^
निर्गम
मिसर देशात इस्त्राएल लोकांस सोसावा लागलेला छळ
इस्त्राएली मुलांच्या हत्येचा कट
मोशेचा जन्म
मोशे मिद्यान देशास पळून जातो
मोशेला झालेले पाचारण
देवाच्या नावाचे प्रकटीकरण
देवाकडून मोशेला शक्ती प्रदान करणे
मोशे मिसर देशास परत येतो
फारो पुढे मोशे व अहरोन
मोशेची प्रार्थना
मोशेला दुसऱ्यांदा झालेले पाचारण
मोशे आणि अहरोन ह्यांची वंशावळ
मोशे व अहरोन ह्यांना परमेश्वराने नेमून दिलेली कामगिरी
अहरोनाच्या काठीचे सापामध्ये रुपांतर
पहिली पीडा: रक्ताची पीडा
दुसरी पीडा: बेडकांची पीडा
तिसरी पीडा: उवांची पीडा
चौथी पीडा: गोमाश्यांची पीडा
पाचवी पीडा: मरीची पीडा
सहावी पीडा: गळवांची पीडा
सातवी पीडा: गारांची पीडा
आठवी पीडा: टोळांची पीडा
नववी पीडा: निबिड अंधाराची पीडा
दहावी पीडा: प्रथमवत्साच्या मृत्यूची पीडा येणार अशी सूचना
पहिला वल्हांडण सण
दहावी पीडा: प्रथमवत्साचा मृत्यू
इस्त्राएल लोक मिसर देश सोडतात
वल्हांडण सणाच्या विधीचे नियम
प्रथमजन्मलेल्यास पवित्र म्हणून वेगळे ठेवणे
बेखमीर भाकरीचा सण
प्रथमजन्मलेले अपत्य
मेघस्तंभ आणि अग्निस्तंभ
तांबडा समुद्र ओलांडणे
पाठलाग करणाऱ्या मिसरी लोकांचा पाण्यात बुडून मृत्यू
मोशेचे गीत
मिर्यामचे गीत
मारा येथील कडू पाणी
देव स्वर्गातून मान्ना देतो
खडकातून पाणी
अमालेकी लोकांबरोबर युद्ध
इथ्रो मोशेला सल्ला
न्यायनिवाडा करण्यास नायकांची नेमणूक
सीनाय पर्वताजवळ इस्त्राएल लोक येतात
दहा आज्ञा
लोकांस भीती वाटते
वेदीसंबंधी नियम
गुलामासंबंधी नियम
शारीरिक इजा करण्याच्या गुन्हांसंबंधी नियम
धन्याच्या जबाबदारीविषयी नियम
परतफेडिविषयी नियम
समाजातील जबाबदारी
न्याय आणि दयेविषयी नियम
शब्बाथ वर्ष आणि शब्बाथ दिवस याविषयी नियम
वार्षिक तीन सण
इस्त्राएल लोकांस मार्ग दाखवणारा देवाचा दूत
कराराचे रक्त
सीनाय पर्वतावर मोशे
इस्त्राएल लोकांनी आणायचे दान
साक्षीचा कोश
समक्षतेच्या भाकरींसाठी मेज
सोन्याचा दीपवृक्ष
निवासमंडप
होमवेदी
निवासमंडपाचे अंगण
दिव्यासाठी तेल
याजकांनी घालायचा पोशाख
एफोद
ऊरपट
इतर याजकीय पोशाख
अहरोन व त्याचे पुत्र ह्यांचे समर्पण
दररोज करायची होमार्पणे
धूपवेदी
जिवाच्या खंडणीसाठी द्यायचा पैसा
पितळेचे गंगाळ
अभिषेकाचे तेल आणि धूपद्रव्य
बसालेल आणि अहलियाब ह्यांची नेमणूक
कराराची खूण म्हणून पाळायचा शब्बाथ दिवस
सोन्याचे वासरू
वचनदत्त देशाकडे जाण्याची आज्ञा
दर्शनमंडप
परमेश्वराच्या समक्षतेचे आश्वसन
दगडाच्या नव्या पाट्या
पुन्हा करार करणे
मोशे पर्वतावरून खाली येतो
शब्बाथ दिवसाविषयीचे नियम
परमेश्वराप्रीत्यर्थ आणावयाचे अर्पण
निवासमंडपातील वस्तू
निवासमंडपासाठीची अर्पणे
बसालेल आणि अहलियाब ह्यांची नेमणूक
निवासमंडपासाठी लोकांनी स्वेच्छेने आणलेली दाने
निवासमंडपाची रचना
कोशाची रचना
मेजाची रचना
दीपवुक्षाची रचना
धूपवेदीची रचना
अभिषेकाचे तेल आणि सुगंधी द्रव्य तयार करण्याची कृती
होमवेदीची रचना
गंगाळ बनवणे
निवासमंडपाचे अंगण
पवित्रस्थानातील कामासाठी लागणाऱ्या गोष्टी
याजकांचा पोशाख तयार करणे
एफोद तयार करणे
ऊरपट तयार करणे
इतर याजकीय पोशाख तयार करणे
निवासमंडपातील वस्तूंची सिद्धता
निवासमंडप उभारणे आणि त्याचे पवित्रीकरण
दर्शनमंडपावरील परमेश्वराची महिमा