22
Tangada di langi ga hagi mai di monowai o nia wai haga mouli, e maahina be di kalaadi ‘crystal’ e hali mai i di lohongo king o God mo Tama siibi,* Ezekiel 47.1; Zechariah 14.8 e hali mai tungaalodo di ala o di waahale. Nia daalinga o di monowai le e tomo ai di laagau haga mouli, e huwa haga madangaholu maa lua i lodo di ngadau e dahi, gei ono lau le e haga hili nia henua llauehe.* Genesis 2.9; Ezekiel 47.12 Nia mee huogodoo ala e haga halauwa go God ga hagalee i lodo di waahale deelaa.* Zechariah 14.11
Di lohongo king o God mo Tama siibi, la ga i lodo di waahale, gei ana gau hai hegau la ga daumaha ang gi Mee. Digaula gaa mmada gi nia hadumada o Maa, gei di ingoo o Maa la ga maaga gi hongo nadau lae. Di boo la ga hagalee, gei digaula ga hagalee hai hegau gi nia malama be di maahina o di laa, idimaa, Dimaadua go God la gaa hai di nadau maalama, gei digaula gaa dagi gadoo be nia king, gaa hana hua beelaa.* Isaiah 60.19; Daniel 7.18
Di hanimoi o Jesus
Gei tangada di langi ga helekai mai, “Nia helekai aanei le e donu gei e mee di hagadagadagagee ginai. Tagi go God dela e wanga dana Hagataalunga Dabu gi nia soukohp, la gu hagau dana dangada di langi belee hagi anga gi ana gau hai hegau nia mee ala ga kila aga hoohoo mai.”
Jesus ga helekai, “Hagalongo! Hoohoo mai gei Au ga hanimoi! E maluagina go digau ala e hagalongo gi nnelekai kokohp ala i lodo di beebaa deenei!”
Au go John la gu longono, gei au gu gidee nia mee aanei huogodoo. Dogu madagoaa ne longono ge ne gidee au nia mee aanei, gei au gaa bala gi lala gi nia wae o tangada di langi dela ne hagi mai nia mee aanei, belee daumaha gi mee. Malaa, gei mee ga helekai mai, “Hudee heia di mee deenaa! Au tangada hai hegau labelaa be goe mo o duaahina ala go nia soukohp, mo digau huogodoo ala e daudali nnelekai i lodo di beebaa deenei. Daumaha ang gi God!” 10 Mee ga helekai mai, “Hudee hagammuni ina nnelekai kokohp o di beebaa deenei, idimaa, di madagoaa dela e kila aga ai nia mee aanei huogodoo, la gu hoohoo mai. 11 Be koai dela e hai di huaidu, geia gi unu hua i lodo di huaidu. Be koai dela e gulugulua, geia gi unu hua i lodo di gulugulua. Be koai dela e humalia, geia gi unu hua i lodo di humalia. Be koai dela e dabu, geia gi unu hua i lodo di mouli dabu.”* Daniel 12.10
12 Jesus ga helekai, “Hagalongo! Hoohoo mai gei Au ga hanimoi! Au e gaamai agu hui hagahumalia dangada dalia Au, e wanga gi nia daangada dagidahi, e hagatau ang gi dono hai hegau.* Isaiah 40.10; 62.11; Pisalem 28.4; Jeremiah 17.10 13 Au go di ‘Alpha’ mo di ‘Omega’, matagidagi mo di haga muliagina, taamada mo di hagaodi.* Hagagida 1.8,17; 2.8; Isaiah 44.6; 48.12
14 “E maluagina go digau ala e haga madammaa nadau gahu lloo gii mmaa, gu hai mee gi di tonu dela e gai nia huwa laagau mai di laagau o di mouli gei e ulu i nia bontai gi lodo di waahale.* Genesis 2.9; 3.22 15 Gei i tua di waahale la go digau e haihai nia mee milimilia ge huaidu, hai buubuu, hai be di manu, dadaaligi dangada, daumaha gi nia balu god, hai kai tilikai i nadau helehelekai mo nadau ngalungalua.
16 “Au go Jesus ne hagau dagu dangada di langi belee haga iloo nia mee aanei adu gi goodou ala i lodo nia nohongo dabu. Au tangada mai di hagadili o David. Au go di heduu maahina o di luada.”* Isaiah 11.1,10
17 Di Hagataalunga Dabu mo di ahina hai lodo ga helekai, “Hanimoi!”
Huogodoo ala ma ga longono telekai deenei, la gi helekai, “Hanimoi!”
Tangada dela e hieinu, la gi hanimoi. Tangada dela e hiihai, gi kae ina dehuia nia wai o di mouli.* Isaiah 55.1
Di hagaodi gi muli di beebaa deenei
18 Au go John e haga iloo gi nia daangada huogodoo ala ga longono nnelekai kokohp o di beebaa deenei: tangada dela ma ga hagapuni dana mee gi nia maa, gei God ga hagauda gi mee nia hagaduadua ala e hihi i lodo di beebaa deenei.* Deuteronomy 4.2; 12.32 19 Tangada dela ma ga daa gi daha dana mee mo nia helekai kokohp o di beebaa deenei, gei God ga daa gi daha dono duhongo mai nia huwa laagau o di laagau o di mouli, mo mai di Waahale Hagamadagu, ala e haga modongoohia i lodo di beebaa deenei.
20 Tangada dela e hai dana haga modongoohia gi nia mee aanei, le e helekai boloo, “Uaa, e donu! Hoohoo mai gei Au ga hanimoi!”
Malaa, heia gii gila. Tagi go Jesus, goe gi hanimoi!
21 Tumaalia o tadau Dagi go Jesus gi madalia nia daangada huogodoo a God. Amen.

*22.1: Ezekiel 47.1; Zechariah 14.8

*22.2: Genesis 2.9; Ezekiel 47.12

*22.3: Zechariah 14.11

*22.5: Isaiah 60.19; Daniel 7.18

*22.11: Daniel 12.10

*22.12: Isaiah 40.10; 62.11; Pisalem 28.4; Jeremiah 17.10

*22.13: Hagagida 1.8,17; 2.8; Isaiah 44.6; 48.12

*22.14: Genesis 2.9; 3.22

*22.16: Isaiah 11.1,10

*22.17: Isaiah 55.1

*22.18: Deuteronomy 4.2; 12.32