^
SANTIAGO
Té Sàntiaú cádǔha‑dé tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha ñáyiu isràél nchìté nuu nɨhìí ñuyíú
Yá Ndiǒxí táxí‑gǎ sá xìní tnùní‑ó
Nchaa ñáyiu quìde cahnu iní‑xi nchaa sá yǎha‑yu
Ichi ndáá cuɨtɨ
Ɨɨⁿnuu‑ni cùu iní‑ó nchàa tnaha ñáyiu‑o
Quɨndáá iní‑ó Yǎ Ndiǒxí te cada váha‑o
Nàcuáa quìde yaa‑o
Nchaa sá vǎha xìní tnùní‑ó tàxi Yá Ndiǒxí
Vá cúú cùndecu‑o ichi Yá Ndiǒxí te cada‑o nǎndɨ sá cuèhé sá dúhá
Vá càháⁿ‑ó nchàa sá quídé tnàha ñáyiu‑o
Ñá túú cùtnuní iní‑ó nǎsa túndaá‑ó ɨ̀ngá nduu
Tnúhu sá dátǔha ñaha xìi nchaa ñáyiu cuica ñà túú sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí
Cunduu càhnu iní‑ó te cáháⁿ ndɨhɨ‑o Yǎ Ndiǒxí