^
2 Timoteo
Kó tsò Pablo nga síhixat'aà Timoteo
'Én xi tsjá Pablo i̱t'aà ts'e̱ Cristo
Timoteo, jngoò soldado‑la̱ Cristo xi ndaà síxá‑la̱
Jngoò xi̱ta̱ xi ndaà síxá‑la̱ Cristo
Mé kjoa̱ ch'o xi s'i̱in xi̱ta̱ k'e̱ nga tímachrañà nga kjoe̱het'aà na̱chrjein
Kó tsò Pablo nga bít'in‑la̱ Timoteo nga 'én kixi̱ ko̱kòya
Kó tsò Pablo nga tíbínè‑la̱ Timoteo nga 'Én‑la̱ Nainá ki̱chja̱
Kó kitsò Pablo nga kisìxátíya‑la̱ Timoteo nga kjoi̱kon ni̱to̱n
Xi fehet'aà‑ne, Pablo síhixat'aà xi̱ta̱ xíkjín