^
Xu̱ju̱n xi kin'ekjíhi̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ Colosa̱
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi tjín nanki Colosa̱
B'i̱ ts'ín kinchja̱ntjai Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi tjín nanki Colosa̱
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ ni xi kits'ín Cristo̱ ngandaná
B'i̱ ts'ín kitsúya Pablo̱ xá xi kik'a̱i̱hi̱
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ xi nkú ts'ín tintsu̱ba̱ka̱á Cristo̱
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ nk'ie nga Cristo̱ tsayaka̱á ko̱ j'áíyako̱ ngáhaná
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ xi nkú ts'ín chúhu̱ún yjoná
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ xi nkú ts'ín k'úéntu xu̱ta̱
B'i̱ ts'ín kits'ínkje Pablo̱ xu̱ju̱i̱n