^
Luk
Visen p̃esia
Navisi pimi pisawal pa Sakaraea pisape yoko naga war Yoane Nakeena
Navisi pimi pisawal pa Maria pisape yoko naga war Yesu
Maria pa m̃alivin Lesipet
Maria mieluar Ntewa e yauena tai
Yoane Nakeena paeme
Sakaraea pisawal visena nap̃a Ntewa pisa pania
Yoane Nakeena kapur pa metava
Yesu paeme
Navisi lala am̃alivin yaru navisuaren sipsip lala
Yaru navisuaren sipsip la apa garu Petleem
Asikia Yesu
Akus toroun Yesu pa e Yum̃a Wa m̃ana ne Ntewa
Yermarua Simion pisu Yesu e Yum̃a Wa m̃ana ne Ntewa
Sira marua Ana pisu Yesu e Yum̃a Wa m̃ana ne Ntewa
Yosop la ap̃asup̃ela si apa Nasaret
Yesu pe yaru viu ga, pian yaru la e Yum̃a Wa
Yoane Nakeena sike e yokorena, naga mlologon ke navilopuena
Yaru la apim puna Yoane
Yoane sape yoko Navisaarena imi
Yoane kee Yesu
Repina ne Yesu lala
P̃arin sup̃e kiena ne yermare la nap̃a Yermare Lego, kilali Yesu
Yesu siar kiena yum̃aena gar Kalele
Le Nasaret la am̃enelua Yesu
Yesu pa garu Kapeneam, pilelua yermare tai
Yesu kila ruru auia simem kana Saemon Pita, amio m̃ena yar tap̃ena la moki
Yesu mlologo make ga e lepas lala nae Yutea
La nap̃a Yesu pio la p̃esania, apa ataveve naga
Yesu kila ruru yaru tai nap̃a p̃ar leperosi
Yesu kilia viewo mlamulena viowa
Yesu pio Matiu, nap̃a apio m̃ena Livae, pimi tavevea
Naviunena tai e lepas na monsilena
Sur marua amio sur viu
Yesu pe sup̃en Legiena Wa
Yesu kila ruru limaulu tai e Legiena Wa
Yesu mliganar kiena nalogena la lualima taaga pa lua
Yesu sum̃a mlologo a kila ruru namaiena lala
Navianena lala kiena ne Yesu
Yesu pisayu sinesien manene nasinekar lala
Yesu pisayu nalip̃ereen yar tap̃ena
Monar avisuar ruru kiamiu malena
Purlaki amio mrasa
Yum̃a lua
Yer kawa na mara nae Rom tai mlelaga m̃arera e Yesu
Yesu kila si m̃ee kiena letano tai mal si petan marena
Yoane Nakeena pitetalia kiena nalogena lala apim pu Yesu
Yesu pisayu Yoane Nakeena
Yesu pis m̃arera pa yeririna la e kiena pogosia
Sira tai mloge kemua piowa lelaga e kiena mlamulena viowa lala
Sira la moki nap̃a ataveve Yesu
P̃akaiwa na kurus nen vilum̃ini nap̃a kekapil e porotano na pe tap̃ena vari
?Komin ya ne Yesu pis e p̃akaiwa lala?
Yesu pisavan kinas nen p̃akaiwa na kurus nen vilum̃ini
P̃akaiwa na kapi vivaga
Anenane Yesu amio wenla lala, apim asape aurelua naga
Pupia lagi nap̃a Yesu pisalup̃aria
Yesu pile plan yermare moki petan yere Karasa tai
Nin sira kiena Saeras, amio sira nap̃a tol kulsota m̃ana Yesu
Yesu pitetalia kiena nalogena la peve lua
P̃arin Sup̃e Erot Antipas pisayu Yesu
Nalologena la apa amlologo, ana ap̃asup̃e la sina
Yesu pagan yeririna la manu lima [5000]
Pita pisawal pisape Yesu naga Navisaarena kemua lelaga
Yesu pisawal kiena marena
Nalogena kiena Yesu naga monar sitom korenan ga kiena nasinenanena lala
Tasnena ne Yesu pimi pe tap̃ena
Yesu pilelua yermare petan m̃ee tai
Yesu pisawal sina ga kiena marena
“?Ane to laa metavan yaru tap̃ena lala?”
