^
1 Timote
Toose ki Pool
Ɗoŋ eliyo dooyiso ere olɗo
Naabo kʼoogoro Raa
Tamma ki Pool a beeko ere ki Raa
In tondo Raa ki ɗoŋ pay
Lekkiyo kuuli ti erayi
Lekkiyo ɗoŋ dokkiyo ki ɗoŋ ogiyso ti suma kʼIsa
Lekkiyo diyakire
Munɗa wede goole wo i tʼiiɗiba ita
Sulɗi pay Raa yʼize geŋ beehiye
Wede naabo beehiye kʼIsa Almasi
Naabo a ɗaana zemɓa ɗoŋ i ziipe addaŋ a Isa
Ɗoŋ dokkiyo ki ɗoŋ ogiyso ti suma kʼIsa
Ɓulagi ti galmaawaŋ
Dooyiso ere majjaanawa ti ere olɗo
Sooru beehiye a urzi kʼono Raa
Toose ere ki ɗaŋgu