Ya agpannakit daya nabànáng
Ya aggindag tada kiya ilalbet ne Jesus
Ya agkikinnarárag tada