^
2 పేతురు
మొదొల్ కోడు
అబద్దుమ్‍క సంగితస సికడ్తి రిసొ
క్రీస్తు ప్రబు అన్నె ఉత్ర జెతి దీసి