^
Nnegau
Jesus guu lahi gi di langi
Tangada e pono di lohongo Judas
Di hanimoi o di Hagataalunga Dabu
Nia agoago a Peter
Di mouli mehanga digau hagadonu
Di hagahili taane mmade ono wae
Di agoago Peter i lodo di Hale Daumaha
Peter mo John i mua digau hai gabunga aamua
Digau hagadonu e dalodalo bolo gi manawa maaloo
Digau hagadonu e hai mee ngaadahi gi nadau goloo
Ananias mo Sapphira
Nia mogobuna mono mee haga goboina
Tadaaligi o digau agoago hagau
Digau hagamaamaa dogohidu
Di kumi o Stephen
Di agoago a Stephen
Di dilidili o Stephen
Saul e hagahuaidu di nohongo dabu
Di Longo Humalia e hagadele i lodo Samaria
Philip mo tangada aamua Ethiopia
Saul e huli dono mouli
Saul e hai ana agoago i Damascus
Saul i Jerusalem
Peter i lodo Lydda mo Joppa
Peter mo Cornelius
Di agoago a Peter
Digau tuadimee e kae di Hagataalunga Dabu
Di haga iloo a Peter ang gi di nohongo dabu i Jerusalem
Di nohongo dabu i Antioch
Tadaaligi
Peter e mehede mai gi daha mo di hale galabudi
Di made o Herod
Barnabas mo Saul gu hilihili belee hagau
I lodo Cyprus
I lodo Antioch dela i lodo tenua go Pisidia
I lodo Iconium
I lodo Lystra mo Derbe
Di hula gi muli gi Antioch i lodo tenua go Syria
Tagabuli i Jerusalem
Di lede ang gi digau tuadimee ala ne hagadonu
Paul mo Barnabas guu hula dagidahi
Timothy e hana madalia a Paul mo Silas
Di moe a Paul i Troas
Di huli o Lydia i Philippi
I lodo di hale galabudi i Philippi
I lodo Thessalonica
I lodo Berea
I lodo Athens
I lodo Corinth
Di loomoi gi muli gi Antioch i Syria
Apollos i lodo Ephesus mo Corinth
Paul i Ephesus
Nia dama daane a Sceva
Di hinihini i Ephesus
Paul e hana gi Macedonia mo Achaia
Di hana a Paul hagamuliagina gi Troas
Mai Troas gi Miletus
Di agoago haga maewae a Paul ang gi digau mmaadua daumaha Ephesus
Paul e hana gi Jerusalem
Paul e haga heetugi gi James
Di kumi o Paul i lodo di Hale Daumaha
Paul e abaaba ia
Paul e helekai i dono huli
Di haga gahi a Paul e agoago gi digau tuadimee
Paul i mua digau hai gabunga aamua
Di hagabuulinga dangada belee daaligi a Paul gii made
Paul e hagau gi di gobinaa go Felix
Digau o Jew e hagi aga Paul
Tuuli o Paul i mua o Felix
Paul i mua o Felix mo Drusilla
Paul e hiihai e gabunga labelaa i baahi o Caesar
Paul i mua o Agrippa mo Bernice
Paul e duuli eia i mua o Agrippa
Paul e haga modongoohia dono huli
Paul e helekai i di hai o dana moomee
Paul e dele gi Rome
Di madangi damana i di moana
Di wagabaalii gu hudu aga
I lodo Malta
Mai Malta gi Rome
I Rome