21
Di langi hoou mo henuailala hoou
Gei au gaa mmada gi di langi hoou mo henuailala hoou. Di langi matagidagi mo henuailala matagidagi la gu hagalee, di moana gu hagalee labelaa.* Isaiah 65.17; 66.22; 2 Peter 3.13 Au gaa mmada gi di Waahale Haga madagu, go Jerusalem hoou, e haneia i di langi i baahi o God, gu laageia be di ahina ma gaa hai dono lodo, gu ulu ono gahu e heetugi ang gi dono lodo.* Isaiah 52.1; 61.10; Hagagida 3.12 Au ga longono di lee damana e helekai mai i di lohongo king, “Dolomeenei di hale o God la gu i baahi nia daangada! Mee gaa noho i baahi digaula, gei digaula gaa hai nia daangada ni Mee. God hua donu dela gaa noho i baahi digaula, gei Mee gaa hai di God ni digaula.* Ezekiel 37.27; Leviticus 26.11,12 Mee ga omo gi daha nia dangi huogodoo o nadau golomada. Nia daangada ga hagalee mmade, hagalee manawa gee, hagalee tangitangi, nia mmaemmae ga hagalee. Nia mee namua gu hagalee.”* Isaiah 25.8; 35.10; 65.19
Tangada dela e noho i hongo di lohongo king ga helekai, “Dolomeenei, gei Au ga haga hoou nia mee huogodoo!” Mee ga helekai mai labelaa gi di au, “Hihia nia mee aanei, idimaa, nia helekai aanei le e donu, ge e mee di hagadagadagagee ginai.” Gei Mee ga helekai mai, “Ma guu lawa! Au go di matagidagi mo di haga muliagina, taamada mo di hagaodi. Di ingoo hua tangada ma ga hieinu, gei Au gaa hai a mee gi inu i di monowai haga mouli, hagalee hui.* Isaiah 55.1 Be koai hua dela ga haga magedaa nia mee huaidu huogodoo, le e kae di mee deenei i dogu baahi: Au gaa hai di God ni digaula, gei digaula gaa hai nia dama ni aagu.* 2 Samuel 7.14; Pisalem 89.26-27 Gei digau ala e paagege ge hagalee manawa dahi, e haga balumee nadau hagadonu, e hai nia mee gulugulua, e dadaaligi dangada, e hai be di manu, e hai nadau buubuu, e daumaha gi nia balu god, digau hai kai tilikai huogodoo, di nadau gowaa la go di monowai dela e wele i di ahi ulaula i nia ‘sulfur’, dela go di lua made.”
Jerusalem hoou
Tangada e dahi i digau di langi dogohidu ala nogo daahi nadau boolo e hidu e honu i nia hagaduadua haga muliagina e hidu, ga hanimoi gi di au, ga helekai, “Hanimoi, gei au ga hagi adu di ahina hai lodo, go di lodo o Tama siibi.” 10 Di Hagataalunga Dabu gu huwahuwa au, gei tangada di langi deelaa la gaa lahi au gi di ulu di gonduu duuduu i nua. Mee ga hagi mai Jerusalem hoou, go di Waahale Hagamadagu, e haneia i di langi i baahi o God,* Ezekiel 40.2 11 e dingidingia i di madamada o God. Di waahale le e maahina be di hadu hagalabagau ‘jasper’, e maalama be di kalaadi ‘crystal’. 12 Di waahale le e hai dono abaaba damana, gei e duuduu i nua, ono bontai e madangaholu maa lua. Digau di langi e madangaholu maa lua e dagi nia bontai aanei. I hongo nia bontai le e hihi nia ingoo o nia madawaawa e madangaholu maa lua o digau Israel.* Ezekiel 48.30-35 13 Nia bontai e dolu i di bahi i dua, e dolu i di bahi i ngeia, e dolu i di bahi i ngaaga, ge e dolu i di bahi i dai. 14 Di abaaba o di waahale la ne hau i hongo nia hadu hagamau e madangaholu maa lua, e hihi nia ingoo o nia gau agoago hagau dilongoholu maa lua o Tama siibi. 