^
SANTIAGO
Yāā Dios sáhá jā jícūhun inī ō
Sīquī jā jíto túnī tūndóhó yóhó
Sīquī nāsa chiñúhún ndāā ō yā
Jā má cúyichī inī ō cunī ō nchivī ndāhví
Nduú jétíñú jā cándíja ó de tú nduú squíncuu ó
Tūhun sīquī yáá ó
Tūhun ndíchí jā váji nūū Yāā Dios
Mā cútóó ó ndācá jā íyó inī ñayīví
Mā cúndihvī inī ō sīquī cuāchi táhán ó
Nduú vāha jā sāhá téyíí ó maá ó
Tūhun jā cáhān nūū ndá tēe cuícá
Jā ná cóo paciencia inī ō de cācān táhvī ō