3
A inawan pat melet anun a Labino
A kum wakak na paspasang, a pas ri, i a manru na pas ra a tumusi torom mot. Ma una aru pas rop ri, a unuk melet tar mot una kum utna ra mot sa tasmani, sur an ukatutur a nuknuki mot sur in tokodos. Jud 1:17A nemi sur mot in nuk pas a kum wasiso ra a kum poropet anun o God det sa wasiso mugu taru uni, ma mot in nuk pasi kai a warkurai anun anundat a Labino ma a Tene Ulaun, ra a kum aposel det sa inanos tar mot nami.
1 Tim 4:1; Jud 1:18A labino utna sakit, mot in tasmani lena, una kum ururop na bung, a taro na urongon det in nanpat ra det in muri kut a kum sakino nemnem. Det in urongon laulau, Mt 24:48ma det in watungi lena, “Awai mi a inawan pat melet anun o Iesu, ra i uliliman taru uni? Turpasi una kum kilalo ra a kum tumtubun dat tagun numugu det mat, a kum utna i kis lenutra o God i ukis tari, una turturkibin a ukukis.”
Stat 1:6-9Ikut, ra det watungi lenra, det nuk penpen una wasiso ri lena, numugu utmakai, o God i ukis a bakut ma a rakrakon bual nam anun a wasiso ut. I ukis a rakrakon bual nama danim, ma i mamaso pat tagun a danim. Stat 7:11; 2 Pit 2:5I tulu in nolomom, ra i ban laulau i utkai a rakrakon bual nama danim ra. O God i pam ukai a bakut ma a rakrakon bual nama wasiso ra, a bakut ma a rakrakon bual ri dat tama der. I pam ukai der sur der in kis langlang sur a bung na warkurai, ra a sungun in ban laulau der, tomo nama taro ra ka det mur a petutna ra i wakak umatan o God.
Sng 90:4A kum wakak na paspasang, gong mot dumano ara utna ri: Umatan a Labino, ara bung i elar nam ara arip na kilalo, ma ara arip na kilalo i elar kut nam ara bung umatano. Hab 2:3; 1 Tim 2:4A Labino ke wowowon sur in pam sot pas anun a liliman lena in milet melet, elar nam ara taro det nuki. Awu, i kis langlang pas mot, uni ke nemi sur taio in iru. I nemi sur a taro rop det in nukpukus.
10  Lk 12:39; 1 Tes 5:2; Mt 24:29, 35Ikut a bung anun a Labino in nanpat kisin elar nama tene wolong. A bakut in rorom nama labino rurung, ma a kum ukukis kusapat uni, det in laulau rop tan a labino sungun, ma a rakrakon bual ma a kum utna rop ra det kis uni, det in rorom rop* Una ramano kum du buk una wasiso Grik, di tumusi lenri, “in nangon rop una sungun.”. 11 Ra a kum utna rop ri det in laulau lenri, osi na ngas na nilaun ra mot in muri? I wakak ra anumot a nilaun in tokodos, ma mot in pam a petutna ra i wakak umatan o God. 12 Ma mot in kis langlang sur a bung anun o God, ma mot in urarak a bung sur in nanpat lakit. Una bung ra, o God in tun ru a bakut, ma a kum utna sapat una bakut in polo tan a labino mararong ina sungun, ma in rorom. 13  Ais 65:17; 66:22; Tam 21:1, 27Ikut, dat kis langlang sur a utna ra o God i uliliman taru uni: a matok na langit ma a matok na rakrakon bual kai, ra a tokodos na petutna in kis uni.
Dat in tumarong dat una taro ra det palos raro a Buk Tabu
14 A kum wakak na paspasang, ra mot kis langlang sur a bung ra, mot in dekdek sur gong tu dur una numot a nilaun, ma katu etakun in los mot un tu utna, ma mot in kis na malmal tomo nam o God. 15  Rom 2:4Mot in nuk pasi, a Labino ke wanpat utmakai, uni i kis langlang sur a taro det in nukpukus ma in ulaun pas det. A wasiso ri, a wakak na tisindat o Pol kai, i sa tumus tari munung torom mot. I tumusi nama mananos ra o God i pitar tari tano. 16 Una nun a kum pas rop, ra i wasiso una kum utna ri, anun a wasiso i elar nami ra a sa wasiso taru nami. A ramano kum wasiso ra i tumusi i ngangitin sur din tasman a kukuraino. Ma ara taro ra ka det talapor wakak uni, ma anundet a nurnur ke dekdek, anundet a papalos uni i raro kut, elar nama nundet a papalos una ramano kum du Buk Tabu. Ma det ut det in iru uni.
17  Mk 13:33; 1 Kor 10:12Ikut mot, a kum wakak na paspasang, mot sa tasman tar a kum utna ri. I mo ra mot in tumarong, sur gong a taro na lakai warkurai det ben raro mot nama nundet a kum etowo, sako mot in puku tagun a wakak na kinkinis ra uniri mot sa tur dekdek uni. 18 I wakak ra mot in lubung una marmaris anun o Iesu Karisito anundat a Labino ma a Tene Ulaun, ma mot in lubung kai una numot a mananos uni. Anunu ut a minamar, uniri ma ken rop! Amen.

3:2: Jud 1:17

3:3: 1 Tim 4:1; Jud 1:18

3:4: Mt 24:48

3:5: Stat 1:6-9

3:6: Stat 7:11; 2 Pit 2:5

3:8: Sng 90:4

3:9: Hab 2:3; 1 Tim 2:4

3:10: Lk 12:39; 1 Tes 5:2; Mt 24:29, 35

*3:10: Una ramano kum du buk una wasiso Grik, di tumusi lenri, “in nangon rop una sungun.”

3:13: Ais 65:17; 66:22; Tam 21:1, 27

3:15: Rom 2:4

3:17: Mk 13:33; 1 Kor 10:12