15 Tangada di langi dela ne helekai mai gi di au, la nogo daahi dana laagau haga tau mee goolo belee hagatau di waahale mo ono bontai mo dono abaaba.* Ezekiel 40.3 16 Nia baahi e haa o di waahale le e hai be di mee dahi ono hagatau. Tangada di langi ga hagatau di waahale gi dana laagau haga tau mee: e mana maa lima lau (1,500) maele di looloo, dono palaha le palaha gadoo be di looloo gei dono duuduu e hai labelaa beelaa. 17 Tangada di langi ga hagatau labelaa di abaaba, gei tuuduu di maa nia loho e motolu maa ono, ne hagatau gi di hai hagatau mee dela nogo hai hegau ai nia daangada. 18 Di abaaba la ne hai gi nia hadu ‘jasper’, gei di waahale la ne hai gi nia goolo madammaa gadoo be di kalaadi.* Isaiah 54.11-12 19 Nia hadu hagamau o di abaaba la ne humu gi nia hagadilinga hadu hagalabagau huogodoo. Tahi hadu hagamau la ne humu gi di hadu ‘jasper’, di lua la di hadu ‘sapphire’, di tolu la di hadu ‘agate’, di haa la di hadu ‘emerald’, 20 di lima la di hadu ‘onyx’, di ono la di hadu ‘carnelian’, di hidu la di hadu ‘quartz’-loubuge, di walu la di hadu ‘beryl’, di hiwa la di hadu ‘topaz’, di madangaholu la di hadu ‘chalcedony’, di madangaholu maa dahi la di hadu ‘turquoise’, di madangaholu maa lua la di hadu ‘amethyst’. 21 Nia bontai e madangaholu maa lua la ne hai gi nia hadu lodo baehua e madangaholu maa lua, di bontai e dahi la ne hai gi di hadu lodo baehua e dahi. Di ala o di waahale la ne hai gi nia goolo madammaa, e malamalama be di kalaadi.
22 Au digi mmada gi di hale daumaha i lodo di waahale, idimaa, di hale daumaha o di waahale deelaa, la go Dimaadua, go di God Aamua Huoloo, mo Tama siibi. 23 Di waahale la hagalee hai mee gi di laa be di malama belee inaina di maa, idimaa, di madamada o God le e haga maahina di maa, gei Tama siibi la go dono malama.* Isaiah 60.19-20 24 Nia daangada o henuailala ga heehee i di maahina o di waahale deenei, gei nia king o henuailala la ga gaamai nadau maluagina gi lodo di waahale deenei.* Isaiah 60.3 25 Nia bontai o di waahale le e maahuge i di laangi dogomaalia, hagalee loo e tai, idimaa, ma hagalee di boo ai.* Isaiah 60.11 26 Nia madamada mo nia maluagina o nia henua llauehe la ga gaamai gi lodo di waahale deenei. 27 Malaa, di mee dogolia e ulu gi lodo di waahale deenei ai, be go tei dangada dela e hai ana mee haga langaadia dangada be e hai ana kai tilikai. Go digau hua ala guu hihi nadau ingoo gi lodo di beebaa hagamouli a Tama siibi ga ulu gi lodo di waahale deenei.* Isaiah 52.1; Ezekiel 44.9

*21.1: Isaiah 65.17; 66.22; 2 Peter 3.13

*21.2: Isaiah 52.1; 61.10; Hagagida 3.12

*21.3: Ezekiel 37.27; Leviticus 26.11,12

*21.4: Isaiah 25.8; 35.10; 65.19

*21.6: Isaiah 55.1

*21.7: 2 Samuel 7.14; Pisalem 89.26-27

*21.10: Ezekiel 40.2

*21.12: Ezekiel 48.30-35

*21.15: Ezekiel 40.3

*21.18: Isaiah 54.11-12

*21.23: Isaiah 60.19-20

*21.24: Isaiah 60.3

*21.25: Isaiah 60.11

*21.27: Isaiah 52.1; Ezekiel 44.9