“Yaru nap̃a pe pisalup̃ar ita re poli, naga sum̃a miila ita ke ne”
Yesu sitom̃al sape lavis ke monar va ma meta Yerusalem narui
Yaru nap̃a taveve Yesu ve kirap̃atau re sina
Yesu pitetalia yar la moki nap̃a la peve lua ava alologo
Yesu pisayu la nap̃a pe amlelaga re e naga poli
Yar nalologena la ap̃asup̃e la si narui
Yesu pisa potena pa Arimana
P̃akaiwa nap̃a yere Samaria sinen miye yere Yu tai
Mareta amio Maria
Leniena nap̃a Sup̃e pian ita ea
P̃akaiwa na viunen suria
Yesu pisayu naviunen suri tan Ntewa
Apisape Yesu miyum̃ae ke ga e nam̃areraena kiena ne Yermare
Ninuna viowa kilia wasup̃e sina imi
Mrapa na tolen kekarena nap̃a lelaga
Yar la nap̃a sinelan visuen kile
P̃akaiwa lua e lepas na kapi vivaga
Yesu pis m̃arera pa li nasumonen nalotena lala
Navisawanena lala nap̃a tapolou yoko aim akate e yometava
Nalogena kiena Yesu naga monar ve maraun re yaru
Yar nap̃a pisawal pisape naga pe kiena ne Yesu
P̃akaiwa na yaru na sur moki nap̃a pe sitom ruru re kiena malena poli
Yesu pian la sanapen yar nap̃a sitom manene kiena malena
Yar nap̃a naga pe yar na suri moki
Nalogena la monar asu ruruian nap̃a Sup̃e wasup̃e sina
P̃akaiwa na yar na yum̃aena nap̃a kiena yerkawa p̃asup̃e si pimi
Yesu pe purp̃es nen yar na kaween yaru
Monar avisu kilale kile na pogos kiena ne Yesu
Visae ve ovilopu ko re yoko omare
P̃akaiwa na purpiliva nap̃a pe p̃ar re mras poli
Yesu kila ruru sira marua tai e Legiena Wa
P̃akaiwa na kurus nen mrapa
P̃akaiwa na is
Mrapa lua ga
P̃arin Sup̃e Erot sape wem̃ar Yesu
Yesu sinen miye Yerusalem
Yesu kila ruru namaiena tai
Pe pon re yar ga visirlua sina naga poli
Popon ovio m̃ena yar nap̃a limana korena ga imi e kiom̃a p̃ap̃agena
P̃akaiwa na visawoena
Yesu naga monar to sumo e malena kiena ne kiena nalogena lala
P̃akaiwa na sive nap̃a apeven e kinanena
Yesu kila erau amio yar viowa lala
P̃akaiwa na sipsip nap̃a kovio
P̃akaiwa na kururu varu nap̃a kovio
P̃akaiwa na yaru m̃ee nap̃a pa kovio
P̃akaiwa na p̃elaga na yum̃aen amio kilavaru
Yar tap̃atete yum̃aen yum̃aena kiena ne sup̃e ve lua veraga
Varasi lala la pe akekaran re visen kiena ne Yesu nene poli
Nasup̃enena kiena ne Ntewa pimi narui
Pe pon re teligan lua wota la poli
P̃akaiwa na yar na sur moki amio Lasaros
P̃elaga na kilaen nakilaliena van yar tap̃ena
P̃elaga nap̃a oviewo womla
Nam̃areraena na viawaena
Yar na kilaen yum̃aen kien yerkawa naga monar kekaran ga kila
Yesu kila ruru yar na leperosi la lualima, ana taaga ga pisa potena
Nasup̃enena kiena ne Ntewa imi ve sanape?
P̃akaiwa na sira nap̃a tagi m̃a pa kiena sup̃e na pulkumali pano-o, sup̃e miyagogonia
P̃akaiwa kiena yar nap̃a p̃arwar e kiena p̃elaga nap̃a mesmesu
Yesu pisa ruru sisi kokan lala
Yerkawa kiena ne le Yu lala tai sinenan sape tol malena
Yaru nap̃a kiena sur moki, naga m̃arera li m̃aga vena vaen loyum̃a e nasup̃enena kiena ne Ntewa
Yesu pisawal kiena marena yam telun nene
Yesu kila ruru kilamara p̃ala tai
Yesu pitawe Sakias
P̃akaiwa na yar telu nap̃a apisuar kilavaru kiena ne kiela yerkawa
Yesu pimi tol yo nap̃a Yerusalem
Yesu tagin pulkumali wa nap̃a Yerusalem
Nasumonena nae Israel lala sinelan asape avisalup̃ar Yesu
P̃akaiwa na yeririna viowa lala navisuaren lokilkerep
Sur kiena ne Ntewa, sur kiena ne Sisa
Yar la nap̃a amarmare rui, yoko amamal sina
Yesu Navisaarena naga pe Ntewa kiena ne yermarua P̃arin Sup̃e Tepet
Yesu pis m̃arera pa nasumonen na lotena lala
Letano tai mla narin kilavaru lua pan Ntewa
Yesu pisawal nap̃a yoko awe plan yum̃a wa m̃ana Ntewa
Yoko pog m̃arera monar imi
Pupia mara gar Yerusalem
Yoko Narina ne Yeririna wasup̃e si imi
Lepas na purpiliva
Kam na monar akila ruru kiamiu malena lala
Nasumonena nae Israel lala asitom ke asape awem̃ar Yesu na wa
Sutas sun amio yerkawa lala, pisaar sape p̃isi na kom varaun Yesu
Yesu pitetalia Pita lalua Yoane vena ava akila ruru kana kinanena maro
Kinanena maro
?Ane yoko ve kiela nasumonena?
Yesu pisaar nalaena pan la
Yesu pisawal nap̃a yoko Pita viro naga
Pog m̃arera pimi p̃arpo yo rui
Yesu pa mlen ma Ketsemani ma meta e Kunus na Purolip lala
Sutas la apim atarar Yesu
Pita piro Yesu
Yeririna lala kiena ne p̃arin yar wa akila kare Yesu pap̃isi
Atar Yesu pa e pupia kumali kiena ne yerkawa kiena ne le Yu lala
Ap̃ere Yesu pa puna ne P̃aelat, p̃arin sup̃e nae Rom nap̃a pisuar ke Israel
Yesu sum̃al si se marana ne P̃aelat
Ap̃ere Yesu pa e yo nap̃a Kalp̃ari
Asuar Yesu e laktorovia
Apitalia kare Yesu p̃isa
Lalua na kilaroen navisaluaena apis pa Yesu
Yesu mare
Yosop sin Yesu
Puluve koren ga m̃eke na
Pita kiriri pa pisuveve puluve
Nalogena lalua amial apa gar Emeas, apitawe Yesu
Yesu m̃alivin kiena nalogena lala
Yesu pis maro pa kiena nalogena lala
Ntewa p̃erelua si Yesu pa ma e peni