^
దేవుణు ఎర్లిస్తి లోకుర్‌ ఇజి రుజుప్‌ కిదెఙ్‌.
ప్రవక్తరు దేవుణు మాటెఙ్‌ వెహ్తార్‌.
తప్పు బోద నెస్పిసిని వరిఙ్‌ వాని నాసనం.
ప్రబు మర్‌జి వాని దినం.