^
FILIPENSES
Nuu kutū Pablu da táxnūu ña tutú saꞌa iña ña kuíntiꞌxe i, ña ntoo ñuú Filipu
Kakaꞌan ntâꞌví Pablu iña ña kuíntiꞌxe i
Ntuvi iñá ko ne, kuenta iñá Cristu
Nuu kutū Pablu da táxnūu ña tutú saꞌa iña ña kuíntiꞌxe i, ña ntoo ñuú Filipu
Ña kuíntiꞌxe i ne, vata kaa ñuꞌu é kaīꞌxi ñuxiví san
Timoteu ni Eprafódito
Nee é dií ka nuu áꞌvi
Vii ō vata koo é xēe o míꞌī e ntée naꞌa i
Kūntoo dínī ntó nī Tóꞌo kō
Kadā kuení nto nee iña é vāꞌa
Dómēni é xeꞌé ña ñuú Filipu iñá Pablu
Tūꞌun e ntɨ́ꞌɨ̄ tutú san